Detall de Procediments

Convocatòria de set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Subdirecció General de Seguretat de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Subdirecció General de Seguretat de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

  Objecte del tràmit

  Donar suport a la formació complementària, la millora i l'especialització professional de persones amb titulació universitària, així com posar en relació els coneixements adquirits i les noves realitats o perspectives de futur que puguen derivar-se de la gestió de les polítiques de la Generalitat destinades a la gestió i realització d'activitats formatives en matèries de seguretat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden optar a les beques els llicenciats o graduats en Dret, Criminologia, ADE, Psicologia, Pedagogia o Sociologia.

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.
  b) No tindre més de 35 anys.
  c) Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Dret, Criminologia, ADE, Psicologia, Pedagogia o Sociologia, que aquestes titulacions estiguen expedides o homologades per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització d'aquests estudis.
  d) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  e) No trobar-se incurs o incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari o beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - Cada beca estarà dotada amb 1.064,49 € (mil seixanta-quatre euros amb quaranta-nou cèntims) bruts mensuals, i podran atorgar-se fins a un total de set beques amb un import total màxim: 26.709,60 euros (vint-i-sis mil set-cents nou euros amb seixanta cèntims), amb càrrec al programa pressupostari de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències 32.01.00.222.20.4, del capítol IV, codi línia S7270000 dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2019 i el seu equivalent en el pressupost de la Generalitat de 2020, segons el desglossament inicial següent:
  Import any 2019: 22.258,00 euros (vint-i-dos mil dos-cents cinquanta-huit euros)
  Import any 2020: 44.516,00 euros (quaranta-quatre mil cinc-cents setze euros)
  Import total màxim: 66.774,00 euros (seixanta-sis mil set-cents setanta-quatre euros)

  - Sobre aquest import, s'ha de practicar la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i altres que puguen correspondre, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre.

  PAGAMENT
  - L'import de les beques s'abonarà mensualment, amb certificació prèvia del o la responsable de la unitat administrativa amb rang mínim de prefectura de servei, en la qual el becari o la becària estiga desenvolupant la seua activitat.
  - En els supòsits en què, per raó de part, adopció o acolliment, s'interrompa el període de durada establit per a la beca, la persona interessada continuarà meritant i percebent l'import de la beca atorgada, i recuperarà amb posterioritat el període interromput.
  - Igualment, en casos d'ingrés hospitalari prolongat, es recuperarà amb posterioritat el temps de pràctiques interromput.
  - En els dos casos, la situació ha d'acreditar-se mitjançant els certificats oficials corresponents i es comunicarà al tutor o tutora de la persona beneficiària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8579, de 27/06/2019).

  Data d'inici: 28/06/2019
  Data de finalització: 18/07/2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Amb la finalitat de reduir la càrrega administrativa a les persones interessades, juntament amb la sol·licitud i el currículum no cal adjuntar la documentació acreditativa dels mèrits.

  - El formulari de sol·licitud ha d'incloure una declaració responsable, mitjançant la qual el sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i que queda a disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció que s'estimen oportuns. Segons el que disposa l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o manifestació d'aquesta declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria.

  - Únicament les persones seleccionades per a la fase d'entrevista hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment de l'entrevista. Si aquesta documentació ja es troba en poder de l'Administració, es pot incloure una autorització perquè aquesta obtinga directament l'acreditació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  A l'efecte del còmput de terminis, és vàlida i produeix efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic.
  La recepció en dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren inhàbils els dies que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.
  En cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presente més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última que s'haja presentat reemplaça les anteriors.
  La forma de presentació de les sol·licituds i la documentació que ha d'acompanyar-se es realitzarà i s'ajustarà al que es determina en el capítol I del títol III, del Decret 1/2017, del president de la Generalitat, de 23 de gener (DOGV 7980, 15.02.2017).

  La concessió de les subvencions es realitzarà en règim de concurrència competitiva i hi regiran els principis de publicitat, de transparència, d'objectivitat, d'igualtat i de no-discriminació.

  1. Les sol·licituds admeses a tràmit seran avaluades per una comissió de valoració. La comissió prendrà els seus acords per majoria simple i, una vegada conclòs el procés de selecció, elevarà la seua proposta, en forma i termini per a la seua resolució, al director general de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

  2. Si en qualsevol moment del procés arriba a coneixement de la comissió de valoració que algun dels sol·licitants no posseeix la totalitat dels requisits exigits, se li requerirà l'acreditació d'aquests i, si en el termini de 10 dies no són acreditats, quedarà exclòs del procés, amb la indicació prèvia de les inexactituds o falsedats formulades pel sol·licitant.

  3. La presentació d'al·legacions, en els casos requerits, es farà per mitjans i canals electrònics.

  4. Les notificacions seran electròniques, sense perjudici del dret dels sol·licitants en l'elecció de la via o el canal mitjançant el qual vulguen comunicar-se amb l'Administració.

  5. El procés de selecció consistirà en dues fases: la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants i la realització d'una entrevista.
  Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb el procediment que s'estableix en el títol II, i el procés de selecció s'efectuarà segons els criteris recollits en l'article 10 del títol III, del Decret 1/2017, del president de la Generalitat, de 23 de gener.

  6. A la vista dels mèrits al·legats en el currículum, la comissió avaluadora els valorarà d'acord amb la informació obtinguda en l'autobaremació que s'obtindrà automàticament en omplir el currículum, i publicarà durant deu dies la llista provisional en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en internet, ordenada segons la puntuació obtinguda per tots els aspirants, per a la fase d'al·legacions.

  7. Els candidats i les candidates que obtinguen la millor puntuació seran convocats a una entrevista en la qual es valorarà l'adequació dels perfils personals i professionals a les activitats que s'hi desenvoluparan, d'acord amb els coneixements que, per a cada una de les especialitats, es descriuen en l'article 4, apartat 1, lletra f.

  8. Una vegada finalitzat el procés selectiu, la comissió avaluadora, en el termini de deu dies, elaborarà una proposta de resolució que contindrà la llista de persones beneficiàries i una borsa de reserva constituïda pels aspirants que no resulten adjudicataris de les beques, prioritzada per ordre de puntuació, per a cobrir les vacants que puguen produir-se durant el període de gaudi. Així mateix, s'hi inclourà una llista dels aspirants i les aspirants les sol·licituds dels quals hagen sigut desestimades, amb la indicació de les causes que han motivat aquesta denegació.

  En cas d'empat, s'atindrà al que disposa l'article 8 del Decret 1/2017, del president de la Generalitat, de 23 de gener.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l'article 114.c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades poden:

  a) Potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que el va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que estableix l'article 123.1, en relació amb els articles 114.1 c i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  b) Directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15840

  Tramitació

  - Els aspirants a obtindre una beca han de presentar la sol·licitud exclusivament per via electrònica. Per a això, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), apartat 'Servicis on-line', i buscar el tràmit de sol·licitud de beca dissenyat a aquest efecte.

  - Per a poder realitzar la presentació electrònica en la plataforma de tramitació de la GVA, el sol·licitant ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat i que s'hi indiquen.

  - Hi ha un correu d'assistència tècnica, destinat a solucionar qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica d'aquesta sol·licitud: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES
  Les pràctiques professionals dels becaris i becàries es duran a terme indistintament a la seu de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) a Cheste (València) i/o a la seu de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, a la ciutat administrativa 9 d'octubre de València, i correspon a la persona titular del Servei de Formació en Seguretat i Emergències, dependent de la Direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, la direcció tècnica de les persones becàries quant a les accions formatives i treballs que han de realitzar.

  * DURADA
  - El període de durada de les beques serà de dotze mesos des de la data indicada en la resolució de concessió, que serà objecte de publicació en el DOGV, data d'inici que no podrà ser anterior a l'1 d'abril de 2018.
  - Sense perjudici del que es preveu en el paràgraf anterior, la durada de les beques podrà prorrogar-se, sense necessitat d'una nova convocatòria, mitjançant resolució expressa, per un període màxim de 12 mesos, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 i 2020, i que el desenvolupament de l'activitat que s'estiga efectuant ho requerisca o aconselle.

  * BORSA DE RESERVA
  1. Es constituirà una borsa de reserva prioritzada per ordre decreixent de puntuació.
  2. Tindran dret a estar inclosos en la borsa de reserva els aspirants que, després d'haver concorregut a l'entrevista inclosa en el procés selectiu, hagen sigut avaluats per aquest concepte i no hagen resultat adjudicataris de les beques.
  3. En cas que es produïsquen vacants durant el període de gaudi de les beques, a causa de renúncies, abandons, incompliments d'obligacions o qualsevol altra incidència, es podrà concedir una nova beca, per la resta del període màxim de gaudi d'aquesta, entre els integrants de la borsa regulada en aquest article. En aquest cas, la concessió s'efectuarà segons l'ordre prioritzat de la borsa. Si la vacant es produeix una vegada transcorreguda la meitat del període de durada de la beca, aquesta podrà declarar-se deserta.
  4. La condició d'integrant de la borsa de reserva no generarà, en cap moment, cap relació amb la Generalitat ni compromís d'accedir a la condició de persona becària.

  Criteris de valoració

  S'atindrà al que estableix l'article 4 del Decret 1/2017, del president de la Generalitat, de 23 de gener, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals de persones amb titulació universitària en la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - Decret 1/2017, del president de la Generalitat, de 23 de gener, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals de persones amb titulació universitària en la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències (DOGV núm. 7980, de 15/02/2017).
  - RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2019, de la Direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. (DOGV núm. 8579 de 27/06/2019)
  - Resolució de 15 de novembre de 2019, de la Direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual s'adjudiquen set beques per a la
  realització de pràctiques professionals en la Subdirecció General de Seguretat, de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 1/2017 de 23 de gener (bases reguladores)

  Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques

  Vegeu la resolució de 16 de febrer de 2018

  RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2019, de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es convoquen set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Subdirecció General de Seguretat de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

  Resolució de 15 de novembre de 2019, de la Direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual s'adjudiquen set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Subdirecció General de Seguretat, de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

  Llistat de seguiment

  Acta 1 de la Comissió Avaluadora de la Convocatòria

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.