• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions a la producció editorial.

  Objecte del tràmit

  Convocar per a l'exercici 2018 les subvencions a la producció editorial en les següents àrees o modalitats:
  a) Subvencions a la producció editorial en valencià.
  b) Subvencions a la producció editorial en castellà.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran optar a aquesta subvenció totes les empreses del sector editorial.
  2. No està prevista la subcontractació amb tercers de l'activitat per a la qual se sol·licite la subvenció ni tan sols en els límits establits en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  Podran obtindre la condició de beneficiàries les empreses del sector editorial, ja siguen persones físiques o jurídiques, que complisquen les condicions següents:

  a) Tindre com a activitat, en exclusivitat o no, l'edició de llibres a la Comunitat Valenciana la producció de la qual siga comercialitzada a través de llibreries i en les quals concórreguen les circumstàncies previstes en aquestes bases reguladores i que fonamenten la concessió de la subvenció.

  b) Estar legalment constituïdes i gaudir de capacitat jurídica i d'obrar en el territori de la Comunitat Valenciana.

  c) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  d) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els article 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta circumstància haurà d'acreditar-se amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, així com en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas de no haver atorgat el sol·licitant l'autorització expressa a l'Administració valenciana perquè obtinga directament les dades necessàries per a acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI).

  e) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Quantia
  La dotació total de 424.773,60 euros es distribueix segons les següents àrees o modalitats d'activitats subvencionables:
  a) La producció editorial en valencià, amb una dotació del 60 % de l'import destinat a aquestes ajudes.
  b) La producció editorial en castellà, amb una dotació del 40 % de l'import destinat a aquestes ajudes.
  Pagament
  1. El pagament s'efectuarà d'una sola vegada, per mitjà de transferència bancària, una vegada publicada la resolució d'adjudicació, sempre que el beneficiari complisca els requisits exigits per la Llei 38/2003, general de subvencions, tal com s'exigeix en l'Ordre 84/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la producció editorial (DOGV núm. 7936, 14.12.2016).
  2. L'aportació de la conselleria competent en matèria del llibre serà, com a màxim, del 100 % del cost de la despesa que es realitze. Els beneficiaris hauran d'aportar amb càrrec al seu pressupost la part no finançada per la Generalitat.
  3. Amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari haurà de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8261, de 26/03/2018). L'incompliment d'aquest termini en determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, s'ha de presentar preferentment al Registre Auxiliar de la Biblioteca Valenciana (Monestir de Sant Miquel dels Reis. Av. Constitució, 284, 46019 - València), en els registres de les direccions territorials d'educació, investigació, cultura i esport de Castelló, València o Alacant, o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En el supòsit que la documentació es presente en Correus, es regularà per l'article 31 del Reial decret 1.829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels serveis postals.
  El fitxer electrònic (format xls) utilitzat per a generar el formulari de dades de les obres (annex II), una vegada omplit també l'hauran de remetre els sol·licitants a l'adreça de correu electrònic silva_cult@gva.es
  Si la sol·licitud no es presenta en el Registre Auxiliar de la Biblioteca Valenciana, es podrà remetre un fax a l'òrgan gestor de la convocatòria (Direcció General de Cultura i Patrimoni, núm.: 963 874 103), indicant el número i la data d'entrada al registre, i l'òrgan en què s'ha presentat la sol·licitud.
  Aquest procediment estarà publicat en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds, per a la qual cosa cal accedir al catàleg de procediments administratius de la Generalitat. Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite haurà de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat. En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits via telemàtica.
  La presentació de la sol·licitud per a optar a aquesta ajuda implica la plena acceptació pel sol·licitant de la present resolució i les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria.

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI
  AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano
  46019 València
  Tel: 963874000

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1585

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud de subvenció ha d'ajustar-se al model que figura com a annex de la convocatòria i ha d'anar acompanyada dels originals o de les fotocòpies compulsades i confrontades dels documents següents:
  a) Si el sol·licitant és una persona jurídica, una fotocòpia compulsada del document públic que n'acredite la constitució i en què conste, expressament, l'edició de llibres com a objecte social; una fotocòpia compulsada del NIF de persona jurídica, així com la documentació que acredite la representació que exerceix el signatari de la sol·licitud. Si el sol·licitant és una persona física, una fotocòpia compulsada de l'alta en l'epígraf corresponent a l'edició de llibres de l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) així com, si és el cas, la documentació que acredite la representació que exerceix el signatari de la sol·licitud.
  b) Un exemplar de la primera edició de l'obra per a la qual se sol·licita la subvenció. En el cas de les reedicions que suposen millores o variacions respecte a la primera edició a la qual es refereix l'article 1.3 c d'aquesta convocatòria, ha d'aportar-se també un exemplar de la primera edició i una memòria justificativa, de dues pàgines d'extensió com a màxim, en què s'indiquen les millores o variacions respecte a la primera edició i la seua importància
  c) Factura, en euros, del cost total d'impressió de l'obra objecte de sol·licitud expedida per l'impressor, en la qual figure expressament la tirada. Les factures referides a obres el depòsit legal de les quals corresponga a l'any 2016 hauran d'estar datades entre l'1 de juliol i el 31 de desembre d'aquest any, mentre que en el cas d'obres el depòsit legal de les quals siga de l'any 2017 les factures hauran d'estar datades entre l'1 de gener i el 30 de desembre de 2017. Únicament en el cas d'aquells llibres en què l'editor siga al mateix temps l'impressor, aquesta factura emesa per l'impressor podrà ser substituïda per una declaració responsable signada per l'editor-impressor en què figure, expressament, el cost d'impressió en euros, el preu de venda al públic en euros, la tirada i el títol de cada una de les obres objecte de sol·licitud.
  d) Dades de les obres presentades, segons imprés normalitzat que figura com a annex a la present resolució descarregable en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) amb la indicació expressa de la modalitat en valencià o castellà a la qual es presenta cada obra.
  e) URL del catàleg de títols publicats. En el cas que el sol·licitant no dispose d'un catàleg de títols publicats accessible via web, s'admetrà la presentació del dit catàleg en CD o en paper.
  f) Documentació que acredite la tirada realitzada per l'editorial sol·licitant en el cas d'una obra coeditada amb altres empreses editorials. En l'obra haurà de constar el número d'ISBN i el nom de l'editorial sol·licitant.
  g) En el cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancari, s'aportarà el model de domiciliació bancària, que figura com a annex a la present resolució. Aquest model de domiciliació bancària haurà de presentar-se en document original.
  2. D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, el sol·licitant podrà autoritzar expressament l'Administració perquè obtinga directament les dades necessàries per a acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència (Sol·licitud d'ajudes, apartat E, Autorització).
  En el cas que no se subscriga la corresponent autorització, el sol·licitant estarà obligat a aportar els documents següents:
  - Certificat positiu de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en què s'acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què s'acredite que el sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Certificació de les direccions territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en què s'acredite que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  Si el sol·licitant no fa aquesta autorització i és persona física, haurà d'aportar la còpia del document nacional d'identitat i si és persona jurídica, la còpia del document nacional d'identitat del representant legal.
  3. En el cas que els documents que han d'adjuntar-se a la sol·licitud de concessió de les ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que estableix l'apartat d) de l'article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que s'hi faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos, i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.
  4. En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre la documentació, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació, o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.
  5 A més de la documentació assenyalada en aquest apartat, el Servei del Llibre i Biblioteques, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA PRODUCCIÓ EDITORIAL

  DADES DE LES OBRES PRODUCCIÓ EDITORIAL

  INSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL FORMULARI DE DADES DE LES OBRES

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de la subvenció és la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, en els termes establits per la Llei 38/2003, general de subvencions.
  1. Les subvencions seran concedides, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, per mitjà del procediment de concurrència competitiva. Segons el que estableix l'article 9 de les bases reguladores d'aquest procediment, les fases per a l'atorgament de la subvenció són:

  Fase primera. Comprovació de la documentació
  En primer lloc, es comprovarà que la documentació justificativa que s'adjunta a la sol·licitud acredita suficientment la quantia sol·licitada per l'interessat en concepte de subvenció i s'ajusta a l'objecte establit en les bases de la convocatòria de subvencions. En el cas que la documentació aportada no justifique suficientment el total del que s'ha sol·licitat, aquesta quantitat es reduirà en la part que corresponga.

  Fase segona. Assignació de la subvenció
  La dotació econòmica de cada una de les àrees o modalitats fixades en aquesta convocatòria de subvencions es distribuirà entre els beneficiaris en funció del preu de venda al públic i de la tirada de les obres presentades tenint en compte els límits següents:
  a) La tirada màxima computable serà de 2.000 exemplars, encara que la seua tirada total supere aquesta xifra.
  b) El preu màxim d'una obra per a calcular l'ajuda serà de 30 euros, encara que el seu preu de venda al públic supere aquesta xifra.

  Després de l'aplicació dels límits anteriorment exposats, l'import de la subvenció a cada sol·licitant en cada una de les modalitats mencionades respondrà a la fórmula de repartiment «subvenció = (X*Y)/T» d'acord amb els factors següents:
  X = dotació econòmica de la modalitat.
  Y = quantitat resultant de la multiplicació del preu de venda al públic dels llibres, presentats pel sol·licitant en aquesta modalitat, per la seua tirada en aplicació dels límits de preu i la tirada de les obres fixats anteriorment.
  T = suma dels factors Y corresponents a tots els sol·licitants de la modalitat.
  L'import que es percebrà per beneficiari en cada una de les dues àrees o modalitats establides en la base tercera d'aquesta resolució no podrà superar el 35 % de la dotació prevista per a cada una d'aquestes.
  2. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos de l'entitat, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé, s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs potestatiu de reposició haurà d'interposar-se davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar davant dels jutjats contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1585

  Tramitació

  Aquest procediment estarà publicat en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds, per a la qual cosa s'ha d'accedir al catàleg de procediments administratius de la Generalitat.

  Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite haurà de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat.

  En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.
  El mitjà de notificació de cada un dels tràmits d'aquest procediment serà per correu certificat, excepte la notificació de la resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  Les subvencions concedides seran objecte de publicació en la Base de Dades Nacionals de Subvencions.

  Inici
 • Informació complementària

  Seran objecte d'ajuda tots aquells llibres publicats en castellà i en valencià per empreses editorials comercials que tinguen com a activitat l'edició de llibres a la Comunitat Valenciana i tinguen número de depòsit legal de l'any 2016 i 2017.
  En el cas d'obres editades en diversos volums de venda independent, i que hagen obtingut el número de depòsit legal en un exercici anterior, podran participar en la convocatòria els volums que tinguen data d'edició de l'any 2016 i 2017.
  D'acord amb l'article 1.2 de l'Ordre 84/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la producció editorial, els llibres objecte de subvenció hauran de reunir les característiques següents:
  a) Estar comercialitzats almenys en 50 punts de venda, excepte en el cas de llibres de caràcter professional.
  b) Tindre una tirada mínima de 500 exemplars excepte en el cas d'obres de poesia, en què la tirada mínima serà de 100 exemplars.
  c) Ser una primera edició d'una obra inèdita, o bé d'una obra l'última edició de la qual date de més de 15 anys, en la llengua que es proposa publicar. També es podran subvencionar projectes editorials que incorporen una obra ja editada, una novetat (estudi crític, nova traducció, etc.) que, segons el parer de la Comissió de valoració, tinga especial rellevància cultural.
  d) Posseir un mínim de 50 pàgines per exemplar, excepte els llibres infantils, de teatre i de poesia.
  e) Adequar-se a una de les categories següents:
  - Obres de referència i consulta (llibres d'història, bibliografies, etc.).
  - Obres de pensament en disciplines humanístiques o científiques.
  - Obres de ficció.
  - Obres de ficció de caràcter infantil i juvenil.
  També podran optar a aquesta ajuda les partitures publicades per editorials que tinguen com a activitat l'edició de llibres en l'àmbit competencial de la Generalitat, sempre que tinguen un mínim de quatre pàgines i una tirada mínima de 300 exemplars. Totes les partitures que siguen presentades a aquesta convocatòria s'avaluaran dins de la modalitat de producció editorial en valencià, independentment de la llengua utilitzada en la seua edició.
  Els sol·licitants, obligatòriament, hauran d'indicar l'àrea o modalitat de producció editorial a la qual presenten cada obra tenint en compte que una obra només podrà ser presentada a una única modalitat o àrea subvencionable. Un títol o obra editada en diferents tipus de lletra (manuscrita, impremta, etc.), enquadernacions, format, etc., només podrà ser presentada com una única obra i a una única modalitat de subvenció encara que els diferents tipus d'exemplars d'aquest títol o obra tinguen ISBN o números de depòsit legal diferents.
  Sense perjudici de les dotacions indicades en cada modalitat, quan, per raó de falta de sol·licituds o d'incompliments de requisits, no s'esgote la quantia establida en alguna de les modalitats, l'excedent generat incrementarà la dotació assignada a l'altra modalitat.

  Queden exclosos expressament de les ajudes regulades en aquesta resolució tots els llibres i les obres previstos en l'article 2 de l'Ordre 84/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Obligacions

  1. A més de les obligacions que, amb caràcter general, s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, són obligacions de les editorials beneficiàries de la subvenció les previstes en l'article 4 de les bases que regulen aquest procediment.
  2. Els beneficiaris hauran de complir, així mateix, les obligacions de publicitat previstes en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. Aquesta difusió es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web.
  3. L'obtenció concurrent d'altres aportacions que siguen incompatibles amb aquesta subvenció podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

  Sancions

  Les infraccions i les sancions administratives s'ajustaran al que disposa el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el capítol IV del títol X de Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 84/2016, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la producció editorial (DOGV núm. 7936, de 14/12/2016).
  - Correcció d'errades de l'Ordre 84/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la producció editorial (DOGV núm. 7937, de 15/12/2016).
  - Extracte de la Resolució de 15 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 subvencions a la producció editorial. (DOGV núm. 8261, de 26/03/2018)
  - RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 subvencions a la producció
  editorial. (DOGV núm. 8261, de 26/03/2018)
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018
  subvencions a la producció editorial.(DOGV nº 8272, de 12/04/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 83/2016, de 12 de desembre

  Vegeu la Correció d'errors de l'Ordre 84//2016, de 12 de desembre.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 15 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 subvencions a la producció editorial.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.