Detall de Procediment

Sol·licitud d'adhesió a la campanya d'ajudes del Pla Renove de Finestres (comerços i empreses instal·ladores) (IVACE).

Codi SIA: 211600
Codi GUC: 15864
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(21-01-2020
10-08-2020)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Els comerços o les empreses instal·ladores interessades a participar i col·laborar en la campanya d'ajudes al Pla Renove de Finestres, hauran d'adherir-s'hi i hauran de complir una sèrie d'obligacions que s'indiquen en l'article 15 de la resolució .

Observacions

* DOCUMENTACIÓ PER AL COBRAMENT DEL DESCOMPTE REALITZAT 1. El comerç o l'empresa instal·ladora ha de tramitar la presentació de la sol·licitud del particular a través de la plataforma de gestió del Pla Renove de Finestres 2020 , que estarà composta de la documentació següent: a) Còpia de la sol·licitud normalitzada segons el model disponible en , firmada per la persona sol·licitant i per l'empresa instal·ladora o comerç. No s'acceptaran sol·licituds que no estiguen emplenades com cal, firmades i segellades per l'empresa instal·ladora o comerç i per la persona sol·licitant. b) Còpia del DNI o NIE del sol·licitant, en el cas que s'haja oposat al fet que l'IVACE procedisca a la seua obtenció. c) Declaració responsable de l'empresa sol·licitant de l'ajuda de trobar-se al corrent del compliment dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, declaració responsable de no haver rebut altres ajudes en relació a l'actuació subvencionada i declaració responsable de ser propietària, arrendatària o usufructuària de l'habitatge. Totes aquestes declaracions es troben incloses en la sol·licitud normalitzada de l'ajuda. d) Pressupost detallat per partides, acceptat per la persona sol·licitant. e) En aquells casos en què en el DNI de la persona sol·licitant no aparega com a residència habitual la direcció de l'habitatge objecte de substitució de finestres i portes-finestra objecte d'aquest Pla Renove, s'aportarà còpia del certificat d'empadronament en què figure com a resident en l'habitatge objecte d'ajudes amb data anterior al 30 de gener de 2020, exceptuant les adquisicions o arrendament de habitatges posteriors a aquesta data, i en aquest cas han d'aportar a més còpia de l'escriptura de compravenda o contracte d'arrendament. f) Duplicat o còpia de la factura de renovació de les finestres i/o portes-finestra, firmat i segellat pel comerç o empresa instal·ladora, que han de ser de data compresa entre l'inici del termini de presentació de sol·licituds i el 30 de stetembre de 2020 i han d'incloure com a mínim, els conceptes següents: Dades del comerç o empresa instal·ladora (persona jurídica, CIF i segell original). Dades de la persona sol·licitant (nom, cognoms, DNI i domicili). Desglossament del pressupost detallat per partides (envidriament, marc, contramarc, persianes, dispositius de lamel·les, muntatge i desmuntatge dels elements, ajudes d'obra, transport, altres recàrrecs, IVA, etc.), on s'incloga dimensions de les finestres i portes-finestra, tipus, marca i model del marc i contramarc, tipus d'envidriaments, marca i model d'aquests, tot especificant les grossàries incloent la cambra, preu unitari, nombre d'unitats i preu total. Descompte aplicat pel comerç o l'empresa instal·ladora. Fer constar en la factura de manera expressa el seu acolliment al Pla Renove de Finestres 2020. g) Justificants de pagament mitjançant entitat financera: còpia de l'extracte bancari junt amb còpia del xec nominatiu o de l'orde de transferència que acredite que la persona o entitat destinatària del pagament coincideix amb la persona o entitat que emet de la factura. De la mateixa manera la persona sol·licitant de l'ajuda, haurà de ser la titular o cotitular del compte bancari des de la que es realitza la transferència o des de la que s'emet el xec. No es poden acceptar pagaments en efectiu, ingressos en compte, rebuts o pagarés com a justificant de pagament. h) S'accepten pagaments efectuats a través de modalitats de finançament, sempre que es presente el contracte firmat entre la persona sol·licitant de l'ajuda i la financera, i s'acredite el pagament en la forma establida en l'apartat anterior d'una quantitat igual o superior a l'import de l'ajuda concedida. En tot cas l'IVACE ha d'establir les mesures de control que considere oportunes per a comprovar que s'ha dut a terme la totalitat del pagament a l'entitat financera. i) Justificant tècnic de la transmitància tèrmica (U), de la permeabilitat a l'aire de cada una de les finestres i/o portes-finestres instal·lades i del factor solar de l'envidrament ( en municipis Tipus 1 i 2). S'optarà per una de les següents opcions, en funció de la documentació disponible: -Opció 1: Etiqueta d'Eficiència Energètica segons model annex III. L'etiqueta ha d'incloure el valor U, transmitància tèrmica, la permeabilitat a l'aire de la finestra o porta finestra i del factor solar de l'envidrament. -Opció 2: Marcat CE (complet), segons model annex II i marcatge CE de l'envidrament. El marcat CE (complet) ha d'incloure el valor U, transmitància tèrmica i la permeabilitat a l'aire de la finestra o porta finestra. El marcatge CE de l'envidrament ha d'incloure el valor U, transmitància tèrmica de l'envidrament, i el valor de g, factor solar de l'envidrament. j) Fotos de les finestres i portes-finestra abans i després de la reforma, sempre preses des de l'interior de l'habitatge. Les fotos després de la reforma han de consistir en fotos generals d'ubicació de les finestres i en fotos de detall de l'adhesiu identificatiu dels vidres. k) Còpia del compte bancari on apareguen les dades de la persona titular del compte (beneficiària de l'ajuda), en el qual s'ha d'abonar, si és procedent, l'ajuda corresponent. 2. El termini màxim per a lliurar tota la documentació especificada en els apartats e), f), g), h), i), j), k), d'aquest article és el 30 de setembre de 2020. Telèfon d'informació: 961 209 600 Horari d'atenció telefònica: dilluns a dijous de 8:00 a 19:00 hores i divendres de 9:00 a 14:00 Correu electrònic: info_renove@gva.es

Qui pot sol·licitar-ho?

El comerç o l'empresa instal·ladora amb domicili, seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana que vullga adherir-s'hi.

Normativa del procediment

  • ORDRE 3/2017, de 3 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides a l'estalvi i l'eficiència energètica en el sector domèstic. (DOCV nº 7974 de 07/02/2017).
  • Resolució de 18 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Finestres 2020, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l'adhesió de comerços i empreses instal·ladores. (DOGV nº 8717 de 15/01/2020)
  • Correcció d'errors de la Resolució de 18 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Finestres 2020, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en vivendes de la Comunitat Valenciana, i a l'adhesió de comerços i empreses instal·ladores. (DOGV nº 8727 de 28/01/2020)
  • Resolució d'1 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplien els terminis de presentació de documentació relativa a les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria del Pla Renove de Finestres 2020, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 8828 de 05/06/2020)

Termini

L'adhesió dels comerços i empreses instal·ladores comença el 21 de gener de 2020 i s'acaba el 10 d'agost de 2020. (Reial decret 537/2020, de 22 de maig)

Documentació

Els comerços i les empreses instal·ladores interessades a participar i col·laborar en la convocatòria d'ajudes hauran de fer entrega a través del correu electrònic que apareix en la web informativa dels plans Renove de l'IVACE, planrenove.ivace.es, i en el termini indicat en el paràgraf següent, de la corresponent fitxa d'adhesió degudament omplida segons el model normalitzat disponible en la pàgina web de l'oficina de campanya, així com la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió.

Obligacions

Són obligacions dels comerços i empreses instal·ladores adherides: a) Informar els potencials sol·licitants de les ajudes de quin és el procediment per a l'adquisició de finestres i portes-finestres a través del Pla Renove de Finestres 2020. b) Retirar l'envidriament i la fusteria antics, i portar-los a un punt net de reciclatge. c) Tramitar, omplir i remetre a l'Oficina de Campanya, sense cap cost per al sol·licitant, les corresponents sol·licituds d'ajudes i documentació establida en l'article 11 d'aquesta resolució. d) Realitzar el descompte de 15 €/m2 sobre la base imposable de la factura. e) Seguir la metodologia i procediments que es defineixen per al desenvolupament del Pla. f) Utilitzar fidelment la imatge de la campanya de comunicació establida per l'IVACE per al desenvolupament de la convocatòria i incloure-la en tots els elements promocionals de les empreses instal·ladores sense confondre-la amb altres promocions que puguen tindre, identificant clarament en cada producte el preu de l'article abans d'aplicar l'ajuda i una vegada aplicada aquesta. g) Col·laborar activament en la difusió i suport dels objectius del Pla relatius a: Donar a conéixer i difondre l'existència d'envidriament i marcs de baixa transmitància tèrmica. La sensibilització cap a l'estalvi i l'eficiència energètica. h) Participar en les sessions de formació o comunicació que s'organitzen per part d'IVACE o en nom seu, on s'explicarà el contingut del Pla i la finalitat d'aquest. i) Sotmetre's a les actuacions de control que duga a terme l'IVACE i a les actuacions de control financer que realitzen la Intervenció General de la Generalitat i la Sindicatura de Comptes. j) Tindre el seu domicili, seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana k) De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les persones i empreses instal·ladores adherides al Pla queden obligades expressament a mantindre una confidencialitat estricta sobre qualsevol dada de caràcter personal que puguen obtindre en ocasió de la present convocatòria, per la qual cosa no poden copiar-les o utilitzar-les amb fins diferents dels que figuren en la present resolució ni tampoc cedir-les a altres persones distintes de l'IVACE, ni tan sols als efectes de conservació. La presentació de la sol·licitud d'adhesió suposarà així mateix l'acceptació de la resta de condicions establides en la convocatòria.

Esgota via administrativa

Sancions

1. L'incompliment, per part de les persones beneficiàries, comerços, empreses instal·ladores o de l'entitat col·laboradora responsable de l'oficina de campanya dels requisits i obligacions que s'estableixen aquesta convocatòria i en les seues bases reguladores, està sotmés al règim d'infraccions i sancions fixat en el títol IV de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. Així mateix, i complementàriament al que estableix el paràgraf anterior, els comerços i les empreses instal·ladores adherides que durant el transcurs del Pla cometen irregularitats entorn dels requisits exigits per al funcionament correcte del Pla Renove de Finestres 2020 (vendes sense renovar finestres i/o portes-finestra, reformes que no complisquen les característiques tècniques i energètiques arreplegues en aquesta resolució, campanyes de promoció enganyoses, duplicitat de sol·licituds per a un mateix equip, etc.) seran automàticament donats de baixa de la convocatòria en curs i podran ser exclosos de futures convocatòries del Pla Renove de Finestres. 3. Qualsevol persona que tinguera coneixement de fets que pogueren ser constitutius de frau o irregularitat relacionats amb les ajudes previstes en la present convocatòria podrà informar del Servici Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, a través del canal habilitat a este efecte pel dit Servici en l'adreça web: https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/inicio.aspx, o a través de l'enllaç "Bústia - Control Antifrau" en la pàgina d'inici d'ivace.és.