• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

TECG - Revocació de l'acord de representació per a la realització, per mitjans telemàtics, d'actes de tràmit: notificacions prèvies de trasllat i documents d'identificació.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Revocació de l'acord de representació per a la realització, per mitjans telemàtics, d'actes de tràmit: notificacions prèvies de trasllat i documents d'identificació.

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquest procediment és permetre que les empreses que actuen com a operadors d'un trasllat de residus, com a remitents d'un residu o com a destinatari, després d'haver sol·licitat l'acord de representació per a la presentació de les notificacions prèvies de trasllat i/o els documents d'identificació, tinguen la possibilitat de poder revocar aquest acord si ho consideren oportú, de manera que, així, es compleix amb el dret d'elecció que tenen en aquest sentit ampli.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podrà ser sol·licitat, de manera bilateral, pels quals van subscriure en el seu moment l'acord de representació per a la realització per mitjans telemàtics d'actes de tràmit: notificacions prèvies de trasllat i documents d'identificació. Per tant, la revocació podrà ser presentada tant per la persona, física o jurídica, que va prestar el seu consentiment perquè l'empresa representant realitzara en el seu nom els citats actes de tràmit, com pels gestors de residus, que, actuant com a representants, van acceptar realitzar aquests tràmits en nom del representat.

  Estan obligats a tramitar amb certificat electrònic els subjectes següents: (art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

  - Les persones jurídiques.
  - Les entitats sense personalitat jurídica.
  - Les persones que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria.
  La persones físiques poden triar si fan la tramitació amb certificat electrònic o de manera presencial.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment posterior a la presentació de l'acord de representació.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, en els registres que s'indiquen a continuació:
  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament (TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC).

  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT I EDUCACIÓ AMBIENTAL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 961208552

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15872

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No es requereix documentació.

  Impresos associats

  REVOCACIÓ DE L'ACORD DE REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS D'ACTES DE TRÀMIT: NOTIFICACIONS PRÈVIES DE TRASLLAT I DOCUMENTS D'IDENTIFICACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  S'ha d'omplir i signar el model de revocació de l'acord de representació adreçat a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental (Servei de Gestió de Residus). Les dades de la revocació les inscriurà el servei esmentat en una base de dades configurada a aquest efecte.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15872

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc15872.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà la persona interessada perquè la presente de manera electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es facen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va el meu"? "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  La presentació de la revocació deixarà sense efecte l'acord de representació que les dues parts, representant i representat, van subscriure amb anterioritat perquè el representant realitzara en nom del presentat la tramitació de la documentació telemàtica pertinent.


  · VALIDESA DE LA REVOCACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ

  La revocació de la representació té efectes des de la data indicada en la sol·licitud i s'activa el dia d'entrada en el registre públic habilitat, i el sol·licitant ha d'aportar les dades que siguen suficients per a identificar l'acord inicial de representació que es pretén revocar.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Consulta/Buscador número NIMA

  Portal web ADCR 2.0.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 6 de juliol de 1994, del conseller de Medi Ambient, per la qual es regulen els documents de control i seguiment de residus tòxics i perillosos per a emprar únicament per xicotets productors de residus (DOGV núm. 2314, de 20/07/94), modificada per l'Ordre de 15 d'octubre de 1997.
  - Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, modificat pel Reial decret 180/2015, de 13 de març.
  - Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3898, de 15/12/2000).
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/2011).
  - Resolució de 24 de maig de 2004, del director general de Qualitat Ambiental, per la qual es regula el procediment per a la comunicació telemàtica de les notificacions prèvies als trasllats (NPT) i els documents de control i seguiment (DCS) dels residus perillosos per part dels productors i els gestors de residus, i s'aprova l'aplicació en virtut de la qual es gestiona el procediment (DOGV núm. 4.772, de 10/06/2004), modificat per la Resolució de 18 de febrer de 2005.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm 236, de 02/10/15).
  - Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/15).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.