Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Destrucció, desballestament o inutilització de màquines recreatives i d'atzar.

  Objecte del tràmit

  El depòsit i destrucció de màquines recreatives i d'atzar en els supòsits de substitució (alta-baixa) i extinció d'autoritzacions d'explotació de màquines recreatives i d'atzar.
  Procedirà així mateix el depòsit i destrucció de màquines quan així s'acorde en un procediment sancionador en el marc d'allò que s'ha establit per a les sancions no pecuniàries en l'article 28.3 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Només podran realitzar la destrucció, desballestament o inutilització de màquines aquelles empreses inscrites en el Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i Material de Joc en qualitat de fabricants i importadors de màquines de tipus A, B, o C, o en el Registre de Comercials i Distribuïdors de Material de Joc que obtinguen la corresponent autorització de la subsecretaria de la conselleria competent en matèria de joc.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud d'autorització haurà de realitzar-se amb una antelació mínima d'un mes a la data de destrucció proposada.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - La sol·licitud d'autorització haurà de dirigir-se a la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de joc.
  - Es podrà presentar en els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - ALACANT (ATV)
  C/ CHURRUCA, 25Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - CASTELLÓ (ATV)
  PL. TETUÁN, 38-39Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18491&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les empreses interessades en la destrucció, desballestament o inutilització hauran de dirigir una sol·licitud a la subsecretaria de la conselleria competent en matèria de joc en què faran constar:
  a. Número d'inscripció en algun dels registres assenyalats en l'article anterior.
  b. La ubicació del local on quedaran depositades les màquines i es realitzarà la seua posterior destrucció.
  c. La documentació justificativa de la disponibilitat del dit local.
  d. Una memòria descriptiva de les operacions que es duran a terme per a la destrucció i desballestament.
  e. Memòria descriptiva del tractament de residus i mode de compliment de la normativa vigent en esta matèria.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A DESTRUCCIÓ, DESBALLESTAMENT O INUTILITZACIÓ DE MÀQUINES RECREATIVES I D’ATZAR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El procediment de destrucció, desballestament i inutilització de màquines s'inicia amb el depòsit d'estes en el local de l'empresa autoritzada per a realitzar les operacions de destrucció.

  2. El depòsit de la màquina per l'empresa operadora es realitzarà per mitjà de l'ompliment d'un albarà d'entrega en el qual es farà constar la firma del representant de l'empresa operadora que realitza el depòsit i de l'empresa depositària autoritzada per a la destrucció de la màquina.

  3. Abans de procedir a la seua destrucció, inutilització o desballestament, l'empresa depositària sol·licitarà autorització a la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de joc, indicant els models i números de sèrie de la màquina o màquines que es pretenguen destruir, la data de l'operació de destrucció, el lloc, el procediment per a portar-ho a efecte i els elements que seran destruïts.

  4. Les empreses interessades en la destrucció, desballestament o inutilització hauran de dirigir una sol·licitud a la subsecretaria de la conselleria competent en matèria de joc en què faran constar:
  a. Número d'inscripció en algun dels registres assenyalats en l'article anterior.
  b. La ubicació del local on quedaran depositades les màquines i es realitzarà la seua posterior destrucció.
  c. La documentació justificativa de la disponibilitat del dit local.
  d. Una memòria descriptiva de les operacions que es duran a terme per a la destrucció i desballestament.
  e. Memòria descriptiva del tractament de residus i mode de compliment de la normativa vigent en esta matèria.

  5. Qualsevol variació en les circumstàncies a què es referix l'article anterior haurà de ser comunicada a la subsecretaria de la conselleria competent en matèria de joc en el termini de 10 dies hàbils a comptar del moment en què es produïra. Esta podrà revocar l'autorització, amb audiència prèvia de l'interessat, si deixaren de concórrer els requisits que en van motivar la concessió o s'incomplira el procediment de destrucció establit en esta orde.

  6. Les operacions de destrucció hauran de dur-se a terme en la data i en el lloc inclosos en l'autorització. De l'operació de destrucció s'alçarà una acta que haurà d'estar firmada per un notari o per agents de la brigada del joc, en la qual constaran els extrems assenyalats en paràgraf primer de l'article anterior.

  7. En el termini de 15 dies hàbils a comptar de la data de destrucció es remetrà una còpia de la dita acta a la subsecretaria de la conselleria competent en matèria de joc, una altra a la brigada del joc, i la tercera quedarà en poder de l'empresa que haja realitzat l'operació de destrucció.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * Exclusions
  - Les baixes definitives de les màquines de tipus «A» previstes en l'article 4.1 apartats a i b del Decret 115/2006, de 28 de juliol, en la seua redacció donada pel Decret 200/2009, de 6 de novembre, del Consell, únicament necessitaran la declaració jurada que esta s'ha destruït o inutilitzat efectuada per l'empresa operadora titular de la màquina, sense perjuí de l'obligació de tramitar la baixa definitiva i d'entregar la documentació necessària en la forma establida en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.
  - En la dita declaració jurada es farà constar el nom de l'empresa que ha efectuat la destrucció, la identificació de la màquina i la data i lloc de destrucció.


  * Tractament de residus
  - L'empresa que realitze la destrucció estarà obligada al compliment de les disposicions establides en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3.898, de 15 de desembre) i la resta de normativa específica en matèria de residus.
  - En l'últim mes de cada any natural, haurà de remetre un informe de les operacions dutes a terme durant l'any en matèria de residus procedents de les màquines destruïdes en els seus locals.

  Sancions

  El règim d'infraccions i sancions en matèria de destrucció, desballestament i inutilització de màquines serà l'establit en la Llei 4/1988, del Joc de la Comunitat Valenciana i en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 842, de 9/06/88).
  - Orde 6/2011, de 17 de març, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la destrucció i inutilització de màquines recreatives i d'atzar (DOCV núm. 6486, de 23/03/11).
  - Corección d'errors de l'Orde 6/2011, de 17 de març, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la destrucció i inutilització de màquines recreatives i d'atzar (DOCV núm. 6541, de 13/06/11).
  - Decret 26/2012 , 3 de febrer, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, del Reglament del Joc del Bingo, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana i del Reglament de la Publicitat del Joc a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6707, de 06/02/12).
  - Decret 32/2015 , de 13 de març, del Consell, pel qual s'aprova el reglament que regula la tramitació electrònica de determinats procediments continguts en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar i en el Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, i es modifiquen sengles articles del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc i del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7487, de 17/3/15).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 4/1988, de 3 de juny

  Vegeu Orde 6/2011, de 17 de març

  Vegeu Decret 26/2012, 3 de febrer

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.