Detall de Procediments

TECG- Llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Obtenció de la llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, per a poder fer ús del distintiu exclusiu de la marca en els productes i serveis que hagen sigut obtinguts, elaborats i/o prestats dins dels parcs naturals i el seu àmbit d'influència, i hagen superat els requisits establits en les normes de producte natural, producte artesà i turisme de la naturalesa, respectivament.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol empresa, persona física o jurídica pot sol·licitar la concessió de la llicència de l'ús de la marca per a un o diversos dels seus productes.

  Requeriments

  Per a poder sol·licitar la llicència d'ús de la marca Parcs, el centre de treball de l'empresa ha d'estar situat en algun municipi localitzat al parc natural o en el seu àmbit d'influència, en queden excloses les capitals de província.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15888

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud normalitzat per a llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ÚS DE LA MARCA PARCS NATURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.