• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Premis als llibres millor editats i a la tasca dels llibreters a la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Es convoca, en règim de concurrència competitiva, el concurs públic per a la concessió dels premis 2019 als llibres millor editats i a la tasca dels llibreters i llibreteres a la Comunitat Valenciana l'any 2018.

  En allò que no fixa aquesta resolució, les bases d'aquesta convocatòria són les que figuren en l'Ordre 49/2016, de 24 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm. 7860, de 29.08.2016).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Poden optar als premis a la tasca dels "editors" les empreses mercantils del sector editorial, ja siguen persones físiques o jurídiques, que tinguen com a activitat l'edició de llibres en l'àmbit de la Generalitat i que siguen comercialitzats a través de llibreries.

  b) Poden optar als premis a la tasca de les "llibreries" les que realitzen la seua activitat en l'àmbit de competència de la Generalitat i complisquen amb la finalitat del premi.

  Requeriments

  1. Totes les entitats beneficiàries han d'estar legalment constituïdes i tindre capacitat jurídica i d'obrar en el territori de la Comunitat Valenciana.

  2. Els editors només podran presentar a aquesta convocatòria de premis un màxim d'una obra per modalitat. Una mateixa obra no podrà ser presentada a dues modalitats de premis diferents, encara que es tracte d'edicions amb ISBN diferent o en idiomes diferents. Les obres que incomplisquen aquest punt seran excloses de les modalitats a les quals s'hagen presentat.

  3. Podran presentar-se a les diferents modalitats de premis als llibres fixades en la base 2.2 els llibres editats a Espanya durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018, sempre que:
  a) No hagen sigut presentats en l'anterior convocatòria de premis als llibres millor editats i a la tasca dels llibreters a la Comunitat Valenciana.
  b) Corresponguen a editors, siguen persones físiques o jurídiques, que tinguen com a activitat l'edició de llibres en l'àmbit competencial de la Generalitat i la producció dels quals es comercialitze a través de llibreries.
  c) Es tracte de llibres en els quals es complisquen els requisits legals per a la difusió i el depòsit legal dels quals s'haja realitzat dins de l'any 2018.

  4. Supòsits exclosos respecte a les modalitats de premis als llibres recollides en la base 2.2 de la convocatòria:
  a) Les reedicions de llibres. No obstant això, podran ser tingudes en consideració si aporten alguna variació o millora respecte a l'edició anterior que meresca tindre's en compte.
  b) Els llibres publicats per associacions, fundacions i altres institucions públiques o privades sense finalitats de lucre, encara que figuren inscrites en el Registre d'empreses editorials. Igualment, els llibres editats pels seus autors i els que no siguen vendibles.
  c) Les obres que, editades per clubs del llibre i empreses similars, només es destinen als respectius socis o adherits, i els editats expressament per a la venda a terminis.
  d) Els llibres editats pels seus autors, excepte en el cas que es presenten a la modalitat de premi millor autoeditat.

  5. Poden optar als premis a la tasca dels llibreters fixats en la base 2.3 de la convocatòria les llibreries que realitzen la seua activitat en l'àmbit competencial de la Generalitat i que complisquen la finalitat del premi.

  6. Supòsits exclosos respecte a les modalitats de premis a la tasca dels llibreters recollides en la base 2.3 de la convocatòria:
  a) Les llibreries pertanyents a organismes i empreses públiques.
  b) Les llibreries que tenen un sistema de vendes i difusió únicament a través d'Internet.
  c) Les llibreries en les quals la comercialització del llibre i la cultura escrita no siga l'element bàsic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hábiles a comptar del següent al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8532, de 18/04/2019.

  L'incompliment d'este termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En el supòsit en què la documentació es presente en Correus, es regularà per l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels serveis postals.

  Si la sol·licitud no es presenta en el registre auxiliar de la Biblioteca Valenciana, es podrà remetre un fax a l'òrgan gestor de la convocatòria (Direcció General de Cultura i Patrimoni, núm.: 963 874 103), en què s'ha d'indicar el número i la data d'entrada al registre, i l'òrgan on s'ha presentat la sol·licitud.

  Aquest procediment estarà publicat en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds, per a la qual cosa s'accedirà al catàleg de procediments administratius de la Generalitat. Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que el sol·licite ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat. En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre oficial de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. Les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, s'han de presentar, preferentment, en el registre auxiliar de la Biblioteca Valenciana (monestir de Sant Miquel dels Reis. Av. Constitució, 284, 46019 - València), en els registres de les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, València o Alacant, o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI
  AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano
  46019 València
  Tel: 963874000
  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CULTURA - CASTELLÓ
  Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 964358455
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  SERVEI TERRITORIAL DE CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE CULTURA I ESPORT- ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 965938343

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15906

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud a les diferents modalitats de premis als llibres millor editats s'ha de formalitzar en el model oficial publicat com a annex I a la resolució i s'hi ha d'adjuntar:
  a) Un exemplar de cada obra presentada.
  b) En el cas de reedicions que suposen millores o variacions respecte a primera edició, s'ha d'aportar també un exemplar de la primera edició i una memòria justificativa, de dues pàgines d'extensió com a màxim, en què s'indiquen les millores o variacions respecte a la primera edició i la rellevància que tenen.
  c) Dades de les obres presentades, segons l'imprés normalitzat (annex II).
  d) Documentació que acredite la representació que té el signant de la sol·licitud.

  2. En el cas de les modalitats de premis a les llibreries establides en la base tercera d'aquesta resolució, les candidatures les han de presentar per escrit els membres de la comissió tècnica de valoració específicament constituïda per a la valoració d'aquests premis.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE PREMIS ALS LLIBRES MILLOR EDITATS I A LA LABOR DELS LLIBRERS A LA COMUNITAT VALENCIANA

  [ANNEX II] DADES DE LES OBRES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Es nomenarà una comissió tècnica de valoració per al premi a la tasca dels editors i una altra per al premi a la tasca de les llibreries.

  - La direcció general competent en matèria del llibre serà l'òrgan competent per a ordenar i instruir el procediment de concessió.

  - El procediment de concessió dels premis als llibres millor editats serà en règim de concurrència competitiva. Els premis a les llibreries es concediran a proposta de la comissió tècnica de valoració.

  - Les dues comissions tècniques de valoració examinaran les sol·licituds i propostes formulades tenint en consideració la documentació presentada i els seus coneixements per a valorar aquestes propostes i, a través de l'òrgan instructor del procediment, elaboraran la proposta d'adjudicació d'aquests premis, l'aprovació dels quals correspondrà a la conselleria competent en matèria del llibre, mitjançant una resolució que serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les sol·licituds sobre les quals no recaiga cap resolució expressa dins d'aquest termini podran entendre's desestimades o denegades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs potestatiu de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'ha d'interposar davant dels jutjats contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15906

  Tramitació

  - Qui vulga podrà fer la presentació i el registre per mitjans electrònics i sol·licitar que les comunicacions i notificacions es practiquen per aquesta via.

  - Aquests tràmits tindran plena validesa, d'acord amb les condicions i els requisits previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, així com amb el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Amb la finalitat de complir amb els requisits de seguretat establits, la designació de l'adreça o bústia de correu electrònic, a l'efecte de la pràctica de notificacions a l'interessat, s'haurà de correspondre amb la proporcionada per la Generalitat amb domini: cv.gva.es

  - Es requerirà, per a sol·licitar aquest tipus d'ajudes per via telemàtica, el certificat de signatura electrònica d'entitat emés per l'ACCV: https://www.accv.es/va/empreses/.

  - En el cas que l'empresa sol·licitant siga una persona física, serà necessari el certificat de signatura electrònica de ciutadà, emés per l'ACCV: https://www.accv.es/va/ciutadans/

  Inici
 • Informació complementària

  1. Tots els premis establits en aquesta base tindran caràcter honorífic, cap dotació econòmica.
  2. Es concedirà un premi a cada una de les següents modalitats d'edició:
  · Premi al Llibre Millor Editat en 2018.
  · Premi al Llibre Millor Il·lustrat en 2018.
  · Premi al Còmic Millor Editat en 2018.
  · Premi al Llibre Infantil Millor Editat en 2018.
  · Premi al Llibre Juvenil Millor Editat en 2018.
  3. Es concedirà un premi a llibreries en cada una de les següents categories:
  - Premi 2019 a la trajectòria d'una llibreria, que reconeixerà el seu arrelament i la qualitat en les activitats de difusió del llibre i foment de la lectura que du a terme.
  - Premi 2019 a la llibreria més innovadora, que reconeixerà la posada en marxa d'iniciatives innovadores en el foment del llibre i la lectura.

  La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, donarà la màxima difusió possible als llibres i les llibreries premiades dins de les seues accions de promoció del llibre.
  Així mateix, tant l'editor de les obres premiades com la llibreria premiada podran fer ús publicitari d'aquesta circumstància, per a la qual cosa podran indicar en els exemplars o en els seus establiments de manera expressa la concessió del premi i la modalitat.
  Després de la publicació de la resolució de concessió dels premis 2019 als llibres millor editats i a la tasca dels llibreters i llibreteres a la Comunitat Valenciana l'any 2018, les obres no premiades quedaran a la disposició dels editors, que podran retirar-les abans del 31 de desembre de l'any 2019. En cas de no fer-ho, seran destinades a biblioteques públiques.

  Criteris de valoració

  - En el cas de la valoració de les obres presentades per les editorials a les diferents modalitats dels premis als llibres millor editats, la comissió tècnica corresponent tindrà en compte el conjunt d'elements que intervenen en l'edició, per a la qual cosa es basarà en la baremació següent:
  a) Correspondència entre el contingut i l'aspecte formal. Màxim 3 punts.
  b) Qualitat i innovació de l'edició. Màxim 4 punts.
  c) Impacte en el panorama editorial valencià. Màxim 3 punts.

  - En el cas de la valoració de les llibreries sol·licitants, la comissió tècnica tindrà en compte el conjunt d'elements que intervenen entorn de la difusió del llibre i la promoció de la lectura, per a la qual cosa es basarà en la baremació següent:
  a) Trajectòria cultural acreditada de la llibreria candidata o, si escau, caràcter innovador de les seues activitats de foment de la lectura. Màxim 3 punts.
  b) Rellevància i interés que el projecte puga tindre per al foment de la lectura. Màxim 4 punts.
  c) Abast del projecte per a fomentar la comunicació i cohesió cultural en l'àmbit geogràfic en el qual desenvolupa la seua activitat. Màxim 3 punts.

  - Per a la proposta d'adjudicació, en cas d'empat de les millors proposicions, les diferents comissions tècniques de valoració tindran en compte la preferència exigida en l'article 8 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 49/2016, de 24 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es creen els premis als llibres millor editats i a la tasca dels llibreters a la Comunitat Valenciana i s'estableixen les bases reguladores. (DOCV núm. 7860, de 29/8/2016).
  - RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis 2019 als llibres millor editats i a la tasca dels llibreters i llibreteres a la Comunitat Valenciana l'any 2018 (DOGV núm. 8532, de 18/04/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 49/2016, de 24 d'agost (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 10 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.