Detall de Procediment

TECE - Presentació telemàtica del fitxer IEEV.CV (Informe d'Avaluació de l'Edifici, Comunitat Valenciana).

Codi SIA:: 211611
Codi GVA:: 15922
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(03-06-2011
31-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Establir un procediment telemàtic per a la presentació de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici en la Comunitat Valenciana, (en arxiu informàtic .zip), aquest informe es genera prèviament a través de la instal·lació de l'aplicació (IEE.WIN) que es descarrega gratuïtament (enllaç a la descàrrega de l'aplicació). Aquesta presentació ha de realitzar-se de manera telemàtica a través de la web. IMPORTANT: A partir de l'1 d'agost de 2023 aquest tràmit quedara inhabilitat i únicament es podran redactar i registrar IEEV.CV amb l'aplicació GESIEE https://gesiee.gva.es/gesiee/

Observacions

Observacions

Què és el IEEV.CV? - És un document tècnic que recull la informació de l'edifici i la seua avaluació en relació amb el seu estat de conservació, les condicions bàsiques d'accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb diversitat funcional per a l'accés i utilització de l'edifici i l'avaluació d'eficiència energètica. - Ens permet conéixer l'estat del nostre edifici per a poder escometre les obres de rehabilitació i manteniment més aconsellables, al mateix temps que emplenar l'obligació urbanística per a edificacions de més de 50 anys. - S'haurà de realitzar cada 10 anys. Quan és necessari el IEEV.CV? Les persones propietàries de l'edifici de tipologia residencial d'ús habitatge, tant unifamiliar com plurifamiliar, hauran de promoure la realització de l'informe IEEV.CV en els següents suposats: 1. Tota edificació amb antiguitat superior a 50 anys. 2. Edificis els titulars dels quals pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a obres de rehabilitació.

Requisits

Requisits

El personal tècnic redactor del IEEV.CV, que complirà els següents requisits: - La persona redactora de l'informe ha de ser personal tècnic facultatiu competent en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació amb ús residencial conforme al que es disposa en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, actualment Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Enginyer de l'Edificació o Aparellador. - Disposar de la delegació del tràmit per part de la comunitat de propietaris o propietari, en el seu cas. - Disposar d'un certificat electrònic vàlid reconegut per la Generalitat (CL@VE permanent correctament activada, Certificat Digital de Ciutadà de la ACCV o DNI electrònic).

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El personal tècnic redactor del IEEV.CV

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

No podran transcórrer més de 3 mesos entre la data d'inspecció de l'immoble i la data de presentació telemàtica del IEEV.CV. El IEEV.CV tindrà una validesa de 10 anys a comptar des de la data de presentació telemàtica. El termini de presentació serà fins al 31 de desembre de l'any següent a l'any en què l'edifici complisca 50 anys. En cas de tindre previst sol·licitar ajudes a la rehabilitació de l'edifici, la presentació ha de realitzar-se prèviament a la sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
- Una vegada presentada la sol·licitud davant el Registre Electrònic de la Generalitat, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per la persona interessada, en els termes previstos en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat. - La realització del tràmit telemàtic comportarà la inscripció del IEEV.CV en el Registre Autonòmic. El IEEV.CV serà revisat i validat pel personal tècnic gestor del Registre que comunicarà a través de la carpeta ciutadana tant l'acceptació de la inscripció en el mateix com, en el seu cas, el requeriment d'esmena per errors en la redacció. La validesa de l'informe i el compliment de l'obligació de disposar del IEEV.CV s'entén complida des del registre telemàtic pel personal tècnic redactor. Passos a seguir: 1. Accedir des de la icona "tramitar amb certificat" 2. Seleccionar el certificat digital - Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. - També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (Veure apartat Enllaços d'aquest tràmit). 3. Emplenar el formulari web Dades d'identificació 4. Annexar el Fitxer IEEV. CV - De manera prèvia, el personal tècnic redactor procedirà a generar el fitxer IEEV.CV. Per a això haurà de tindre instal·lada l'aplicació IEE.WIN. - El fitxer s'annexarà en .rar o .zip, i la grandària màxima permesa serà de 3 megues 5. Signar digitalment - Els arxius en pdf relatius a l'informe i l'avaluació energètica hauran d'anar signats digitalment pel personal tècnic redactor. 6. Guardar o imprimir justificant registre d'entrada Si una vegada acabat el procediment es requereix imprimir novament el justificant, es pot accedir al mateix a través de la pàgina de la Generalitat: http://www.gva.es/ Entrant a la "Carpeta Ciutadana", seleccionar l'opció "entrar amb certificat", i una vegada dins apareixeran els justificants dels procediment que s'hagen dut a terme telemàticament. Per a incidències pot contactar amb: incidencia_iee@gva.es

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa