Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Presentació telemàtica del fitxer IEEV.CV (Informe d'Avaluació de l'Edifici, Comunitat Valenciana).

  Objecte del tràmit

  Establir un procediment telemàtic per a la presentació de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici a la Comunitat Valenciana (en arxiu informàtic .zip), este informe es genera prèviament a través de la instal·lació de l'aplicació (IEE.WIN) que es descarrega gratuïtament (vegeu enllaços d'interés).
  La dita presentació ha de realitzar-se de forma telemàtica a través de la web.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El/la professional redactor/a de l'informe.

  Requeriments

  La persona redactora de l'informe ha de ser professional competent en matèria d'edificació residencial d'acord amb el que disposa la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
  - Disposar de la delegació del tràmit per part de la comunitat de propietaris o propietari, si és el cas.
  - Disposar d'un certificat electrònic vàlid reconegut per la Generalitat (DNI electrònic amb certificat en vigor i amb PIN activat o certificat de l'ACCV en vigor i amb PIN activado).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Previ a l'inici de sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_VIV_ICECF&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15922

  Tramitació

  1. Accedir des de la icona "tramitar amb certificat"
  2. Seleccionar el certificat digital.
  Per a això, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  3. Omplir el formulari web Dades d'identificació.
  4. Annexar-hi el fitxer IEE. CV
  - De forma prèvia, el tècnic redactor procedirà a generar el fitxer IEE.CV. Per a fer-ho haurà de tindre instal·lada l'aplicació
  IEE.WIN (vegeu informació d'interés, per a descarregar l'aplicació de descàrrega lliure).
  - El fitxer s'hi annexarà en .rar o .zip, i la grandària màxima permesa serà de 3 megues.
  5. Firmar digitalment.
  6. Guardar o imprimir el justificant de registre d'entrada.

  Si una vegada acabat el procediment es requerix imprimir novament el justificant, s'hi pot accedir a través de la pàgina
  de la Generalitat: http://www.gva.es/,
  Entrant a la "Carpeta Ciutadana", seleccionant l'opció "entrar amb certificat", i unavegada dins apareixeran els justificants dels procediment que s'hagen dut a terme telemàticament.

  En cas d'incidències pot contactar amb: incidencia_iee@gva.es

  Informació adicional

  - Les sol·licituds i la documentació annexa es presentaran davant de el Registre electrònic de la Generalitat.

  - Una vegada presentada la sol·licitud davant del Registre electrònic de la Generalitat, este emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per la persona interessada, en els termes que preveu el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat .

  Inici
 • Informació complementària

  Què és l'IEEV.CV?
  - És un document tècnic que arreplega la informació de l'edifici i la seua avaluació en relació amb el seu estat de conservació, les condicions d'accessibilitat i la certificació d'ediciencia energètica.
  - Ens permet conéixer l'estat del nostre edifici per a poder escometre les obres de rehabilitació i manteniment més aconsellables, alhora que omplir l'obligació urbanística per a edificacions de mes de 50 anys i edificacions catalogades.
  - S'haurà de realitzar cada 10 anys.


  Quan és necessari l'IEEV.CV?
  - Els propietaris de l'edifici de tipologia residencial de vivenda col·lectiva hauran de promoure la realització de l'informe IEE.CV en els supòsits següents:
  1. En edificis d'antiguitat superior a 50 anys.
  2. Edificis els titulars dels quals pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a obres de rehabilitació.
  3. En edificis catalogats, i en aquells que així ho determine la normativa autonòmica o municipal.

  Enllaços

  Informe d'Avaluació de l'Edifici Comunitat Valenciana(descarrega aplicació)

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (BOE núm. 153, de 27/06/2013).
  - Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer de vivendes, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016 (BOE núm. 86, de 10/04/2013).
  - Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (DOCV 7329, de 31/07/2014).
  - Resolució de 8 de setembre de 2014, de la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge, relativa a la implementació a la Comunitat Valenciana de l'informe d'avaluació de l'edifici a partir de l'informe de conservació i de la certificació energètica de l'edifici (DOCV núm. 7374, de 03/10/2014).

  Llista de normativa

  Vegeu el Real Decret 233/2013, de 5 d'abril.

  Vegeu la Llei 8/2013, de 26 de juny.

  Vegeu la Llei 5/2014, de 25 de juliol.

  Vegeu la Resolució de 8 de setembre de 2014.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.