Detall de Procediment

Calendari d'inscripció per a la realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024, en els conservatoris de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Codi SIA: 211616
Codi GUC: 15946
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-06-2023
14-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'alumnat que vulga iniciar els ensenyaments elementals de Música o Dansa a través de l'ingrés en primer curs ha de realitzar una prova mitjançant la qual es valoraran les aptituds de l'aspirant per a cursar aquests ensenyaments. Així mateix, es podrà accedir a cada curs dels ensenyaments elementals sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova realitzada davant d'una comissió d'avaluació designada pel director del centre, l'aspirant demostre que té els coneixements teoricopràctics, necessaris per a seguir amb aprofitament els ensenyaments corresponents, i es valorarà l'edat idònia.

Observacions

Els aspirants que sol·liciten realitzar la prova d'ingrés o d'accés als ensenyaments elementals de Dansa en centres que no siguen de titularitat de la Generalitat Valenciana seguiran el que cada centre haja establit respecte de la tramitació de la sol·licitud.

Requisits

Els ensenyaments elementals de música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els 8 i els 12 anys, complits l'any natural d'inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. NOTES: 1. Els aspirants amb edats inferiors a les que es fixen amb caràcter ordinari, per a iniciar els ensenyaments elementals de Música o Dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'ingrés o d'accés, respectivament, per part de la direcció del centre. 2. Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'ingrés o d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals de Música o Dansa.

Normativa del procediment

  • Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances. (DOGV 5606, 25.09.2077)
  • Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments elementals de Dansa i es regula l'accés a aquests ensenyaments (DOCV 5606, 25.09.07).
  • Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV 6522, 17.05.2011).
  • Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV 7526, 15.05.2015).

Termini

INSCRIPCIÓ: de l'1 de juny a les 09:00 hores fins el 14 de juny a les 15:00 hores de 2023 PROVES INGRÉS: 1r curs: de l'1 a l'11 de setembre de 2023. PROVES ACCÉS: altres cursos: després de la segona convocatòria d'ingrés a primer curs i abans de l'inici del període lectiu del curs. LLISTES PROVISIONALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS: 16 de juny de 2023. LLISTES DEFINITIVES ENSENYAMENTS ELEMENTALS: 22 de juny de 2023.

Documentació

a) Sol·licitud d'inscripció original impresa. b) Justificant del pagament de les taxes de drets d'examen. c) En el cas d'alumnat menor de 8 anys, autorització expressa de la direcció del Centre per a l'accés a aquests ensenyaments. d) En el cas d'alumnat major de 12 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat al qual se sol·licita l'ingrés o l'accés. e) Les persones aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova han de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A aquest efecte, han d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent. La direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials, amb la prèvia proposta dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Aquest òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes i aquestes es podran entendre desestimades si no es dicta cap resolució expressa en l'esmentat termini. Contra aquests actes administratius, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior al que va dictar l'acte.

Taxa o pagament

Taxes 2023 EL PAGAMENT ES GENERARÀ DINS D'AQUEST MATEIX TRÀMIT. o a través d'aquest enllaç: https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion Podran disposar d'una bonificació del 50 %, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, en els casos següents: a) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %. b) Membres de famílies monoparentals de categoria general. c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general. Podran disposar de l'exempció total del pagament de les taxes, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, en els casos següents: c) Els membres de família nombrosa de categoria especial. b) Membres de famílies monoparentals de categoria especial. b) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i les víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat). c) Les persones, o fills, que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre).

Presentació

Presencial
Únicament de manera telemàtica. Una vegada emplenada i registrada la sol·licitud telemàtica, aquesta quedarà arxivada, com a documentació per a poder realitzar les respectives proves d'ingrés i/o accés, en el/els conservatori/s on desitgen realitzar les proves esmentades, per a la qual cosa s'assumeixen les condicions en referència a la veracitat de tota la documentació enviada. A més, tot l'alumnat que vaja a realitzar la prova o, si és el cas, mares/pares o tutors legals d'aquests, han de portar la justificació del registre d'enviament de la sol·licitud, generada del procés telemàtic, juntament amb els originals de tota la documentació, el dia de l'examen (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Realització de la sol·licitud d'inscripció telemàtica per als que sol·liciten realitzar la prova en algun dels conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana. 2. Presentació, el dia de la prova, de la sol·licitud i documentació original requerida en el centre on sol·licita realitzar la prova d'ingrés o accés. 3. Els conservatoris que impartisquen ensenyaments elementals de Música i Dansa facilitaran a les persones interessades a participar en aquestes proves la informació i l'orientació necessàries per a realitzar-les i comprovaran que les sol·licituds estiguen degudament omplides i que s'adjunten els documents acreditatius necessaris, el dia de la prova.

òrgans de tramitació

Els conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments elementals de Música i Dansa.

Observacions

Contra l'acte administratiu de publicació de la llista definitiva , les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació en el termini que s'estableix en l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Els conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments elementals de Música i Dansa.

Esgota via administrativa