Detall de Procediments

Inscripció per a la realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021, en els conservatoris de titularitat de la Generalitat Valenciana. Tràmit obert per resolució conjunta de la Secretària d'Estat d'Educació i Formació Professional d'11 de maig de 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció per a la realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021, en els conservatoris de titularitat de la Generalitat Valenciana.

  Tràmit obert per resolució conjunta de la Secretària d'Estat d'Educació i Formació Professional d'11 de maig de 2020.

  Objecte del tràmit

  L'alumnat que vulga iniciar els ensenyaments elementals de Música i/o Dansa a través de l'ingrés en primer curs ha de realitzar una prova mitjançant la qual es valoraran les aptituds de l'aspirant per a cursar aquests ensenyaments.

  Així mateix, es podrà accedir a cada curs dels ensenyaments elementals sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova realitzada davant d'una comissió d'avaluació designada pel director del centre, l'aspirant demostre que té els coneixements teoricopràctics i tecnicoinstrumentals, en el cas de música, necessaris per a seguir amb aprofitament els ensenyaments corresponents, i es valorarà l'edat idònia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Els ensenyaments elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els 8 i els 12 anys, complits l'any natural d'inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. L'inici dels ensenyaments professionals amb menys de huit anys o més de dotze s'entendrà com a excepcional.

  NOTES:

  1. Els aspirants amb edats inferiors a les que es fixen amb caràcter ordinari, per a iniciar els ensenyaments elementals de Música o de Dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'ingrés o d'accés, respectivament, per part de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial.

  2. Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'ingrés o d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals de Música o de Dansa.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  27,57 €

  Taxa

  Taxes 2020

  EL PAGAMENT ES GENERARÀ DINS D'AQUEST MATEIX TRÀMIT.

  Proves d'ingrés i accés música : 27,57 euros per cada especialitat i curs al qual opten.

  Prova d'ingrés i accés dansa: 27,57 euros per cada curs al qual opten.

  Podran disposar d'una bonificació del 50 %, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, en els casos següents:

  a) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Membres de famílies monoparentals de categoria general.
  c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general.

  Podran disposar de l'exempció total del pagament de les taxes, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, en els casos següents:

  c) Els membres de família nombrosa de categoria especial.
  b) Membres de famílies monoparentals de categoria especial.
  b) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i les víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).
  c) Les persones, o fills, que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS D'AQUEST PROCEDIMENT NO ESTAN SUSPESOS

  INSCRIPCIÓ: 1 de julliol a les 9.00 h a 3 de juliol a les 15 h.

  PROVES INGRÉS: 1r curs: del 2 al 18 de setembre.

  PROVES ACCÉS: altres cursos: després de les proves d'ingrés.


  LLISTES PROVISIONALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS: 8 de juliol.

  LLISTES DEFINITIVES ENSENYAMENTS ELEMENTALS: 14 de juliol.


  (DOGV núm. 8833, de 12.06.2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Únicament de manera telemàtica
  Una vegada omplida i registrada la sol·licitud telemàtica, aquesta quedarà arxivada, com a documentació per a poder realitzar les respectives proves d'ingrés i/o accés, en el/els conservatori/s on desitgen realitzar les proves esmentades, per a la qual cosa s'assumeixen les condicions en referència a la veracitat de tota la documentació enviada.
  A més, tot l'alumnat que vaja a realitzar la prova o, si és el cas, mares/pares o tutors legals d'aquests, han de portar la justificació del registre d'enviament de la sol·licitud, generada del procés telemàtic, juntament amb els originals de tota la documentació, el dia de l'examen (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRUEBA_ELEMD-SF&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15946

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud d'inscripció original impresa.

  b) Justificant del pagament de les taxes de drets d'examen.

  c) En el cas d'alumnat menor de 8 anys, autorització expressa de la direcció general competent en matèria de règim especial per a l'accés a aquests ensenyaments.

  d) En el cas d'alumnat major de 12 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat al qual se sol·licita l'ingrés o l'accés.

  e) Les persones aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova han de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A aquest efecte, han d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent.

  La direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials, amb la prèvia proposta dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Aquest òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes i aquestes es podran entendre desestimades si no es dicta cap resolució expressa en l'esmentat termini. Contra aquests actes administratius, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior al que va dictar l'acte.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'INGRÉS I ACCÉS A PRIMER CURS I A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Realització de la sol·licitud d'inscripció telemàtica per als que sol·liciten realitzar la prova en algun dels conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana.

  2. Presentació, el dia de la prova, de la sol·licitud i documentació original requerida en el centre on sol·licita realitzar la prova d'ingrés o accés.

  3. Els conservatoris que impartisquen ensenyaments elementals de Música i Dansa facilitaran a les persones interessades a participar en aquestes proves la informació i l'orientació necessàries per a realitzar-les i comprovaran que les sol·licituds estiguen degudament omplides i que s'adjunten els documents acreditatius necessaris, el dia de la prova.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra l'acte administratiu de publicació de la llista definitiva , les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació en el termini que s'estableix en l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRUEBA_ELEMD-SF&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15946

  Inici
 • Informació complementària

  Els aspirants que sol·liciten realitzar la prova d'ingrés o d'accés als ensenyaments elementals de Música i/o Dansa en centres que no siguen de titularitat de la Generalitat Valenciana seguiran el que cada centre haja establit respecte de la tramitació de la sol·licitud.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments elementals de Dansa i es regula l'accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  - Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments elementals de Música i es regula l'accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  - Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).
  - Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15/05/15).
  - RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix un calendari extraordinari per a la inscripció a les proves d'ingrés i accés als ensenyaments elementals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021 i es modifiquen aspectes de les proves d'ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa. (DOGV núm. 8833, de 12.06.2020).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 157/2007, de 21 de setembre.

  Vegeu el Decret 159/2007, de 21 de setembre.

  Vegeu l'Ordre 28/2011, de 10 de maig.

  Vegeu l'Ordre 49/2015, de 14 de maig.

  Vegeu Resolucio de 10 de juny de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.