• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Inscripció per a la realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020, en els conservatoris de titularitat de la Generalitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció per a la realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020, en els conservatoris de titularitat de la Generalitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'alumnat que desitge iniciarels ensenyaments elementals de música i/o dansa a través de l'ingrés en primer curs, haurà de realitzar una prova per mitjà de la qual es valoraran les aptituds de l'aspirant per a cursar estos ensenyaments.

  Així mateix podrà accedir-se a cada curs de les ensenyances elementals sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova realitzada davant d'una comissió d'avaluació designada pel director del centre, l'aspirant demostre posseir els coneixements teoricopràctics, i tecnicoinstrumentals, en el cas de música, necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents. Es valorarà l'edat idònia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Els ensenyaments elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els 8 i els 12 anys, complits l'any natural d'inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. L'inici dels ensenyaments elementals amb menys de huit anys o més de dotze s'entendrà com a excepcional.

  NOTES:

  1. Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari, per a iniciar els ensenyaments elementals de Música o de Dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'ingrés o d'accés, respectivament, per part de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial.

  2. Els aspirants amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari, podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'ingrés o d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals de Música o de Dansa.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  27,57 €

  Taxa

  Taxes 2019

  Proves d'ingrés i accés música (9665): 27,57 euros per cada especialitat i curs a què opten.

  Prova d'ingrés i accés dansa (9668): 27,57 euros per cada curs a què opten.

  Pagament per mitjà de Model 046, que es podrà generar en línia a través de la pàgina web oficial de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Podran disposar d'una bonificació del 50%, havent d'aportar la documentació justificativa, els casos següents:

  a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.
  b) Membres de famílies monoparentals de categoria general.
  c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general.

  Podran disposar d'exempció total del pagament de taxes, havent d'aportar la documentació justificativa, els casos següents:

  a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial.
  b) Membres de famílies monoparentals de categoria especial.
  b) Les persones a què hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).
  c) Les persones, o fills, que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (conforme a l'article 38 de la Llei 29/2011 de 22 de setembre).

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.hisenda.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  INSCRIPCIÓ: 3 de juny a les 9:00h a 11 juny a les 15h

  PROVES INGRÉS: 1r Curs: 2 a 13 Setembre

  PROVES ACCÉS: Altres cursos: Després de les proves d'ingrés

  ENTREGA DOCUMENTACIÓ: a partir de l'endemà de la inscripció fins al 14 de juny.

  LLISTATS PROVISIONALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS: 17 de juny

  LLISTATS DEFINITIUS ENSENYAMENTS ELEMENTALS: 21 de juny

  (DOGV nº 8532,de 18/04/2019)


  *Consultar en els mitjans de difusió dels centres l'horari establit per a la recepció de la documentació.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud d'inscripció a la prova d'ingrés o d'accés es realitzarà telemàticament, per als qui sol·liciten realitzar la prova en els conservatoris de titularitat de la Generalitat Valenciana.

  Una vegada REGISTRADA, hauran d'IMPRIMIR per a presentar-la obligatòriament, junt amb els documents adjunts corresponents, de forma presencial, en la secretaria de cada un dels centres en què desitge realitzar la prova, a partir de l'endemà de la inscripció en línia del procediment i fins al 14 de juny, tant a primer curs com a cursos diferents del primer.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRUEBA_ELEMD-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15946

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud d'inscripció impresa.

  b) Comprovant d'haver efectuat l'ingrés bancari per l'import de la taxa corresponent als drets d'examen, en el cas dels conservatoris de titularitat de la Generalitat.

  c) En el cas d'alumnat menor de 8 anys, autorització expressa de la direcció general competent en matèria de règim especial per a l'accés a estes ensenyances.

  d) En el cas d'alumnat major de 12 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat a què se sol·licita l'ingrés o l'accés.

  d) Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A este efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent.

  La direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials, amb la proposta prèvia dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Este òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes. Es podran entendre desestimades si no es dictara una resolució expressa en el mencionat termini. Contra els dits actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'INGRÉS I ACCÉS A PRIMER CURS I A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (Aquest annex és únicament per als conservatoris municipals i centres autoritzats)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Realització de la sol·licitud d'inscripció telemàtica, per als quals sol·liciten realitzar la prova en algun dels conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana.

  2. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida en el centre on sol·licita realitzar la prova d'ingrés o accés.

  3. Els conservatoris que impartisquen ensenyances elementals de Música i Dansa facilitaran a les persones interessades a participar en estes proves la informació i l'orientació necessàries per a la realització de les mateixes i comprovaran que les sol·licituds estiguen degudament omplides i que s'adjunten els documents acreditatius necessaris.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra l'acte administratiu de publicació del llistat definitiu, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació en el termini que s'establix en l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRUEBA_ELEMD-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15946

  Inici
 • Informació complementària

  Els aspirants que sol·liciten realitzar la prova d'ingrés o d'accés a les ensenyances elementals de música i/o dansa en centres que no siguen de titularitat de la Generalitat Valenciana seguiran el que disposa la normativa vigent respecte a la tramitació de la sol·licitud.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les Ensenyances Elementals de Dansa i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606 de 25/09/07).
  - Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606 de 25/09/07).
  - Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 1705/11).
  - Orde 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15/05/15).
  - Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i d'accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020 (DOGV núm. 8532 de 18/04/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 157/2007, de 21 de setembre.

  Vegeu el Decret 159/2007, de 21 de setembre.

  Vegeu l'Orde 28/2011, de 10 de maig.

  Vegeu l'Orde 49/2015, de 14 de maig

  Vegeu Resolució de 15 d'abril de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.