Detall de Procediments

Inscripció per a la realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021, en els conservatoris de titularitat de la Generalitat Valenciana. Tràmit obert per resolució conjunta de la Secretària d'Estat d'Educació i Formació Professional d'11 de maig de 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció per a la realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021, en els conservatoris de titularitat de la Generalitat Valenciana.

  Tràmit obert per resolució conjunta de la Secretària d'Estat d'Educació i Formació Professional d'11 de maig de 2020.

  Objecte del tràmit

  L'alumnat que vulga iniciar els ensenyaments elementals de Música i/o Dansa a través de l'ingrés en primer curs ha de realitzar una prova mitjançant la qual es valoraran les aptituds de l'aspirant per a cursar aquests ensenyaments.

  Així mateix, es podrà accedir a cada curs dels ensenyaments elementals sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova realitzada davant d'una comissió d'avaluació designada pel director del centre, l'aspirant demostre que té els coneixements teoricopràctics i tecnicoinstrumentals, en el cas de música, necessaris per a seguir amb aprofitament els ensenyaments corresponents, i es valorarà l'edat idònia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Els ensenyaments elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els 8 i els 12 anys, complits l'any natural d'inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. L'inici dels ensenyaments professionals amb menys de huit anys o més de dotze s'entendrà com a excepcional.

  NOTES:

  1. Els aspirants amb edats inferiors a les que es fixen amb caràcter ordinari, per a iniciar els ensenyaments elementals de Música o de Dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'ingrés o d'accés, respectivament, per part de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial.

  2. Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'ingrés o d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals de Música o de Dansa.

  Inici
 • Import de la Taxa 27,57 Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS D'AQUEST PROCEDIMENT NO ESTAN SUSPESOS

  INSCRIPCIÓ: 1 de julliol a les 9.00 h a 3 de juliol a les 15 h.

  PROVES INGRÉS: 1r curs: del 2 al 18 de setembre.

  PROVES ACCÉS: altres cursos: després de les proves d'ingrés.


  LLISTES PROVISIONALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS: 8 de juliol.

  LLISTES DEFINITIVES ENSENYAMENTS ELEMENTALS: 14 de juliol.


  (DOGV núm. 8833, de 12.06.2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Únicament de manera telemàtica
  Una vegada omplida i registrada la sol·licitud telemàtica, aquesta quedarà arxivada, com a documentació per a poder realitzar les respectives proves d'ingrés i/o accés, en el/els conservatori/s on desitgen realitzar les proves esmentades, per a la qual cosa s'assumeixen les condicions en referència a la veracitat de tota la documentació enviada.
  A més, tot l'alumnat que vaja a realitzar la prova o, si és el cas, mares/pares o tutors legals d'aquests, han de portar la justificació del registre d'enviament de la sol·licitud, generada del procés telemàtic, juntament amb els originals de tota la documentació, el dia de l'examen (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRUEBA_ELEMD-SF&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15946

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud d'inscripció original impresa.

  b) Justificant del pagament de les taxes de drets d'examen.

  c) En el cas d'alumnat menor de 8 anys, autorització expressa de la direcció general competent en matèria de règim especial per a l'accés a aquests ensenyaments.

  d) En el cas d'alumnat major de 12 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat al qual se sol·licita l'ingrés o l'accés.

  e) Les persones aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova han de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A aquest efecte, han d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent.

  La direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials, amb la prèvia proposta dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Aquest òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes i aquestes es podran entendre desestimades si no es dicta cap resolució expressa en l'esmentat termini. Contra aquests actes administratius, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior al que va dictar l'acte.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'INGRÉS I ACCÉS A PRIMER CURS I A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.