• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa d'aspirants amb característiques excepcionals, que no reuneixen els requisits d'edat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa d'aspirants amb característiques excepcionals, que no reuneixen els requisits d'edat.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud d'ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa d'aspirants amb característiques excepcionals, que no reuneixen els requisits d'edat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Els aspirants amb edats inferiors a les fixades amb caràcter ordinari (Ensenyaments Elementals de 8 a 12 anys i Ensenyaments Professionals de 12 a 18 anys), segons estableix l'article 2 de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig, per a iniciar els ensenyament elementals o professionals de Música o de Dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'ingrés o d'accés, respectivament.

  Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari, segons estableix l'article 2 de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig, podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'ingrés o d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa.

  L'alumnat que tinga l'autorització per a l'ingrés o accés a ensenyaments elementals després del curs acadèmic 2013-2014 no farà falta que curse una nova sol·licitud per a l'accés als ensenyaments professionals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per a alumnes amb edats inferiors a les fixades amb caràcter ordinari:
  Les sol·licituds s'han de remetre a la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial, des de l'1 de febrer al 30 d'abril de l'any natural de realització de les proves d'accés.

  Per a alumnes amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari:
  Han d'acudir al centre on desitgen realitzar la prova per a informar-se dels terminis de presentació de la dita instància.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1.- Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari, presentaran la sol·licitud en qualsevol registre oficial dirigida a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. Així mateix, es recomana la presentació d'aquesta sol·licitud fent ús del tràmit telemàtic, per a garantir la correcta recepció de la documentació.

  2.- Els aspirants amb edats majors, de les fixades amb caràcter ordinari, presentaran la sol·licitud davant la direcció del conservatori o centre autoritzat.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15948

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- Els aspirants amb edats inferiors a les fixades amb caràcter ordinari:

  Les sol·licituds s'han de remetre seguint el model annex II, disponible en el lloc web:
  http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/regulacion-del-alumnado

  al qual cal adjuntar la documentació següent:

  a) Escrit de motivació dels representants legals de l'alumne o l'alumna de la sol·licitud per a poder realitzar la prova d'ingrés o d'accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa.

  b) Un certificat dels estudis previs de Música o de Dansa de l'alumne o alumna que desitge realitzar la prova, signat per la direcció del centre, així com pel professorat que haja impartit la docència de Música o de Dansa en conservatoris, centres privats autoritzats, de Música o de Dansa, o en centres docents d'Educació Primària. En ell, se certificarà que l'alumne o alumna, malgrat no tindre l'edat ordinària d'ingrés o d'accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa, respectivament, mostra aptitud i capacitats per a poder accedir als ensenyaments elementals, o bé, en el cas d'optar per l'accés als ensenyaments professionals, que l'alumne o alumna té superats els objectius dels ensenyaments elementals. En el cas dels certificats emesos per mestres d'educació musical de centres d'educació primària, que no siguen sostinguts amb fons públics, el docent haurà d'acreditar, mitjançant la titulació corresponent, els estudis de Música o de Dansa que tinga superats.

  c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat.

  d) Informe que acredite la condició d'excepcionalitat en Música. En el cas de Dansa, informe d'elaboració pròpia per part del docent d'educació musical o d'educació física.  2.- Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari:

  Han de dirigir les sol·licituds a la direcció del centre, per a la qual cosa han de seguir el model que figura en l'annex III de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig i l'han d'acompanyar amb la documentació següent:

  a) Escrit motivat per a poder realitzar la prova d'ingrés o d'accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa.

  b) Certificat d'estudis previs de Música/Dansa.

  c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat.

  d) Documentació addicional.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'INGRÉS I ACCÉS A LES ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA PER A L'ALUMNAT AMB EDAT MENOR DE L'ORDINÀRIA

  INFORME D'EXCEPCIONALITAT (ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA)

  INFORME D'EXCEPCIONALITAT / (ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.