Detall de Procediments

Sol·licitud de tràmits generals en el centre d'ensenyances elementals i professionals de música i Dansa: Trasllat de centre; Readmissió; Canvi d'instrument; Doble especialitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de tràmits generals en el centre d'ensenyances elementals i professionals de música i Dansa: Trasllat de centre; Readmissió; Canvi d'instrument; Doble especialitat.

  Objecte del tràmit

  - Trasllat de centre: L'alumnat podrà sol·licitar un trasllat del seu expedient acadèmic a un altre conservatori o centre privat autoritzat. El trasllat podrà fer-se efectiu en cas d'existir una plaça vacant en el centre de destinació, en el curs, i en l'especialitat del sol·licitant si és el cas.

  - Readmissió: La readmissió és la via a què podran acollir-se els que, després d'haver superat algun curs en les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa i hagen causat baixa, desitgen reprendre els seus estudis. No tindrà consideració de readmissió la sol·licitud de represa d'estudis després de l'abandó de les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa en el primer curs, sense que l'alumne o alumna haja promocionat, i en este cas, l'alumne o alumna haurà de tornar a realitzar la prova d'ingrés o d'accés a primer curs, respectivament.

  - Canvi d'especialitat: L'alumnat d'ensenyances elementals de Música que desitge realitzar un canvi d'especialitat, podrà sol·licitar l'ingrés en primer curs en la nova especialitat, en la qual podrà formalitzar la seua matrícula de forma condicionada a l'existència de places vacants.

  - Doble especialitat: L'alumnat que desitge realitzar simultàniament una segona especialitat en les ensenyances elementals de Música podrà optar entre sol·licitar l'ingrés en primer curs en la nova especialitat, o superar una prova d'accés a un curs diferent del primer, segons el nivell que l'aspirant considere que posseïx.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  - Trasllat de centre: que l'alumnat tinga l'edat per a cursar de forma ordinària les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa. En cas d'existir alumnat amb edats superiors a les establides amb caràcter ordinari, el trasllat requerirà l'aprovació del consell escolar del centre de destinació o de qui en tinga atribuïdes les funcions.

  - Readmissió: l'alumne o alumna no haurà d'haver esgotat el límit de permanència en les ensenyances o en el curs corresponent, així com haurà de poder finalitzar els estudis en els anys de què dispose fins a arribar al límit de permanència establit en la normativa vigent. En cas contrari, la sol·licitud de readmissió estarà condicionada a la amb l'autorització prèvia de l'ampliació de permanència, segons el que disposa l'article 27 de l'Orde 28/2011, de 10 de maig.

  - Canvi d'especialitat (instrument): L'alumnat en esta situació no requerirà tornar a realitzar la prova d'ingrés, i podrà accedir a les places vacants d'acord amb la nota mitjana del seu expedient acadèmic. Este alumnat conservarà la qualificació obtinguda en les assignatures comunes a ambdós especialitats.

  - Doble especialitat: L'alumnat que sol·licite l'ingrés en primer curs en la nova especialitat, no requerirà tornar a realitzar la prova d'ingrés, i podrà accedir a les places vacants d'acord amb la nota mitjana del seu expedient acadèmic. En tot cas, l'admissió a una segona especialitat es realitzarà per mitjà del model que consta en l'annex I, estarà condicionada a l'existència de places vacants, i l'alumnat conservarà la qualificació obtinguda en les assignatures comunes a ambdós especialitats.

  Inici
 • Taxes

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En la secretaria del conservatori o centre privat autoritzat d'ensenyances professionals de Música o de Dansa en què es desitge realitzar la prova.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud es realitzarà utilitzant l'annex I de l'Orde 28/11, de 10 de maig i s'acompanyarà de la documentació següent:
  - Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat (només en el cas de trasllat i readmissió des d'un altre centre).
  - Documentació justificativa del pagament de taxes.
  - Documentació addicional (indicar quina).

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE TRÀMITS GENERALS EN ELCENTRE D'ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Trasllat de centre: Les sol·licituds de trasllat a un conservatori seran resoltes per la direcció del centre de destinació a què desitge traslladar-se l'alumne o alumna, en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. Podrà entendre's desestimada si no es dictara una resolució expressa en el dit termini.

  - Readmissió: En els conservatoris, les sol·licituds de readmissió en un centre seran resoltes per la seua direcció en el termini màxim de quinze dies des de la recepció de la sol·licitud. Podrà entendre's desestimada si no es dictara una resolució expressa en el dit termini.

  - Canvi d'instrument.

  - Doble especialitat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les persones interessades, davant de la resolució de la direcció del centre, podran interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial d'Educació competent.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de data 25.09.2007).
  - Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les Ensenyances Elementals de Dansa i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  - Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  - Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  - Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 156/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Decret 157/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Decret 158/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Decret 159/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Orde 28/2011, de 10 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.