• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ampliació de matrícula en els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa.

  Objecte del tràmit

  En els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa, l'autorització perquè l'alumnat, amb caràcter excepcional, es matricule en més d'un curs, es realitzarà en els termes establits, respectivament, en l'article 13 del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, en l'article 12 del Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, en l'article 14.3 del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, i en l'article 15.2 del Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'alumnat o els seus representants legals, si és menor d'edat, podran sol·licitar l'ampliació de matrícula davant de l'òrgan competent del conservatori o centre privat autoritzat.

  Requeriments

  -. L'alumnat que dispose de l'edat establida per a cursar, amb caràcter ordinari, les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa, o bé una edat inferior, només podrà realitzar una única ampliació de matrícula. La dita ampliació implicarà la matrícula en el curs que li corresponga a l'alumne o alumna, i simultàniament en el curs immediatament superior.

  -. L'alumnat que, en un determinat moment, supere l'edat establida per a cursar les ensenyances elementals o professionals amb caràcter ordinari, podrà realitzar més d'una ampliació de matrícula.
  Les ampliacions de matrícula no quedaran limitades únicament al curs immediatament superior, de manera que l'alumne o alumna podrà matricular-se en un o més cursos superiors simultàniament. Si, com a conseqüència de les ampliacions de matrícula i la superació dels cursos superiors de què consten les ampliacions de matrícula, l'alumne o alumna promocionara fins a un curs que li permetera finalitzar les ensenyances amb l'edat establida, amb caràcter ordinari, o bé amb una edat inferior, l'alumne o alumna es regirà segons el que disposa l'apartat anterior.

  -. L'alumnat que curse ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa, i que desitge matricular-se en més d'un curs simultàniament, haurà de presentar la seua sol·licitud segons el model que figura en l'annex XI, i complir els requisits següents:
  a) Superar una avaluació de totes i cada una de les assignatures, sempre que estes no hagen sigut superades amb anterioritat, del curs o cursos anteriors a aquell a què es desitja promocionar.
  b) Tindre una nota mitjana mínima de nou punts en l'expedient acadèmic.
  c) Disposar d'una nota mitjana mínima de nou punts en les assignatures d'Instrument Principal o Veu ja superades, en el cas de música; en les assignatures de Dansa Espanyola i Ball Flamenc, en l'especialitat de Ball Flamenc de Dansa; l'assignatura Dansa Clàssica, en l'especialitat de Dansa Clàssica; l'assignatura de Tècniques de Dansa Contemporània, en l'especialitat de Dansa Contemporània; i les assignatures d'Escola Bolera, Dansa Estilitzada i Flamenc, en l'especialitat de Dansa Espanyola.
  d) Haver obtingut una qualificació mínima de set punts en totes i cada una de les assignatures ja superades.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a sol·licitar les ampliacions de matrícula en cada curs escolar comprendrà fins que tinga lloc la primera sessió d'avaluació de caràcter trimestral.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Davant de l'òrgan competent del conservatori o centre privat autoritzat.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud en imprés normalitzat annex XI de l'Orde 28/2011, de 10 de maig.

  Impresos associats

  [ANNEX XI] SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Després de la recepció de la sol·licitud en el centre, l'equip docent de l'alumne o alumna, coordinat pel tutor o tutora, emetrà un informe on farà una valoració de les capacitats de treball i progrés manifestades per l'alumne o alumna des del principi del curs, la seua assistència regular a totes les assignatures, la maduresa i el desenrotllament, segons la seua edat i curs, així com la responsabilitat d'este en les activitats de grup. L'equip docent entregarà a la direcció del centre el dit informe, on constarà la firma de tot el professorat que forma part de l'equip docent de l'alumne o alumna, i on certificarà si complix o no els objectius proposats i posseïx els coneixements necessaris per a promocionar al curs o cursos sol·licitats.

  - Així mateix, prèviament a la firma de l'informe per part de l'equip docent, serà preceptiu mantindre una reunió informativa amb l'alumne o alumna, o amb els seus representants legals si és menor d'edat, sobre les conseqüències acadèmiques que es deriven de fer efectiva l'ampliació de matrícula.

  - Una vegada emés l'informe de l'equip docent, mantinguda la reunió amb l'alumne o alumna, o bé amb els seus representants legals, i comprovada la documentació, la direcció del centre emetrà un informe fent constar que el centre disposa de recursos per a atendre l'ampliació de la matrícula de l'alumne o alumna, sense derivar en un increment de la plantilla del professorat.

  - Tota la documentació relacionada anteriorment, serà remesa al Consell escolar del centre en el cas de les ensenyances elementals i professionals de música i de les ensenyances elementals de Dansa, o a l'òrgan de coordinació docent, en el cas de les ensenyances professionals de dansa.

  - La resolució de la sol·licitud correspondrà a estos òrgans, o a qui corresponga exercir les dites funcions en cas de no existir en un centre. En els conservatoris, s'estimarà o desestimarà de forma motivada la sol·licitud en el termini màxim d'un mes, i podran entendre's desestimades les sol·licituds si no es dictara una resolució expressa en el dit termini.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions dictades en els conservatoris, es podrà interposar de recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  ( https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados ).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:

  1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint.

  2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals.
  Nota: En el camp desplegable "Servei Territorial", seleccione "Serveis Centrals (Direcció General)". Així mateix, en el camp "Matèria", ha de constar, com a mínim, aquesta informació: "Servei d'Ensenyaments de Règim Especial i Ampliació de matrícula en els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa."

  b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
  * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud
  * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Fer click sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).

  e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.
  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de data 25.09.2007).
  - Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les Ensenyances Elementals de Dansa i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  - Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  - Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  - Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 157/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Decret 159/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Orde 28/2011, de 10 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.