• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Renúncia de matrícula d'ensenyances elementals i professionals de música i dansa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La renúncia de matrícula es podrà sol·licitar amb anterioritat al 15 de març de cada curs escolar.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En la secretaria del centre.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud es realitzarà per mitjà d'un escrit motivat que s'haurà d'ajustar al model que figura en l'annex VII de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, i que haurà d'entregar-se en la secretaria del centre.

  Impresos associats

  [ANNEX VII] SOL·LICITUD DE RENÚNCIA DE MATRÍCULA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La direcció dels conservatoris resoldrà les sol·licituds que es presenten en els dits centres en el termini màxim d'un mes des de seua la recepció. S'entendran estimades les sol·licituds presentades en forma i termini si no es dictara una resolució expressa en el dit termini.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de la direcció dels conservatoris es podrà interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial d'Educació competent, per part de les persones interessades.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  ( https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados ).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:

  1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint.

  2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals.
  Nota: En el camp desplegable "Servei Territorial", seleccione "Serveis Centrals (Direcció General)". Així mateix, en el camp "Matèria", ha de constar, com a mínim, aquesta informació: "Servei d'Ensenyaments de Règim Especial i Renúncia de matrícula d'ensenyaments elementals i professionals de música i dansa".

  b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
  * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud
  * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Fer click sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).

  e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.
  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  L'alumnat que curse dos especialitats en les ensenyances elementals de Música, en les professionals de Música o en les professionals de Dansa, podrà renunciar independentment a cada una d'estes.

  La renúncia serà acceptada si esta es presenta en forma i termini, llevat que la motivació expressada per l'alumnat o els seus representants legals siga considerada insuficient per la direcció del centre. En este últim cas, s'haurà de notificar a la persona interessada la denegació motivada de la renúncia de matrícula.

  Quan s'accepte la renúncia d'un alumne o alumna, el curs escolar a què haja renunciat no li computarà a l'efecte de permanència en les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa, ni a l'efecte de permanència en el curs corresponent. La renúncia de matrícula implicarà la pèrdua de la condició d'alumne o alumna oficial del conservatori o centre privat autoritzat per a impartir les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa en què estiguera matriculat, alhora que anul·larà qualsevol avaluació parcial efectuada en el dit curs. Esta circumstància es farà constar en l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna per mitjà de l'oportuna diligència.

  La renúncia de matrícula no donarà dret a la devolució de les taxes abonades. Així mateix, suposarà la pèrdua de qualsevol prioritat en l'admissió d'alumnat enfront de l'alumnat de nou ingrés en posteriors convocatòries d'accés.

  Obligacions

  - L'alumnat matriculat té l'obligació d'assistir a classe i al centre d'acord amb l'article 24 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis.

  - A este efecte, els reglaments de règim interior dels conservatoris, aprovats pels respectius Consells Escolars, establiran el nombre màxim de faltes d'assistència que impossibilitarà l'aplicació del caràcter continu de l'avaluació, de conformitat amb el que disposa l'article 33 i en la disposició addicional primera del mencionat Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de data 25.09.2007).
  - Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les Ensenyances Elementals de Dansa i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  - Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  - Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  - Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 156/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Decret 157/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Decret 158/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Decret 159/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Orde 28/2011, de 10 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.