• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convalidacions d'assignatures d'ensenyances professionals de Música i Dansa amb matèries del Batxillerat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Podrà ser beneficiari de les convalidacions l'alumnat dels conservatoris i dels centres privats degudament autoritzats per a impartir ensenyances professionals de Música i Dansa, que curse o haja cursat, en tot o part, les ensenyances de Batxillerat, i curse o haja cursat les ensenyances professionals de Música o de Dansa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran abans del 31 d'octubre.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  L'alumnat o els seus representants legals, si és menor d'edat, hauran de sol·licitar la convalidació, preferentment, davant de la direcció del conservatori o del centre degudament autoritzat d'ensenyances professionals de Música o de Dansa.

  L'alumnat dels conservatoris també podrà presentar la seua sol·licitud a través de qualsevol mitjà dels previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cada una de les convalidacions requerirà una sol·licitud expressa per part de l'alumnat, o del pare, mare o tutor legal si és menor d'edat, d'acord amb el model que s'adjunta com a annex X de l'orde 28/2011, de 10 de maig.

  Les sol·licituds aniran acompanyades:
  - certificat acadèmic oficial dels estudis realitzats de Batxillerat, on s'acredite la superació de la matèria o matèries de Batxillerat amb què se sol·licita realitzar la convalidació.
  - certificat de matrícula en ensenyances professionals de Música o de Dansa.

  Impresos associats

  [ANNEX X] SOL·LICITUD PER A LA CONVALIDACIÓ D'ASSIGNATURES DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA AMB MATÈRIES DE BATXILLERAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'alumnat que curse simultàniament una assignatura objecte de convalidació i la matèria o matèries de Batxillerat la superació de les quals és necessària per a obtindre la dita convalidació, haurà de presentar un certificat de matrícula de Batxillerat en el moment de la sol·licitud.

  - Perquè la convalidació es faça efectiva haurà de presentar el certificat acadèmic que acredite la superació de la matèria o matèries de Batxillerat corresponents abans de la data en què es realitze l'avaluació final extraordinària, si n'hi ha, en qualsevol altre cas, l'assignatura figurarà com a pendent.

  - La direcció dels conservatoris i dels centres privats autoritzats d'ensenyances professionals de Música i Dansa, des del moment de recepció de la documentació completa de l'expedient de convalidació en el centre, disposarà d'un termini màxim de deu dies hàbils per a la seua remissió a la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica.

  - Este òrgan dictarà una resolució expressa respecte a la sol·licitud de convalidació en el termini màxim de dos mesos. Podran entendre's com a desestimatoris els efectes del silenci administratiu.

  - Les resolucions que es dicten davant de les sol·licituds que es realitzen basant-se en el que establix l'apartat 4 de l'article 22.4 de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, tindran caràcter d'actes administratius provisionals, que adquiriran el seu caràcter definitiu una vegada l'alumne o alumna presente, en forma i termini, el certificat acadèmic que acredite la superació de la matèria o matèries de Batxillerat corresponents.

  - Les convalidacions de les assignatures de les ensenyances professionals de Música o Dansa es reflectiran en els documents oficials d'avaluació fent constar l'expressió «convalidada» i el codi «CV» en la casella referida a la qualificació de les assignatures objecte de convalidació.

  - Les assignatures objecte de convalidació no seran tingudes en compte en el càlcul de la nota mitjana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions dictades per la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior del dit centre directiu.

  Inici
 • Informació complementària

  * CONVALIDACIONS D'ASSIGNATURES D'ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA
  Les convalidacions de diverses assignatures de les ensenyances professionals de Música i Dansa amb determinades matèries de modalitat de primer i segon curs de Batxillerat seran les següents, tal com es compendia en l'annex VIII i en l'annex IX de l'orde 28/2011, de 10 de maig:
  a) L'alumnat que haja superat la matèria d'Anàlisi Musical II del Batxillerat podrà convalidar l'assignatura d'Anàlisi o l'assignatura de Fonaments de composició de les ensenyances professionals de música.
  b) L'alumnat que haja superat la matèria de Cultura Audiovisual del Batxillerat podrà convalidar l'assignatura de Cultura audiovisual de les ensenyances professionals de Música o de Dansa.
  c) L'alumnat que haja superat la matèria d'Història de la Música i de la Dansa del Batxillerat podrà convalidar els cursos primer i segon de l'assignatura Història de la Música de les ensenyances professionals de Música.
  d) L'alumnat que haja superat la matèria de Llenguatge i Pràctica Musical del Batxillerat podrà convalidar l'assignatura de primer curs de Llenguatge Musical de les ensenyances professionals de Música.
  e) L'alumnat que haja superat la matèria d'Anatomia Aplicada podrà convalidar els cursos primer i segon de l'assignatura Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa de les ensenyances professionals de Dansa.
  f) L'alumnat que haja superat la matèria d'Arts Escèniques del Batxillerat podrà convalidar l'assignatura d'Interpretació, i Creativitat i Dansa de les ensenyances professionals de Dansa.
  g) L'alumnat que haja superat la matèria d'Història de la Música i de la Dansa del Batxillerat podrà convalidar l'assignatura d'Origen i Evolució de la Dansa, a més de l'assignatura d'Origen i Evolució del Flamenc de l'especialitat de Ball Flamenc, o bé l'assignatura Història de la Dansa pròpia d'una de les especialitats de les ensenyances professionals de Dansa.
  h) L'alumnat que haja superat la matèria de Llenguatge i Pràctica Musical podrà sol·licitar la convalidació dels cursos primer, segon i tercer de l'assignatura de Música de les ensenyances professionals de Dansa.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de data 25.09.2007).
  - Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  - Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 156/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Decret 158/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Orde 28/2011, de 10 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.