Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció per a la realització de les proves d'accés a les ensenyances artístiques superiors. Prova específica (Art Dramàtic, Ceràmica, Dansa, Disseny i Música).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció per a la realització de les proves d'accés a les ensenyances artístiques superiors. Prova específica (Art Dramàtic, Ceràmica, Dansa, Disseny i Música).

  Objecte del tràmit

  La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, establix que l'accés a les ensenyances artístiques superiors requerixen estar en possessió del títol de Batxillerat o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, així com la superació de les corresponents proves específiques a què es referixen els articles 54, 55, 56 i 57.

  A este efecte l'ISEACV realitzarà almenys una convocatòria anual de la prova específica d'accés a les ensenyances artístiques superiors. La prova es farà en els centres superiors d'ensenyances artístiques, que realitzaran com a mínim una convocatòria a l'any. La superació de la prova específica d'accés tindrà validesa per al curs acadèmic corresponent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Estar en possessió del títol de Batxillerat o

  Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o

  Persones que, sense reunir els requisits indicats anteriorment, hagen superat una prova de maduresa (art. 69.5 LOE).

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019: Model 9778

  52,52 euros per a les proves d'accés a Títols Superiors d'Ensenyances Artístiques.

  72,82 euros per a les proves d'accés a Títols de Màster en Ensenyances Artístiques.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Terminis d'inscripció convocatòries 2019 proves específiques d'accés:

  La inscripció a les proves específiques d'accés es realitzarà, segons el termini establit per cada centre, en l'horari habitual de Secretaria del mateix centre docent a què es desitge accedir.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En el centre on es farà la prova.

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9778

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PAART-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15968

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PAART&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15968

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud d'inscripció per a la realització de les proves en què l'alumne o alumna triarà l'especialitat, o especialitats, que vol cursar.

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS. Prova específica sense requisits (art. 69.5 LOE).

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS. PROVA ESPECÍFICA

  ACREDITACIÓ DE SUPERACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Prova específica d'accés
  1. L'ISEACV realitzarà almenys una convocatòria anual de la prova específica d'accés. La prova es realitzarà en els centres superiors d'ensenyaments artístics, que realitzaran com a mínim una convocatòria a l'any. La superació de la prova específica d'accés tindrà validesa per al curs acadèmic corresponent.
  2. L'ISEACV autoritzarà anualment, a proposta dels centres, l'estructura i el contingut de la prova específica d'accés, la finalitat del qual serà la valoració dels coneixements, habilitats i aptituds necessaris per a cursar amb aprofitament aquests estudis.
  3. El tribunal determinarà els continguts dels diferents exercicis de la prova específica d'accés a què es refereix l'annex II de la Resolució de 13 de març de 2019.
  4. Així mateix publicarà el calendari que contindrà les dates d'inscripció, realització de les proves d'accés i matriculació de l'alumnat.

  - Qualificació
  1. La valoració de la prova d'accés s'expressarà en funció d'una escala numèrica de 0 a 10, amb expressió de tres decimals que permetrà l'ordenació de les sol·licituds d'admissió per a l'adjudicació de les places oferides.
  2. La superació de la prova d'accés exigeix obtindre una qualificació igual o superior a 5,000. En cas que la prova d'accés s'organitze mitjançant la realització de més d'una prova, aquestes seran avaluades individualment sent la qualificació final de l'aspirant la resultant de la mitjana aritmètica de les diferents proves realitzades, llevat que específicament es dispose un altre procediment en els annexos corresponents.

  - Adjudicació de places
  Per a l'adjudicació de places en els centres, els aspirants que hagen superat la prova específica d'accés seran ordenats segons les qualificacions finals obtingudes.
  Les adjudicacions seguiran el següent ordre de preferència:
  1r Aspirants que hagen superat la prova d'accés en el centre on desitgen cursar els ensenyaments.
  2n Aspirants que hagueren superat la prova d'accés en diferent centre.

  - Tribunal
  1. Per a proposar i avaluar les diferents proves es constituirà un únic tribunal per centre, nomenat per el/la director/a de l'ISEACV, a proposta del/a director/a del centre, del qual formaran part un nombre imparell de membres.
  2. El tribunal estarà constituït pels següents membres: a. El/la president/a. b. Un mínim de quatre vocals, un dels quals actuarà com a secretari/a.
  3. Quan el nombre d'aspirants així ho aconselle es podrà nomenar un major nombre de vocals.
  4. La direcció del centre, en funció de les especialitats, dels itineraris i del nombre d'aspirants, podrà nomenar comissions de suport per a la realització de les proves les funcions de les quals seran les de la cura d'aules, correcció d'exàmens així com aquelles altres que per a l'adequat desenvolupament del procés, assigne el tribunal.

  - Reclamació de qualificacions
  Si una vegada efectuada pel tribunal els aclariments sol·licitats a la vista de les proves i altres mitjans que li van servir com a elements de judici per a qualificar, es manté la reclamació, aquesta es presentarà mitjançant escrit motivat, dirigit al/a president/a del tribunal dins dels tres dies hàbils següents a aquell en què la qualificació va ser notificada públicament.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució del president o presidenta del tribunal es podrà interposar un recurs d'alçada davant del director o directora de l'ISEACV en el termini d'un mes comptador des de la resolució denegatòria.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PAART-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15968

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PAART&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15968

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARI DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
  Les proves específiques d'accés dels Centres docents d'ensenyaments artístics superiors es realitzaran d'acord amb les següents dates per a cadascun dels centres als quals es desitge accedir:

  1. Escola Superior d'Art Dramàtic de València
  - De l'1 al 15 de juliol

  2. Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora
  - 11 de juliol
  - 6 de setembre

  3. Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises
  - 28 de juny
  - 6 de setembre

  4. Conservatori Superior de Dansa d'Alacant
  - 11 i 12 de juliol
  - 5 i 6 de setembre

  5. Conservatori Superior de Dansa de València
  - 8 i 9 de juliol
  - 5 i 6 de setembre

  6. Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant
  - 18 de juny
  - 5 de setembre

  7. Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi
  - 10 de juliol
  - 5 de setembre

  8. Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló
  - 19 de juny
  - 6 de setembre

  9. Escola d'Art i Superior de Disseny d'Oriola
  - 3 i 4 de juliol
  - 4 i 5 de setembre

  10. Escola d'Art i Superior de Disseny de València
  - 16 de juliol

  11. Conservatori Superior de Música d'Alacant
  - Del 2 al 4 de juliol
  - Del 4 al 6 de setembre

  12. Conservatori Superior de Música de Castelló
  - 11 i 12 de juliol
  - 6 de setembre

  13. Conservatori Superior de Música de València
  - Del 19 al 28 juny
  - Del 4 al 6 de setembre


  * HORARI I LLOC DE REALITZACIÓ
  A partir de les 9.00 hores en el centre al qual s'aspire accedir

  * PLACES DISPONIBLES
  L'ISEACV, a proposta dels centres, determinarà el nombre de places disponibles per a iniciar els estudis dels diferents ensenyaments artístics superiors. D'aquesta oferta es farà la següent reserva:
  a) El 20 per cent de les places disponibles, per a l'alumnat que tinga accés directe.
  b) El 2 per cent de les places disponibles totals d'accés de cada centre per a persones aspirants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, amb reconeixement oficial, que hagen superat la prova específica d'accés.
  c) Les places restants s'oferiran per a l'alumnat que accedisca mitjançant la realització de la prova d'accés.
  Les places que no s'adjudiquen en les opcions a) i b) s'acumularan a l'opció c).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 48/2011 , de 6 de maig, del Consell, pel qual s'establix l'ordenació de les ensenyances artístiques superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans d'estudis corresponents als títols oficials de graduat o graduada en les diferents ensenyances artístiques superiors, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6517, de 10/05/11).
  - Resolució de 13 de març de 2019, de la direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i convoca la prova d'accés als ensenyaments artístics superiors
  - Resolució de 4 d'abril de 2019, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es designa el tribunal encarregat de realitzar la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) previst en les proves d'accés a les ensenyances artístiques superiors d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques (Ceràmica), Dansa, Disseny i Música.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 48/2011, de 6 de maig

  Resolució de 13 de març de 2019, de la direcció del l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i es convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors

  Veure la Resolució de 4 d'abril de 2019, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es designa el tribunal encarregat de realitzar la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) previst en les proves d'accés a les ensenyances artístiques superiors d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques (Ceràmica), Dansa, Disseny i Música.

  Llistat de seguiment

  Designació Tribunal fer prova especifica

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.