Detall de Procediment

Alta d'embarcacions per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'escoles d'ensenyament nauticoesportiu autoritzades.

Codi SIA: 211631
Codi GUC: 15979
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Donar d'alta en el registre d'escoles d'ensenyança nauticoesportiva embarcacions destinades a pràctiques de seguretat i navegació necessàries per a l'obtenció de titulació per al maneig d'embarcacions de recreació. Les embarcacions hauran d'estar en llista 6a. Tindran una eslora entre 6 i 12 metres per a la impartició de pràctiques de la titulació de patró per a la navegació bàsica i patró d'embarcacions de recreació. Tindran una eslora superior a 12 metres per a la impartició de pràctiques de patró de iot i capità de iot.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tota persona física o jurídica titular de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament d'una escola d'ensenyança nauticoesportiva a la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Sol·licitud

Termini

Termini

15 dies abans d'iniciar les pràctiques amb l'embarcació que es pretén donar d'alta.

Formularis i documentació

La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que es preveu en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar: **DNI o document equivalent en cas d'estrangers - Sol·licitud de l'interessat (model general) - Certificat de navegabilitat - Fulla de Registre Marítim - Contracte de lloguer (en cas que l'embarcació no siga propietat de l'escola nàutica) - Autorització de lloguer embarcacions llesta 6a - Acreditació de disposar d'assegurança de responsabilitat civil en vigor, així com d'accidents d'alumnes embarcats. - Justificant del pagament de la taxa.

Impresos associats

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - Modificació de l'autorització inicial atorgada: 23,84 euros. FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació

Presentació

Presentació

Presencial
Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas, s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en:
Telemàtica
Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat", d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Una vegada revisada la sol·licitud i documentació corresponent, es comunicarà l'alta de l'embarcació en el Registre de la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes, i s'hi realitzarà l'anotació corresponent.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa