Detall de Procediment

Modificació del registre d'escoles d'ensenyament nàutic-esportives.

Codi SIA: 211632
Codi GUC: 15980
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Obtindre la modificació de les dades que figuren en el registre de les escoles d'ensenyança nauticoesportives de la Comunitat Valenciana quan hi haja alguna de les causes següents: -Canvi de la titularitat del centre. -Canvi de la denominació del centre. -Modificació de les instal·lacions i els mitjans que impliquen alteració de les dimensions, ubicació d'espais i condicions tècniques que foren tinguts en compte per a atorgar l'autorització.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tota persona física o jurídica titular de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament d'una escola d'ensenyança nauticoesportiva a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació (BOE núm. 247, de 11/10/14).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Sol·licitud

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que es preveu en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar: **DNI o document equivalent en cas d'estrangers - Imprés de sol·licitud normalitzat (model general). - Acreditació de les causes que donen lloc a la modificació de l'autorització.

Impresos associats

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - Modificació de l'autorització inicial atorgada: 23,84 euros. FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació

Presentació

Presentació

Presencial
Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en:
Telemàtica
Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Una vegada revisada la sol·licitud i documentació corresponent, es notificarà la resolució de modificació de l'autorització del subdirector general de Ports, Aeroports i Costes, i es faran les modificacions corresponents en el registre d'escoles d'ensenyança nauticoesportives autoritzades de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer en alçada davant del secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en el termini d'un mes.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa