Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Modificació del registre d'escoles d'ensenyament nauticoesportiu.

  Objecte del tràmit

  Obtindre la modificació de les dades que figuren en el registre de les escoles d'ensenyança nauticoesportives de la Comunitat Valenciana quan hi haja alguna de les causes següents:
  -Canvi de la titularitat del centre.
  -Canvi de la denominació del centre.
  -Modificació de les instal·lacions i els mitjans que impliquen alteració de les dimensions, ubicació d'espais i condicions tècniques que foren tinguts en compte per a atorgar l'autorització.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona física o jurídica titular de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament d'una escola d'ensenyança nauticoesportiva a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  - Modificació de l'autorització inicial atorgada: 23,40 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara/act-deportivas-escuelas

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE L'OFICINA PROP - VALÈNCIA PROP I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15980

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant , excepte manifestació en contra, que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:


  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  - Imprés de sol·licitud normalitzat (model general).
  - Acreditació de les causes que donen lloc a la modificació de l'autorització.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada revisada la sol·licitud i documentació corresponent, es notificarà la resolució de modificació de l'autorització del subdirector general de Ports, Aeroports i Costes, i es faran les modificacions corresponents en el registre d'escoles d'ensenyança nauticoesportives autoritzades de la Comunitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer en alçada davant del secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15980

  Tramitació

  Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació (BOE núm. 247, de 11/10/14).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.