Detall de Procediment

Alta d'instructors per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'escoles d'ensenyament nauticoesportu autoritzades.

Codi SIA: 211636
Codi GUC: 15988
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Donar d'alta en el registre d'escoles d'ensenyament nauticoesportiu instructors per a la impartició de pràctiques de seguretat, navegació i radiocomunicacions necessàries per a l'obtenció de titulació per al maneig d'embarcacions de recreació. Els instructors hauran d'estar en possessió d'alguna de les titulacions professionals marítimes següents: - Per a impartir formació pràctica de les titulacions de recreació de capità i patró de iot: capità de la Marina Mercant, pilot de 1a i 2a classe de la Marina Mercant, patró major de Cabotatge, patró d'Altura i patró de Pesca d'Altura. I per a impartir pràctiques de radiocomunicacions hauran de posseir el certificat d'Operador General del SMSSM o el títol d'oficial Radioelectrònic de primera classe de la Marina Mercant. - Per a impartir formació pràctica de les titulacions de recreació de patró d'embarcacions de recreació i patró per a la navegació bàsica: capità de la Marina Mercant, pilot de 1a i 2a classe de la Marina Mercant, patró major de Cabotatge, patró d'Altura, patró de Pesca d'Altura, patró de Cabotatge, patró de Litoral i patró professional d'Embarcacions de Recreació. I per a impartir pràctiques de radiocomunicacions hauran de posseir almenys el certificat d'Operador Restringit del SMSSM o el títol d'oficial Radioelectrònic de segona classe de la Marina Mercant.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tota persona física o jurídica titular de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament d'una escola d'ensenyament nauticoesportiva a la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Sol·licitud

Termini

Termini

15 dies abans d'iniciar la impartició de pràctiques de seguretat, navegació o radiocomunicacions pel nou instructor en una escola autoritzada.

Formularis i documentació

- Imprés de sol·licitud normalitzat (model general) La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de la persona sol·licitant, llevat que s'hi manifeste manifestació en contra, que la Conselleria obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que no s'autoritze, s'hi haurà d'aportar: **DNI o document equivalent en cas d'estrangers - Còpia del DNI/NIE de l'instructor - Còpia de l'acreditació de la titulació professional marítima de l'instructor. - Còpia de l'acreditació del curs d'operador general o restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima, o bé, oficial radioelectrònic de primera o segona classe de la Marina Mercant. - Justificant del pagament de la taxa.

Impresos associats

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - Modificació de l'autorització inicial atorgada: 23,84 euros. FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació

Presentació

Presentació

Presencial
Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració. - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas, s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en: Enviar la comunicació al número de fax habilitat per a aquest fi en la Divisió d'Explotació i Conservació de Ports. Fax: 965.936.770
Telemàtica
Punxant en la icona superior «Tramitar amb certificat» d'aquesta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Una vegada revisada la sol·licitud i documentació corresponent, es comunicarà l'alta de l'instructor en el Registre de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes i es realitzarà l'anotació corresponent.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa