• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Alta d'instructors per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'escoles d'ensenyament nauticoesportu autoritzades.

  Objecte del tràmit

  Donar d'alta en el registre d'escoles d'ensenyament nauticoesportiu instructors per a la impartició de pràctiques de seguretat, navegació i radiocomunicacions necessàries per a l'obtenció de titulació per al maneig d'embarcacions de recreació.

  Els instructors hauran d'estar en possessió d'alguna de les titulacions professionals marítimes següents:

  - Per a impartir formació pràctica de les titulacions de recreació de capità i patró de iot: capità de la Marina Mercant, pilot de 1a i 2a classe de la Marina Mercant, patró major de Cabotatge, patró d'Altura i patró de Pesca d'Altura.
  I per a impartir pràctiques de radiocomunicacions hauran de posseir el certificat d'Operador General del SMSSM o el títol d'oficial Radioelectrònic de primera classe de la Marina Mercant.

  - Per a impartir formació pràctica de les titulacions de recreació de patró d'embarcacions de recreació i patró per a la navegació bàsica: capità de la Marina Mercant, pilot de 1a i 2a classe de la Marina Mercant, patró major de Cabotatge, patró d'Altura, patró de Pesca d'Altura, patró de Cabotatge, patró de Litoral i patró professional d'Embarcacions de Recreació.
  I per a impartir pràctiques de radiocomunicacions hauran de posseir almenys el certificat d'Operador Restringit del SMSSM o el títol d'oficial Radioelectrònic de segona classe de la Marina Mercant.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona física o jurídica titular de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament d'una escola d'ensenyament nauticoesportiva a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Taxes

  TAXES 2019

  Modificació de l'autorització inicial atorgada: 23,40 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara/act-deportivas-escuelas

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  15 dies abans d'iniciar la impartició de pràctiques de seguretat, navegació o radiocomunicacions pel nou instructor en una escola autoritzada.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  Enviar la comunicació al número de fax habilitat per a aquest fi en la Divisió d'Explotació i Conservació de Ports. Fax: 965 936 770

  REGISTRO DE LA OFICINA PROP - VALÈNCIA, GREGORIO GEA I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15988

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat (model general)

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de la persona sol·licitant, llevat que s'hi manifeste manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que no s'autoritze, s'hi haurà d'aportar:
  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  - Còpia del DNI/NIE de l'instructor
  - Còpia de l'acreditació de la titulació professional marítima de l'instructor.
  - Còpia de l'acreditació del curs d'operador general o restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima, o bé, oficial radioelectrònic de primera o segona classe de la Marina Mercant.
  - Justificant del pagament de la taxa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada revisada la sol·licitud i documentació corresponent, es comunicarà l'alta de l'instructor en el Registre de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat i s'hi realitzarà l'anotació corresponent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15988

  Tramitació

  Punxant en la icona superior «Tramitar amb certificat» d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre FOM/3200/2007, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les condicions per al govern d'embarcacions de recreació (BOE núm. 264, de 3/11/2007).
  - Resolució de 5 de gener del 2009, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual es dicten diversos actes d'execució material per a l'aplicació del que disposa l'Ordre FOM/3200/2007, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les condicions per al govern d'embarcacions de recreació (BOE núm. 24, de 28/01/2009).
  - Reial decret 973/2009, de 12 de juny, pel qual es regulen les titulacions professionals de la marina mercant (BOE núm. 159, de 02/07/2009).

  Llista de normativa

  Ordre FOM/3200/2007

  Resolució de 5 de gener de 2009, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual es dicten diversos actes d'execució material per a l'aplicació del que disposa l'Ordre FOM/3200/2007, de 26 d'octubre.

  Reial decret 973/2009, de 12 de juny, pel qual es regulen les titulacions professionals de la marina mercant.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.