Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de renovació anual de l'autorització de centres de busseig.

  Objecte del tràmit

  Obtindre la renovació de l'autorització d'obertura i funcionament atorgada als centres de busseig de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona física o jurídica de caràcter privat titular de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament d'un centre de busseig a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  Renovació de l'autorització inicial atorgada: 20,40 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Preferiblement del 15 al 31 de desembre de cada anualitat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  -També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15992

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud de la persona interessada.

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:
  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  - Declaració de manteniment de les condicions que van donar lloc a l'autorització inicial. (Model normalitzat)
  - Certificat de la companyia asseguradora acreditatiu de assegurança de responsabilitat civil en vigor.
  - Justificant pagament de la taxa.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS PER A OBTINDRE LA RENOVACIÓ ANUAL DE L'AUTORITZACIÓ DE CENTRE DE BUSSEIG

  SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE CENTRES DE BUSSEIG

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada revisada la sol·licitud i documentació corresponent, la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes expedirà el cartell acreditatiu de centre de busseig inscrit en el registre, amb vigència d'un any natural, que haurà d'exhibir-se en un lloc ben visible de les seues instal·lacions i haurà de renovar-se cada any. Es procedirà a efectuar la corresponent anotació en el registre de centres de bussejos autoritzats de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15992

  Tramitació

  Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar del certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENTE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 10/2003, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regiran els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a la sol·licitud d'autorització dels dits centres (DOGV núm. 4434, de 06/02/2003).
  - Decret 44/2015, de 10 d'abril del Consell, de modificació del Decret 10/2003, de 4 de febrer, aprovatori del Reglament pel qual es regixen els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a sol·licitud d'autorització dels dits centres (DOGV núm. 7504, de 14/04/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 10/2003, de 4 de febrer.

  Vegeu el Decret 44/2015, de 10 d'abril.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.