Detall de Procediment

Sol·licitud de renovació anual de l'autorització de centres de busseig

Codi SIA:: 211639
Codi GVA:: 15992
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtindre la renovació de l'autorització d'obertura i funcionament atorgada als centres de busseig de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tota persona física o jurídica de caràcter privat titular de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament d'un centre de busseig a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 10/2003, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regiran els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a la sol·licitud d'autorització d'aquests centres (DOGV núm. 4434, de 6/2/03).
  • Decret 44/2015, de 10 d'abril del Consell, de modificació del Decret 10/2003, de 4 de febrer, aprovatori del Reglament pel qual es regeixen els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a la sol·licitud d'autorització d'aquests centres (DOGV núm. 7504, de 14/4/15).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Preferiblement del 15 al 31 de desembre de cada anualitat.

Formularis documentació

- Sol·licitud de la persona interessada. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que es preveu en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar: **DNI o document equivalent en cas d'estrangers - Declaració de manteniment de les condicions que van donar lloc a l'autorització inicial. (Model normalitzat) - Certificat de la companyia asseguradora acreditatiu d'assegurança de responsabilitat civil en vigor. - Justificant pague de la taxa.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: Renovació de l'autorització inicial atorgada: 20,79 euros FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació

Presentació

Presentació

Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en:

Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal que disposeu de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Una vegada revisada la sol·licitud i documentació corresponent, s'expedirà per part de la Direcció General de Costas, Ports i Aeroports, el cartell acreditatiu de centre de busseig inscrit en el registre, amb vigència d'1 any natural, que haurà d'exhibir-se en lloc ben visible de les instal·lacions del mateix i haurà de renovar-se cada any. Es procedirà a efectuar la corresponent anotació en el registre de centres de bussejos autoritzats de la Comunitat Valenciana.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No