Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (domiciliació bancària). Tràmit no automatitzat.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 211641
|
Codi GVA: 15996
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1. Actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que puguen relacionar-se econòmicament amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms la comptabilitat dels quals estiga integrada en el sistema d'informació comptable de la primera, com a requisit previ per a percebre pagaments de l'òrgan competent en matèria de tresoreria.

2. L'alta, modificació i baixa de les dades identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que puguen relacionar-se amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms haurà de realitzar-se de manera automatitzada i, quan això no siga obligatori, o siga obligatori, però no es reunisquen la totalitat dels requisits que preveu la normativa, el tercer podrà utilitzar l'actuació o el tràmit no automatitzat.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

CONCEPTES

La sol·licitud d'alta pot ser de dos tipus: alta de nou/a perceptor/a o alta de nova domiciliació bancària.

 

- A través de les altes de nou/a perceptor/a se sol·licita la seua incorporació a la Base de dades Corporativa.

- A través de les altes de nova domiciliació bancària se sol·licita associar altres comptes bancaris a un titular ja preexistent en la Base de dades Corporativa, sense modificar ni anul·lar les domiciliacions que ja té registrades.

- La sol·licitud de baixa de domiciliació bancària implicarà que eixe compte no s'usarà en nous expedients comptables si bé es mantindrà, fins a la seua terminació, en els expedients comptables en curs que hagen incorporat aquesta domiciliació com a dada de l'expedient en el seu inici.

 

· EFECTES DEL PAGAMENT

Les transferències de fons efectuades a qualsevol dels comptes declarats com de titularitat del creditor o de qui estiga autoritzat per a rebre-les en el seu nom alliberaran a la Generalitat del seu deute.

 

· BAIXA DE LES DOMICILIACIONS

Les domiciliacions bancàries que no hagen registrat anotacions comptables en els quatre exercicis anteriors seran objecte de baixa d'ofici en el sistema. L'anterior es durà a terme a través d'un procés informàtic que serà executat al principi de cada exercici. Així mateix, també es donaran de baixa les domiciliacions que corresponguen a persones físiques o jurídiques que hagen sigut baixa i esta haja sigut notificada per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 

· DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractats, en qualitat de Responsable i en l'exercici de les competències atribuïdes, per la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància presentada. Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, presentant escrit en el Registre d'entrada de la Conselleria, així com, si és el cas, podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels drets. Més informació sobre el tractament de les dades http://www.hisenda.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, públiques o privades, no obligats a seguir l'actuació o tràmit automatitzat previst en l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, a conseqüència d'operacions pressupostàries o no...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació del model de domiciliació bancària. 2. L'òrgan gestor certificarà la realització de les comprovacions oportunes de la personalitat i, si és el cas, la representació amb la qual actua el compareixent o compareixents, així com que aquesta ha sigut declarada suficient per a atorgar el...
Saber més
Òrgans de tramitació

Formularis

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
A) Model de domiciliació bancària presentat per la persona interessada o la seua representant legal. 1.Pel que respecta a l'acreditació de les dades d'identitat i residència, de conformitat amb el que preveu l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol dels registres públics que corresponguen de conformitat amb el que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució