Detall de Procediment

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (transmissions patrimonials oneroses de béns immobles).

Codi SIA: 210464
Codi GUC: 16
Organisme: AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Autoliquidació i pagament de l'impost, que grava les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

En les transmissions de béns i drets està obligat al pagament de l'impost, com a subjecte passiu, el que els adquireix. A més, l'article 8 del text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, detalla qui tindrà la consideració de subjecte passiu en el cas que els béns immobles siguen objecte d'altres actes o transaccions. Els subjectes passius podran actuar mitjançant representant, sempre que la seua representació estiga acreditada suficientment per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant l'Administració tributària per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 251, de 20/10/93).
 • Reial decret legislatiu 828/1995, de 29 de maig, del Ministeri d'Economia i Hisenda, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 148, de 22/06/95).
 • Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels restants tributs cedits (DOGV núm. 3153, de 31 de desembre).
 • Ordre de 22 de febrer de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la presentació de determinats documents pels subjectes passius, per a la millora de la gestió dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (DOGV núm. 2219, de 3/03/94).
 • Instrucció de la directora general de Tributs de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes per a la comprovació de valors dels béns immobles de naturalesa urbana, en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.
 • Llei general tributaria 58/2003, de 17 de desembre (BOE núm. 302, de 18/12/03).
 • Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (BOE núm. 4971, de 22/03/05).
 • Decret llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc (DOCV núm. 7083, de 06/08/13).
 • Ordre 10/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions (DOCV núm. 7543, de 9/6/2015).
 • Resolució 15 de juny de 2015, del director general de Tributs i Joc, per la qual es desenvolupa el contingut de l'Ordre 10/2015, de 27 de maig, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, i es modifiquen les resolucions de 10 d'abril de 2007 i de 24 de gener de 2011, que regulen l'acció SAR@-5 del model 600, d'autoliquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (DOCV núm. 7565, de 7/7/2015).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de l'autoliquidació, juntament amb el document o la declaració escrita substitutiva del document, serà d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte Quan es tracte de consolidacions de domini en el nu propietari per defunció de l'usufructuari, el termini serà de sis mesos, comptats des del dia de la defunció de l'usufructuari o des d'aquell en què adquirisca fermesa la declaració de defunció. Quan, amb posterioritat a l'aplicació d'un benefici fiscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits a què estiga condicionat, s'haurà de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes comptat des del dia en què s'haja produït l'incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.

Formularis i documentació

- Imprés d'autoliquidació del model 600 degudament emplenat i ingressat, si és el cas. Este imprés pot obtindre'l a través de les utilitats del sistema Sar@ (veure enllaç en l'apartat d'Informació complementària. Punxar en "Oficina Virtual") de manera que vosté pot: A) 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda 2. Pagar, si escau, l'impost per la passarel·la de pagaments a la qual li conduïx el propi programa d'ajuda. 3. Presentar l'autoliquidació en la plataforma de tramitació, introduint el número de document prèviament generat en el punt 1, i aportar, en format digital, la documentació exigida per la norma (registrar). Per a realitzar este tràmit és imprescindible disposar de certificat digital. B) 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda. 2. Pagar, si escau, l'impost per la passarel·la de pagaments a la qual li conduïx el propi programa d'ajuda; o en entitat col·laboradora o punt de Correus, prèvia impressió del model emplenat. 3. Sol·licitar cita prèvia en la seua oficina competent per a la presentació de l'autoliquidació DOCUMENTACIÓ A APORTAR, SEMPRE QUE ES DECLAREN EN LA TRANSMISSIÓ: - Original del rebut de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) corresponent a l'any de la transmissió de cadascun dels béns immobles inclosos en la transmissió. En els supòsits de consolidació del domini: - Còpia del document on es va produir el desmembrament del domini. - Autorització emplenada per a l'accés a les dades personals d'identitat de l'usufructuari o, en defecte d'això, còpia del NIF o NIE d'este. En el cas que l'usdefruit s'haguera extingit per defunció de l'usufructuari, s'adjuntarà original i còpia del certificat literal de defunció de l'usufructuari.

Presentació

Presentació

Presencial
1. Per al pagament: En entitats col·laboradores (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària"). 2.- Per a presentar els documents: En FUNCIÓ DE LES REGLES DE COMPETÈNCIA TERRITORIAL, s'han de presentar els documents on corresponga: · Oficines liquidadores del districte hipotecari · En l'oficina d'atenció al contribuent de la seu de l'ATV a València o de les delegacions a Alacant i Castelló Buscador d'oficina competent (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").
Telemàtica

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1r Emplenament del model 600. 2n Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora. 3r Presentació telemàtica o presentació presencial i diligenciat de la documentació En FUNCIÓ DE LES REGLES DE COMPETÈNCIA TERRITORIAL (veure enllaç al cercador d'oficina competent en l'apartat "enllaços"). 4t Una vegada emplenats aquests tràmits, els documents acreditatius de l'adquisició acompanyats de l'autoliquidació amb el justificant que acredite la seua presentació davant l'Oficina Gestora serviran de títol suficient per a accedir als registres de la Propietat.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa