TECE - Sol·licitud d'accés a l'examen de COMPETÈNCIA PROFESSIONAL per a l'exercici de les activitats de transport de mercaderies i de viatgers per carretera.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 210538
|
Codi GVA: 160
Descarregar informació
Termini obert

Des de 09-08-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar l'accés a les proves per a l'obtenció del certificat de competència professional, habilitant per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies i viatgers, que es realitzaran periodícamente a partir del mes de setembre de 2022, en les tres províncies...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
09-08-2022
Observacions

EXÀMENS- LLOCS I DATES DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES:

 

Les proves de competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies i viatgers, que es realitzaran periòdicament utilitzant mitjans electrònics se celebraran en les adreces i amb els horaris que es publicaren en la pàgina web de la Conselleria de Política Territorial , Obres Públiques i Mobilitat:

 

Enllaç per a consultar llocs i dates de celebració de les proves (En l'Apartat ENLLAÇOS)

 

A les persones admeses en cada convocatòria se'ls assignarà una data i hora d'examen,seran notificades telemàticament i mitjançant SMS, amb la suficient antelació en el qual constarà la data concreta de realització de la seua prova.

 

PROGRAMA DE L'EXAMEN:

 

El programa de l'examen per a l'obtenció del certificat de competència professional estarà integrat per la llista de matèries assenyalades a aquest efecte en l'annex I del Reglament (CE) 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, pel qual s'estableixen les normes comunes relatives a les condicions que han de complir-se per a l'exercici de la professió de transportista per carretera.

 

CONTINGUT I DURACIÓ DE L'EXAMEN:

 

L'examen constarà de dues proves:

 

La primera prova consistirà a contestar a 200 preguntes, cadascuna de les quals comptarà amb quatre respostes alternatives, sobre les matèries que integren el programa.

 

La segona prova consistirà a resoldre quatre supòsits pràctics que requerisquen aplicar el coneixement de les matèries que integren el programa a casos concrets. A aquest efecte, l'aspirant, després de realitzar els càlculs i valoracions precisos, haurà de triar entre huit respostes alternatives en cadascun dels supòsits.

 

El temps per a la realització de cadascuna de les proves que consta l'examen serà de dues hores.

 

CRITERIS DE CORRECCIÓ:

 

La prova de preguntes concretes tindrà una puntuació màxima de 200 punts. Cada pregunta correctament resposta puntuarà 1 punt i cada resposta errònia es penalitzarà descomptant un terç del valor d'una resposta correcta.

 

La prova de supòsits pràctics tindrà igualment una puntuació màxima de 200 punts. Cada supòsit correctament resolt puntuarà 50 punts i cada supòsit erroni es penalitzarà descomptant un terç del valor d'un supòsit correcte.

 

Per a aprovar l'examen haurà d'obtindre's una puntuació no inferior al 50% dels punts possibles en cadascuna de les dues parts, havent d'obtindre un mínim del 60% del total de punts atribuïbles per al conjunt de les dues proves.

 

MECÀNICA DE L'EXAMEN:

 

Quan l'examinand inicie l'examen, l'aplicació informàtica seleccionarà aleatòriament 200 preguntes del banc integrat en l'aplicació.

 

L'examinand respondrà les preguntes mitjançant l'aplicació, podent donar per acabada la prova en el moment que estime convenient. Si l'examinand no haguera donat per conclosa la prova amb anterioritat, l'aplicació la donarà per acabada automàticament en el moment en què hagen transcorregut dues hores des que aquell va iniciar l'examen.

 

Tan prompte com l'examinand done per acabada la prova anterior o, si escau, siga la pròpia aplicació la que la finalitze, aquesta generarà la segona prova, seleccionant, així mateix de manera aleatòria, quatre supòsits pràctics del banc integrat en l'aplicació. Com en el cas de les preguntes, l'examinand resoldrà els supòsits pràctics mitjançant l'aplicació, assenyalant la contestació que estime adequada.

 

L'examinand podrà donar per conclosa aquesta segona prova quan estime convenient i, en qualsevol cas, l'aplicació la donarà per acabada automàticament en el moment en què hagen transcorregut dues hores des que aquell va iniciar la prova.

 

Conclosa la segona prova, l'aplicació qualificarà automàticament l'examen i l'examinand podrà obtindre una còpia impresa tant de l'examen com de la qualificació obtinguda.

 

Quan un examinand obtinga la qualificació necessària per a aprovar, quedarà automàticament inscrit en el Registre d'Empreses i Activitats de Transport com a persona que ha acreditat la seua competència per al transport en la modalitat que corresponga.

 

REVISIÓ D'EXAMEN

 

L'examinand podrà formular reclamació davant el Tribunal de Revisió d'exàmens nomenat a aquest efecte, quan estime errònia o mal qualificada alguna pregunta o algun supòsit pràctic dels quals integraven el seu examen.

La reclamació es presentarà per mitjans telemàtics, utilitzant el tràmit genèric de presentació de sol·licituds en matèria de "Transports i mobilitat", davant els "Serveis centrals" de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, fent constar en el camp destinat a formular la sol·licitud el seu caràcter de reclamació de REVISIÓ D'EXAMEN DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL.

L'accés al procediment es realitzarà a través dels següents enllaços:

https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18493

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18493

Normativa
 • Llei 16/1987, de 30 de juliol, sobre ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 182, de 31/7/87).
 • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 141, de 08.10.1990).
 • Reglament (CE) núm. 1071/2009, de 21 d'octubre de 2009, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen les normes comunes relatives a les condicions que han de complir-se per a l'exercici de la professió de transportista per carretera i per la qual es deroga la Directiva 96/26/CE,...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Persones físiques que tinguen la residència habitual o treballen en la Comunitat Valenciana

A aquest efecte, s'entendrà per residència habitual el lloc en el qual una persona viva almenys 185 dies per cada any civil, per raó de vincles que revelen llaços estrets entre la persona i aquest lloc.

Requisits

En aplicació del que es disposa en l'article 8.1 del Reglament (CE) 1071/2009, únicament podran concórrer a l'examen les persones que acrediten trobar-se prèviament en possessió d'algun dels següents títols de formació expedits per organismes oficials:

 

- Títol de Batxiller o equivalent.

- Títol de Tècnic, acreditatiu d'haver superat els ensenyaments d'una formació professional de grau mitjà, siga com fora la professió a què es trobe referit.

- Títol de Tècnic Superior, acreditatiu d'haver superat els ensenyaments d'una formació professional de grau superior, siga com fora la professió a què es trobe referit.

- Qualsevol títol acreditatiu d'haver superat uns ensenyaments universitaris de grau o postgrau.

 

Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, en el seu cas, del corresponent certificat d'equivalència, no sent vàlid cap altre justificant (sol·licitud d'acreditació o similar)

Com es tramita

Procés de tramitació

L'aspirant haurà de fer constar en la seua sol·licitud la província de preferència per a realitzar la prova, la modalitat triada "Mercancias" o "Viatgers", proporcionar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil per a la recepció de l'avís SMS amb les dades identificatives de la convocatòria d'examen.

 

Les sol·licituds rebudes telemàticament seran revisades per ordre de registre d'entrada. Si el sol·licitant incompleix algun dels requisits exigits per a concórrer a l'examen, la seua sol·licitud quedarà EXCLOSA, sense dret a la devolució de la taxa corresponent. Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o aportació els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, sense dret a la devolució de la taxa corresponent.

 

La convocatòria a la prova serà assignada a cada aspirant per ordre de presentació de la sol·licitud. Les sol·licituds incompletes o defectuoses es tindran com NO PRESENTADES, fins hui en què es produïsca la seua correcta esmena o la seua exclusió, si la documentació aportada no permet esmenar la sol·licitud. En cas de resultar finalment EXCLOSA, no es tindrà dret a la devolució de la taxa corresponent.

 

L'organo convocant de les proves registrarà a l'aspirant com a usuari de l'aplicació informàtica desenvolupada a aquest efecte per la Direcció General de Transport Terrestre del Ministeri de Foment. Li assignarà una data i hora d'examen, així com la clau PIN d'un sol ús que li donarà accés al contingut de la prova el dia en què siga convocat.

Les dades identificatives de la convocatòria a la qual l'aspirant ha de presentar-se seran comunicats a aquest, en un termini no inferior a cinc dies, per mitjà de notificació electrònica i a través d'un avís SMS al telèfon mòbil inclòs en la sol·licitud. Aquesta informació podrà així mateix consultar-se per DNI, en la pàgina web de la Conselleria.

 

L'absència injustificada de l'aspirant en el lloc i la data assignats per a la realització de la prova donarà lloc a la caducitat de l'examen, sense dret a la devolució de la taxa corresponent.

 

No obstant l'anterior, en cas que, per motius extraordinaris de força major, fora impossible l'assistència de l'aspirant a la convocatòria assignada, aquest podrà sol·licitar una nova data d'examen. Per a això haurà de remetre la seua sol·licitud i el justificant acreditatiu de tal impossibilitat a l'adreça de correu suporte_examenes_transportes@gva.es, com més prompte millor des del seu coneixement, i si la sol·licitud és acceptada, per estar degudament justificada, se li assignarà una altra data diferent.

Sol·licitud

Termini
Des de 09-08-2022

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9400, de 08/08/2022).

Aquest termini romandrà permanentment obert mentre aquest en vigor la present Resolució de convocatòria.

Documentació
En cas de NO autoritzar o oposar-se a les consultes telemàtiques assenyalades en la sol·licitud, s'haurà d'adjuntar en el tràmit aquella documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits per a concórrer a l'examen (identitat, residència i títols de formació). L'aportació de...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

- A08: 14,19 euros

 

PAGAMENT DE TAXES

L'abonament de la taxa és obligatori. Es realitza dins del tràmit electrònic de la sol·licitud, però només el seu pagament no dona dret a realitzar la prova. Per a això la sol·licitud ha de finalitzar-se, completant els passos posteriors al pagament de la taxa, i registrar-se correctament.

Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible...
Saber més

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Òrgans resolució
El tribunal nomenat en cada una de les províncies de la Comunitat Valenciana.