• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Examen de COMPETÈNCIA PROFESSIONAL per a l'exercici de les activitats de transport de mercaderies i de viatgers per carretera.

  Objecte del tràmit

  Obtindre el certificat de competència professional, per a l'exercici de l'activitat de transportista interior i internacional de mercaderies i viatgers, que a aquest efecte expedeix la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, prèvia la superació de les proves corresponents.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que vulguen dur a terme les activitats esmentades anteriorment i complisquen els requisits que s'indiquen a continuació.

  NOTA:
  La persona sol·licitant només podrà optar per una de les dues modalitats, és a dir, MERCADERIES O VIATGERS.

  Requeriments

  Les sol·licituds relatives a l'obtenció del certificat de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport de mercaderies i de viatgers per carretera s'han de presentar exclusivament de manera telemàtica.

  La presentació telemàtica es pot fer en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es (o en l'URL http://www.habitatge.gva.es/web/transportes). Per a poder fer la presentació electrònica, el sol·licitant o el representant d'aquest han de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), del DNI electrònic o de qualsevol altre admés per la seu electrònica de la Generalitat, amb els criteris següents:

  El formulari telemàtic incorpora:
  a) La indicació d'un lloc per a la fer les proves, a la Comunitat Valenciana, que únicament es pot modificar amb una sol·licitud prèvia i en el termini d'esmena de la llista provisional de persones admeses i excloses.
  b) Per als supòsits en els quals el domicili indicat en el document d'identitat no siga de la Comunitat Valenciana, s'ha d'adjuntar, mitjançant el procediment telemàtic, un certificat d'empadronament recent en el qual conste la inscripció en un municipi de la Comunitat Valenciana, amb el temps mínim exigit reglamentàriament en la data d'acabament del període d'inscripció.
  c) S'hi ha de fer constar igualment si s'opta per la modalitat de viatgers o mercaderies, i no serà possible optar a les dues en la mateixa convocatòria.
  d) El pagament de la taxa.

  NOTA INFORMATIVA:
  Durant l'any 2019 no és necessari estar en possessió d'alguna de les titulacions que s'exigeixen amb la modificació del ROTT (Batxillerat o equivalent, tècnics de Grau Mitjà o Superior, o títol universitari de Grau o Postgrau). Qualsevol canvi de criteri que es puga produir respecte de l'exigència de titulació s'anunciarà tant en la pàgina web de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, com en el tràmit GUC corresponent, amb l'antelació suficient.

  Inici
 • Taxes

  Taxes - 2019
  A08: 14,19 euros

  NOTA IMPORTANT:
  LA TAXA NO S'HA DE PAGAR PRÈVIAMENT, JA QUE EL PAGAMENT DE LA TAXA ESTÀ INTEGRAT EN EL MATEIX TRÀMIT.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds per a cada examen serà de l'1 al 20 d'abril o de l'1 al 20 d'octubre de cada any (en cas de finalitzar en dia inhàbil passarà al següent dia hàbil).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds relatives a l'obtenció del certificat de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport de mercaderies i de viatgers per carretera s'han de presentar de forma telemàtica.

  Aquestes sol·licituds s'han d'adequar als models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es (o en l'URL http://www.habitatge.gva.es/web/transportes), dissenyats a aquest efecte. Per a poder fer la presentació electrònica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), del DNI electrònic o de qualsevol altre admés per la seu electrònica de la Generalitat amb els criteris següents:

  El formulari de sol·licitud ha de contindre:
  a) La indicació d'un lloc per a la realitzar les proves, a la Comunitat Valenciana, que únicament es podrà modificar prèvia sol·licitud i en el termini d'esmena de la llista provisional de persones admeses i excloses.
  b) En els supòsits en què el domicili indicat en el document d'identitat no siga de la Comunitat Valenciana, s'haurà d'adjuntar, mitjançant el procediment telemàtic, un certificat d'empadronament recent en el qual conste inscripció en un municipi de la Comunitat Valenciana.
  c) S'hi ha de fer constar igualment si s'opta per la modalitat de viatgers o mercaderies, i no serà possible optar a les dues en la mateixa convocatòria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - El director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat designarà tribunal, data, hora i lloc de realització d'exercicis, i ho publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana amb almenys deu dies d'antelació a la realització del primer exercici.

  - El tribunal de les proves és únic per a tota la Comunitat Valenciana i estarà constituït per set membres: el president, cinc vocals i el secretari, que actuarà amb veu i vot, i es podran designar membres suplents dels anteriors.

  - Les proves es realitzaran simultàniament a les ciutats de: València, Alacant i Castelló.

  - Les llistes provisionals de les persones que superen les proves s'exposaran en les mateixes dependències assenyalades, i les persones que s'han examinat disposaran de 10 dies per a presentar les al·legacions que consideren convenients.

  - Ateses les al·legacions presentades i, si escau, esmenats els errors detectats, s'exposaran les llistes definitives en cada servei territorial de transports i en els serveis centrals.

  - Els corresponents certificats de capacitació seran expedits per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori a les persones que superen les corresponents proves de capacitació i figuren com a tals en la llista elaborada a aquest efecte pels tribunals corresponents.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-CAPTRANS&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=160

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  * LLOCS, DATES I HORARI DE REALITZACIÓ DELS EXERCICIS (2019)
  25 de maig de 2019
  23 de novembre de 2019

  - No es poden realitzar els dos exercicis en la mateixa convocatòria, s'ha d'optar per una de les dues modalitats, o mercaderies o viatgers.

  - En tots els casos el lloc de realització i l'hora d'inici de les proves s'anunciarà en la pàgina web www.habitatge.gva.es amb una antelació mínima de quinze dies.


  * TRIBUNAL (2019)

  Tribunal titular.-
  President: Vicente Lacruz Cervera
  Secretari: Néstor Casado Novella
  Vocals: Pedro Luis García de Torres, Pilar Ibáñez Moreno, Rafael Rubio Estruch, Julián Paz Sánchez de León y Marisa Zabala Salelles.

  2. Tribunal suplente.
  Presidenta: Teresa Gras Huerta
  Secretari: Alberto Alonso Vidales
  Vocals: Francisco García López, Laura Box Lidón, Carolina Casal Asensio, Rafael González Tur, Pilar José Guerrero y Manuela López Varas.

  * MATERIAL I DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL DIA DE L'EXAMEN
  Els aspirants s'han de presentar al lloc de realització de les proves proveïts de la documentació i el material següents:
  - Document nacional d'identitat, número d'identificació d'estrangers (NIE) o, en tot cas, el document que acredite fefaentment la seua identitat (document amb fotografia), vigents en el moment de realització de les proves.
  - Còpia de la taxa abonada per a l'admissió a l'examen.
  - Eines d'escriptura: bolígraf blau o negre.
  No es permetrà la utilització durant la realització de l'examen ni de calculadora ni de telèfon mòbil ni de dispositius informàtics.

  Respecte de les proves per a l'obtenció del certificat de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport de mercaderies i de viatgers per carretera, les persones interessades disposaran d'un temps màxim de quatre hores, que es distribuirà en dos períodes de dues hores per a cada una de les dues parts (teoria i pràctica) de l'exercici.

  La primera part consistirà a contestar 100 preguntes tipus test, cada una de les quals tindrà quatre respostes alternatives, sobre el contingut de les matèries del programa que corresponga.

  La segona part consistirà a resoldre, mitjançant càlcul matemàtic o una explicació escrita, sis supòsits pràctics que requerisquen l'aplicació de les matèries del programa a casos concrets.

  En les preguntes tipus test, les respostes correctes es valoraran amb 0,04 i les incorrectes es penalitzaran amb 0,02 punts negatius. Les preguntes no contestades o que continguen més d'una resposta no puntuaran positivament ni negativament.

  En els supòsits pràctics, cada un d'aquests es valorarà entre 0 i 1 punt.

  Per a aprovar l'exercici, serà necessari obtindre una puntuació no inferior a 2 en la primera part ni a 3 en la segona, i que la suma de les puntuacions obtingudes en les dues parts siga igual o superior a 6.

  Les persones aspirants seran convocades a cada exercici en crida única i seran excloses les que no hi compareguen.

  Enllaços

  Preguntes d'examen i casos pràctics (web Ministeri de Foment).

  Obtenció del certificat

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 141, de 08.10.1990).
  - Reial decret 1136/1997, d'11 d'agost, del Ministeri de Foment, pel qual es modifica parcialment el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 175, de 23.07.1997).
  - Ordre de 28 de maig de 1999, per la qual es desplega el capítol I del títol II del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional (BOE núm. 139, d'11.06.1999).
  - Ordre de 16 de setembre de 1999 de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual es regula el procediment que s'ha de seguir per a la realització de proves per a l'obtenció del certificat de capacitació professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de mercaderies i de viatgers (DOGV núm. 3593, de 29.09.1999).
  - Resolució de 17 de septiembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoca la realització de diverses proves tendents a l'obtenció o la renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2019 (DOCV núm. 8391, de 26.09.2018).
  - Resolució de 27 de març de 2019, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es modifica el tribunal nomenat en la Resolució de 17 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoca la realització de diverses proves per a l'obtenció o renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2019 (DOCV num. 8532 de 18.04.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 16 de setembre de 1999.

  Vegeu resolució de 17 de setembre de 2018

  Vegeu Resolució de 27 de març de 2019

  Llistat de seguiment

  Convocatòries d'examens

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.