Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - CANVI DE RESIDÈNCIA. Transport de mercaderies. Empreses.

  Objecte del tràmit

  Modificar el domicili fiscal de l'empresa proveïda d'autorització de transport en qualsevol de les seues classes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular de l'empresa.

  Requeriments

  Haver pagat les sancions pecuniàries imposades per resolució que posen fi a la via administrativa.

  ESTABLIMENT:
  L'empresa ha de tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, amb locals en els quals es conserven els documents principals de l'empresa.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  - A 04 EMPRESA: 27,40 euros.
  - A 06 còpia (per vehicle) 23,01 euros

  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Les persones que disposen de DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en 'Informació complementària': Manual pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en 'Informació complementària': Pagament telemàtic genèric.

  DE MANERA PRESENCIAL:

  En les oficines i els caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Hi ha diversos mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  El model de taxa es pot descarregar en la pàgina d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://politicaterritorial.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTÈNCIES DE CARÀCTER GENERAL
  Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, mitjançant l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a l'execució i el desplegament.

  Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta.

  ESTABLIMENT

  La disponibilitat del local es considerarà acreditada quan el titular de l'activitat aporte qualsevol títol jurídicament vàlid en dret (propietat, arrendament, usdefruit, etc.).

  TAXES

  - S'ha d'aportar el justificant del pagament de les taxes.

  DECLARACIÓ DE VERACITAT

  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Impresos associats

  PRESTACIÓ DE CONSENTIMENT (PERSONES FÍSIQUES)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerides.

  - Posteriorment, si l'òrgan competent observa que es compleixen els requisits exigits, resoldrà en un termini de CINC MESOS, a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document.

  - Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents.

  - La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'empreses i activitats del transport. No s'expedeix la targeta de transports.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de l'òrgan competent en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació d'aquesta, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). Tot això, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior 'Tramitar amb certificat' d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  Si teniu dubtes o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu electrònic al suport tècnic:

  mercancias_stv@gva.es, per a València
  autorizaciones_sta@gva.es, per a Alacant
  autorizaciones_stc@gva.es si és de Castelló

  Inici
 • Informació complementària

  NOTA INFORMATIVA SOBRE JUSTIFICACIÓ DE L'ESTABLIMENT
  El 4 de desembre de 2011, va entrar en vigor el Reglament 1071/2009, pel qual s'estableixen les normes comunes relatives a les condicions que han de complir-se per a l'exercici de la professió de transportista per carretera. En aquest, s'introdueixen noves exigències per a l'atorgament de les autoritzacions de transport i se'n modifiquen algunes de les existents.

  Les disposicions són aplicables directament en tots els estats membres de la UE.

  L'article 3 disposa que les empreses que exerceixen la professió de transportista per carretera han de tindre, entre altres requisits, un establiment efectiu i fix a Espanya, amb locals on es conserven els documents principals de l'empresa.

  Es considerarà que les empreses compleixen el requisit d'establiment quan designen, a aquest efecte, el seu propi domicili o altres locals dels quals dispose en nom propi, mitjançant:

  Títol jurídicament vàlid en dret.
  1. Propietat: en el cas d'autònoms en què coincidisca el requisit d'establiment amb el seu propi domicili, aquest podrà acompanyar l'acreditació amb la prestació de consentiment.
  2. Arrendament.
  3. Usdefruit.

  Acreditació adequada d'aquest:
  1. Escriptura de propietat.
  2. IBI.
  3. Contracte d'arrendament legalitzat.
  4. Escriptura notarial.

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (CE) núm. 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, pel qual s'estableixen les normes comunes relatives a les condicions que han de complir-se per a l'exercici de la professió de transportista per carretera i pel qual es deroga la Directiva 96/26/CE del Consell (DOUE 300, de 14/11/2009).
  - Llei 16/1987, del cap de l'Estat, de 30 de juliol, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).


  - Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990), actualitzat per Reial decret 70/2019 de 15 de febrer (BOE núm. 44 de 15/02/2019)
  - Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301, de 14/12/2018)
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques (BOE núm. 236,de 2/10/2015

  Llista de normativa

  Vegeu Reglament (CE) nº 1071/2009 del Parlament Europeu

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 1211/1990, de 28 d'octubre.

  Vegeu la Resolució de 3 de desembre de 2018.

  Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.