Comunicació prèvia d'inici d'activitat, modificació de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments (RGSEAA)

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211645
|
Codi GVA: 16028
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs d'alçada
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1. S'han d'inscriure en el registre cada un dels establiments de les empreses alimentàries o, en el cas que aquestes no tinguen establiments, les mateixes empreses, sempre que reunisquen els requisits següents:

 

a) Que la seu de l'establiment o la seu o domicili social de l'empresa que no tinga establiment estiga a la Comunitat Valenciana.

b) Que la seua activitat tinga per objecte:

1r. Aliments o productes alimentaris destinats al consum humà.

2n. Materials i objectes destinats a estar en contacte amb aliments.

3r. Coadjuvants tecnològics utilitzats per a l'elaboració d'aliments.

c) Que la seua activitat puga classificar-se en alguna de les categories següents:

1r. Producció, transformació, elaboració i/o envasat.

2n. Emmagatzematge i/o distribució i/o transport.

3r. Importació de productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea.

2. Queden exclosos de l'obligació d'inscripció en el registre, sense perjudici dels controls oficials corresponents, els establiments i les seues empreses titulars en el cas que exclusivament manipulen, transformen, envasen, emmagatzemen o servisquen aliments per a la seua venda o lliurament in situ al consumidor final, amb repartiment a domicili o sense, o a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques i es tracte d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, regulats pel Decret 134/2018, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el Registre sanitari d'establiments alimentaris menors i el procediment d'autorització de determinats establiments, en quedar subjectes aquestes activitats a una autorització sanitària prèvia.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Al·legació / AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Recurs d'alçadaTermini obert
Recurs de reposicióTermini obert
Observacions

El Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, exigeix que l'operador d'empreses alimentàries notifique davant de l'autoritat competent les empreses que estiguen sota el seu control amb la finalitat de procedir al seu registre.

 

Aquest procediment exclou els tràmits de sol·licitud d'autorització, canvi de domicili de l'activitat, ampliació d'activitat o anotació d'un magatzem per a ús de l'empresa per a establiments que recull l'article 4.2 del Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal, per estar subjectes a autorització administrativa prèvia a la inscripció en el registre o a la modificació de les dades.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses i establiments situats a la Comunitat Valenciana inclosos en el Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments.

Requisits

- L'activitat s'ha de fer en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

 

La tramitació es realitza en el centre de salut pública corresponent per raó del municipi on se situa l'empresa o l'establiment.

 

La presentació de la comunicació prèvia, mitjançant el model d'instància normalitzat, juntament amb la documentació preceptiva, serà una condició única i suficient perquè es tramite la inscripció en el RGSEAA i simultàniament es puga exercir l'activitat.

 

 

- La informació dels establiments que han comunicat l'activitat es remet a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició per a la inscripció de l'empresa en el Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments (RGSEAA) i a l'assignació del número d'identificació de caràcter nacional, que es comunicarà a la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, que, posteriorment, ho notificarà a l'empresa.

 

- Així mateix, les comunicacions de modificació de les dades de la informació obligatòria necessària per a la inscripció i les de cessament definitiu d'activitat presentades en els centres de salut pública es remetran a la Direcció General de Salut Pública i Addiccions. Rebudes les comunicacions, es notificaran a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició a l'efecte de la corresponent modificació en l'assentament registral de l'empresa.

Òrgans de tramitació
Els centres de salut pública i la Direcció General de Salut Pública i Addiccions.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat i quan es produïsquen modificacions en qualsevol de les dades d'informació obligatòria, així com el cessament definitiu de l'activitat econòmica.

Taxa o pagament

La taxa model és la 046-9898 - Taxa per empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris

 

La quantia serà la que s'establix en l'article 29.4.5 punt 6, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, modificada per l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022, quedant fixada la taxa per import de:

 

- Comunicació d'inici d'activitat d'empreses i establiments alimentaris per a la seua inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments i de modificació de les dades de la inscripció (canvi de titular, canvi de domicili industrial, canvi de domicili social, canvi de denominació social, anotació de magatzem de productes envasats i ampliació d'activitat): 46,77 euros.

 

Les següents comunicacions no comporten el pagament de taxes:

- Canvi de denominació o numeració del domicili de l'activitat.

- Canvi de denominació o numeració del *domicilo social.

- Cessament d'una o diverses de les activitats anotades.

- Cancel·lació de la inscripció per cessament definitiu de l'activitat.

 

a) PASSOS PER A LA CORRECTA OBTENCIÓ DELS MODELS 046

1. Emplene el formulari 9898 (empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris) amb les dades que se li sol·liciten.

Alguns formularis s'emplenen a través de simulador. En uns altres, les dades han d'inscriure's directament sobre el model. 2. Una vegada emplenat el primer model PDF, prema el botó Acceptar.

3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model.

4. Prema, de nou, el botó Acceptar.

5. Prema el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.

Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb eixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

b) El PAGAMENT DE LA TAXA podrà realitzar-se telemàticament, bé a través de càrrec en compte, bé a través de targeta de crèdit o dèbit.

Forma de presentació
Telemàtica
Abans d';iniciar la tramitació electrònica, l';usuari ha de conéixer el Centre de Salut Pública responsable d';aquesta tramitació, amb la finalitat d';indicar-lo en el formulari de dades generals de tramitació telemàtica i en el formulari de sol·licitud. El Centre de Salut Pública al qual...
Saber més
Presencial

a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes a les quals es referix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

b) En qualsevol oficina de correus. En este cas la presentació de la sol·licitud en l'oficina de correus corresponent, haurà de fer-se d'acord amb el que es disposa en l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels servicis postals, en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública siga datat i segellat abans de ser certificat. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

- I, preferentment, en:

Esmena

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Al·legació / Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
- Per a les comunicacions d'inici d'activitat/modificació de dades registrals, no hi ha un termini màxim en què ha de notificar-se a les persones interessades el document d'inscripció/modificació de dades registrals en el RGSEAA.
Òrgans resolució

Desistiment

Forma de presentació

Recurs d'alçada

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Recurs de reposició

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Renúncia

Forma de presentació