Detall de Procediments

Exercici dels drets relacionats amb les seues dades personals per part de l'EVHA.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Exercici dels drets relacionats amb les seues dades personals per part de l'EVHA.

  Objecte del tràmit

  L'exercici dels seus drets com interessat en matèria de protecció de dades personals, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de Protecció de dades, d'ara en avant "RGPD") i de la seua ulterior normativa europea i espanyola de desenrotllament.

  Drets que pot exercitar

  Dret d'accés: Vosté té dret a conéixer:

  Si estem tractant o no dades personals que li concernixen.
  L'origen de les seues dades, si no ens els va proporcionar Vosté.
  Els fins del tractament de les seues dades.
  Les categories de dades que es tracte.
  Els destinataris o les categories de destinataris a qui es van comunicar o seran comunicats les dades personals.
  De ser possible el termini previst de conservació de les dades personals (o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar este termini) .
  El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.
  Si prenem decisions automatitzades -inclosa l'elaboració de perfils- usant les seues dades personals.

  Dret de rectificació: Vosté té dret que es rectifiquen les seues dades personals:

  Completant-los, si estos anessen incomplets.
  Actualitzant-los o rectificant-los, si per qualsevol motiu ja no resultaren acords a la realitat vigent o anessen inexactes.

  Per mitjà de l'exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les seues dades personals siguen precises i complets

  Dret de supressió: Vosté té dret que se suprimisquen les seues dades personals quan es d'alguna de les condicions següents:

  Les dits dades ja no siguen necessaris per als fins per als que van ser arreplegats o tractats.
  Vosté retire el consentiment en què basem el tractament de les seues dades i este no es puga emparar en una altra base de legitimació.
  Vosté haja exercitat amb èxit el dret d'oposició al tractament de les seues dades.
  Les dades personals hagen sigut tractats il·lícitament.

  Dret a la limitació del tractament: Vosté tindrà dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades personals (és a dir, que els conservem sense utilitzar-los per als fins previstos) sempre que es complisca alguna de les condicions següents:

  Vosté sol·licite la Rectificació de les seues dades personals, durant un termini que permeta a EVha com a responsable verificar l'exactitud dels mateixos. El tractament siga il·lícit i vosté s'opose a la Supressió de les dades personals, sol·licitant en el seu lloc la limitació del seu ús. Vosté s'haja oposat al tractament mentres es verifica si els motius legítims d'EVha prevalen sobre el seu dret. Dret d'oposició: Vosté tindrà dret a sol·licitar-nos que deixem d'usar les seues dades personals, per exemple, quan crega que les dades personals que tenim sobre vosté puguen ser incorrectes o crega que ja no necessitem usar-los.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física, actuant en el seu propi nom i dret, o per mitjà de representació, degudament acreditada.

  Requeriments

  Acompanyar la documentació corresponent

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Pot fer-nos arribar la seua sol·licitud per mitjà de correu postal dirigit a l'Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl, carrer Vinatea, 14, CP 46001 de València, remetent el seu escrit a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades; per correu electrònic a l'email privacidad_evha@gva.es; o bé per qualsevol dels registres telemàtics existents.

  El procediment és el següent:

  - Omplir el formulari i imprimir-lo. .- Firmar l'imprés o, en cas de disposar de firma digital, firmar-ho digitalment.
  - Adjuntar fotocòpia de DNI o document alternatiu que acredite la identitat del sol·licitant, (en cas d'actuar en representació d'un tercer, s'ha d'incloure còpia del DNI del representant i del document acreditatiu de la representació de l'interessat) .
  - Enviar el formulari i documents acreditatius de la seua identitat per qualsevol dels mitjans anteriorment mencionats.

  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC - CASTELLÓ DE LA PLANA (EVHA)
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964725508/06
  SERVEI DE GESTIÓ D'ACTIUS PROPIS (EVHA)
  AV. DE LA PLATA, 50Ver plano
  46013 València
  Tel: 961207980
  ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA)
  C/ VINATEA, 14Ver plano
  46001 València
  Tel: 961964700
  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC - ALACANT (EVHA)
  C/ GIRONA, 4Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 965938255

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19201&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Fotocòpia del DNI, del passaport o d'un altre document vàlid que identifique el representant, o instruments electrònics equivalents

  Impresos associats

  EXERCICI DE DRET D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.