• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Sol·licitud de subvencions destinades a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià, durant l'exercici 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià, durant l'exercici 2020.

  Objecte del tràmit

  Convocar en l'exercici 2020, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Mancomunitats de municipis i ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

  EXCLUSIONS:
  Quedaran excloses les entitats locals en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  - Només s'admetrà una única sol·licitud per cada una de les mancomunitats de municipis i dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana, amb independència que cada entitat local sol·licitant puga desenvolupar una o diverses actuacions subvencionables.
  - Si, per a la mateixa actuació subvencionable, un ajuntament presentara una sol·licitud pròpia i concorreguera, en una altra sol·licitud, com a membre d'una mancomunitat de municipis, s'entendrà que preval la presentada per aquesta i quedarà parcialment no admesa, amb audiència prèvia de l'entitat o les entitats interessades, la formalitzada per l'ajuntament a títol individual. Aquesta inadmissió es produirà només respecte a l'actuació subvencionable coincident i no afectarà la part de la sol·licitud de l'ajuntament que es referisca a altres actuacions susceptibles de ser subvencionades.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  1. Les subvencions seran de quantia variable, determinada proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda en virtut dels criteris de valoració i distribució establits en la base sisena i en la base octava.
  2. Si l'import total de les subvencions calculades de conformitat amb el que es disposa en el paràgraf anterior, fóra superior a l'import global màxim destinat a finançar la respectiva convocatòria, la subvenció a concedir a cada entitat sol·licitant es determinarà d'acord amb el procediment següent:
  a) En primer lloc, s'assignarà a cada entitat la puntuació que corresponga per aplicació de cadascun dels criteris de baremació ressenyats en l'apartat 1 de la base sisena, de manera que s'obtinga, com a suma dels quatre criteris, una valoració xifrada fins a un màxim de deu punts.
  b) En segon lloc, l'import total de les actuacions subvencionables de cada entitat es multiplicarà pel percentatge que representa la puntuació assignada per a obtindre la xifra equivalent a aquesta puntuació.
  c) En tercer lloc, se sumaran les quantitats reeixides per totes les entitats per a aconseguir una xifra global.
  d) En quart lloc, es dividirà la dotació de la línia pressupostària amb càrrec a la qual es finança la convocatòria entre la xifra global obtinguda de conformitat amb el que es disposa en l'apartat anterior.
  e) En cinqué i últim lloc, per a determinar la quantitat que ha de concedir-se a cada entitat beneficiària, es multiplicarà el quocient obtingut de la realització de l'operació descrita en l'apartat anterior per la xifra equivalent a la puntuació atorgada a cada entitat sol·licitant determinada segons el que es disposa en la lletra b) d'aquest apartat 2.

  PAGAMENT
  1. El pagament a les entitats locals interessades de les subvencions concedides es realitzarà de conformitat amb el que estableix la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2020, en relació amb el que es preveu en els articles 164 i següents de la la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, prèvia rendició del compte justificatiu simplificat a què es refereix l'article 75 del Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juny, d'acord amb les condicions següents:

  a) El termini de justificació finalitzará el 30 d'octubre de 2020.

  b) El compte justificatiu simplificat contindrà la informació següent:
  b.1) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, degudament signada per la persona titular de la presidència de la mancomunitat de municipis o de l'alcaldia-presidència de l'ajuntament, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, en els termes previstos per l'apartat 1.n de la base deu.
  b.2) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, de conformitat amb el model que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat, amb identificació de l'actuació, del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En el seu cas, l'entitat beneficiària indicarà les desviacions esdevingudes en relació amb les despeses pressupostades. Aquesta relació estarà certificada i signada pel secretari o secretària, o pel secretari-interventor o la secretària-interventora de l'entitat local interessada, amb el vistiplau del seu president o presidenta.
  L'import a justificar serà, en tot cas, el 100 per 100 de la quantitat concedida com a subvenció. Si la quantitat justificada fóra menor a la concedida, es procedirà a minorar la quantia concedida de forma directament proporcional d'acord amb el procediment establit en la base dotze.
  b.3) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la seua procedència.
  b.4) Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats d'aquests.

  2. Les transferències de les subvencions concedides es realitzaran d'una sola vegada quan es presenten, es comproven i s'aproven els justificants corresponents.

  3. La no presentació de la justificació de la despesa en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció i, així mateix, l'entitat local beneficiària podrà ser exclosa en les convocatòries d'anys successius, sense perjudici que es concedisca, amb caràcter previ a l'adopció de qualsevol decisió, el tràmit d'audiència legalment establit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 8764, de 17.03.2020).

  Inici termini: 18.03.2020.
  Fi termini: 29.06.2020 (aquest termini de finalització de presentació de sol·licituds és conseqüència d'aplicar el que es disposa en l'article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, sobre la represa dels terminis administratius suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:

  a) Un programa detallat del pla de l'actuació o les actuacions que s'han de realitzar. El programa, que en tot cas serà únic per sol·licitud, haurà d'estar signat per la persona titular de la Presidència de la Mancomunitat de Municipis o de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament, i s'hi han de detallar, com a mínim, els aspectes següents:

  - En primer lloc, totes les activitats que s'han de realitzar, amb una descripció precisa del contingut d'aquestes, vinculant-les amb l'objecte de la convocatòria i amb els tipus d'actuacions que, de conformitat amb la base reguladora segona, són subvencionables.

  - En segon lloc, els objectius que es volen aconseguir amb el desenvolupament de cada una de les activitats incloses en el programa. En particular, ha de fer-se, si és procedent, una menció detallada i raonada a la relació entre les activitats programades i els aspectes concrets que, segons l'opinió de l'entitat local sol·licitant, puguen ser valorats d'acord amb els criteris d'atorgament de les subvencions previstos en les lletres c i d de l'apartat 1 de la base reguladora sisena, referides, respectivament, a l'ús del valencià i al nivell d'incidència, degudament acreditat, de l'actuació o les actuacions que es desenvoluparan en cada un dels àmbits indicats en la segona de les lletres esmentades.

  - En tercer lloc, el calendari precís de compliment i els terminis d'execució previstos, tant per al programa d'activitats en el seu conjunt com per a cada una de les actuacions proposades. En aquest sentit, s'hi ha d'incloure, com a mínim, una previsió ajustada de les possibles dates de realització de cada activitat, tenint en compte, en tot cas, la indicació continguda en l'apartat deu de la resolució de convocatòria sobre el termini per a la justificació de les subvencions concedides.

  b) Un document, degudament signat per la persona titular de la Presidència de la Mancomunitat de Municipis o de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament, en què figure una descripció desglossada i detallada dels costos corresponents tant al pla d'actuacions en el seu conjunt, com a cada una d'aquestes en particular, d'acord amb els criteris següents:

  - Si l'actuació o les actuacions per a les quals es demana la subvenció no s'hagueren realitzat encara en el moment de formalitzar la sol·licitud, ha d'aportar-se un pressupost detallat de la despesa o les factures proforma.

  En els supòsits en què des de la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern es considere un pressupost com excessiu, podrà requerir-se a l'entitat local que aporte un nou pressupost de l'actuació o les actuacions que es volen realitzar més ajustat als preus de mercat.

  - Si una part de l'actuació o les actuacions per a les quals es demana la subvenció s'haguera realitzat durant l'any 2020, però abans de formalitzar la sol·licitud, s'haurà d'aportar la documentació justificativa de la despesa ja realitzada, de conformitat amb el que preveu la base reguladora onze, i respecte a l'actuació o les actuacions pendents de realitzar s'haurà d'aportar un pressupost detallat de la despesa o les factures proforma. En aquest últim supòsit, si des de la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern es considera un pressupost com excessiu, podrà requerir-se a l'entitat local que aporte un nou pressupost de l'actuació o les actuacions que es realitzaran més ajustat als preus de mercat.

  c) Certificat que acredite la resolució o l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat local per a formular la sol·licitud de la subvenció, en què s'ha de fer constar expressament l'import sol·licitat i la consignació de l'import total de les actuacions en el pressupost de l'entitat sol·licitant. Aquest imprés l'ha d'omplir i signar electrònicament la persona que exercisca les funcions de secretaria de la corporació local.

  d) L'imprés de domiciliació bancària, que cal omplir en el cas de nou perceptor o canvi de compte bancari, que haurà de ser subscrit per la persona titular de la Presidència de la Mancomunitat de Municipis o de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament. A l'imprés s'adjuntarà una certificació expedida per la persona que exercisca les funcions de secretaria de la corporació local, en la qual acredite que la persona signant de l'imprés de domiciliació bancària és titular del càrrec corresponent.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX II] CERTIFICAT - SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL DESENVOLUPAMENT I LA DIFUSIÓ DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA I LA RECUPERACIÓ I DIVULGACIÓ DEL DRET FORAL VALENCIÀ (MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El termini per a tramitar les sol·licituds, resoldre i publicar la resolució de concessió serà de sis mesos com a màxim, a comptar de la data de publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Una vegada conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, les entitats locals interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

  2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye la documentació que, d'acord amb la resolució de convocatòria resulte exigible, o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'entitat interessada que, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o l'acompanye amb els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació bàsica de procediment administratiu.

  Aquest requeriment, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se, tindrà lloc per mitjà de notificació electrònica, i es regirà pel que disposen els articles 53 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Tal com disposa l'article 53 de la dita norma, la notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics quan aquesta via resulte obligatòria per a l'interessat, com és aquest cas.

  3. L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment serà la direcció general que tinga assignades les funcions en matèria de desenvolupament de l'autogovern i recuperació del Dret Foral Civil Valencià que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de dictar-se la resolució.

  4. Les sol·licituds admeses a tràmit seran avaluades per una comissió de valoració, que elevarà la proposta motivada de resolució a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de foment de l'autogovern.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions, expresses o presumptes, del procediment de concessió de les subvencions, que esgoten la via administrativa, les entitats locals interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de foment de l'autogovern, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació o publicació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació o publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10, 14 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa .

  Tot això sense perjudici que les entitats locals interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16098

  Tramitació

  La presentació de sol·licituds i la documentació annexa per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria s'ha de realitzar únicament de manera telemàtica: a) bé fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16098&version=amp

  Per a poder realitzar la presentació electrònicament, el sol·licitant haurà de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat.

  b) O bé a través del portal de la Generalitat, http://www.gva.es/va/inicio/presentacion, accedint a la «Seu Electrònica», Serveis en línia i seleccionant el tràmit de sol·licitud de subvenció dissenyat a aquest efecte.

  Per a això, l'entitat sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb què la Generalitat haja signat el conveni oportú.

  Tant la sol·licitud com la resta de documents que s'han de presentar han de signar-se electrònicament.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
  1. Les actuacions que es podran subvencionar són les següents:
  a) L'organització de congressos, jornades, trobades, conferències, xarrades o taules redones relacionades amb el desplegament i difusió de l'Estatut d'Autonomia, així com la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià.
  Queden expressament excloses les despeses de restauració i les derivades del lliurament d'obsequis de qualsevol tipus vinculats amb la realització de les activitats assenyalades en el paràgraf anterior.
  Així mateix, queden excloses les despeses que, si escau, es deriven de la realització d'activitats de tipus cultural que no guarden relació amb l'objecte de la convocatòria.
  Les subvencions que puguen concedir-se per a contribuir a finançar les despeses derivades del pagament a persones ponents i moderadores per la seua intervenció en qualsevol de les activitats ressenyades en aquest apartat no podran excedir les quanties establides per a aquestes categories en l'annex del Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.
  b) L'edició de publicacions relacionades amb les actuacions que constitueixen l'objecte de la convocatòria.

  2. Per a la realització d'aquestes actuacions les entitats locals beneficiàries podran, prèvia comunicació a la direcció general que tinga assignades les funcions en matèria de desenvolupament de l'autogovern i recuperació del Dret Foral Civil Valencià, subcontractar amb tercers fins al 100 % de l'import de l'actuació subvencionada, en el marc del que disposa l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de l'esmentada llei, i amb l'article 165.2 n) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  3. No seran subvencionables les actuacions que hagen obtingut ajudes o subvencions, públiques o privades, per un import que abaste el cent per cent (100 %) del seu cost real.

  4. Només seran subvencionables les actuacions que s'hagen dut a terme, en la seua integritat, dins de l'exercici corresponent a la convocatòria i en el termini expressament previst per aquesta.

  Criteris de valoració

  Els criteris objectius d'atorgament que es tindran en compte per a la concessió de les subvencions seran els que estableix la base reguladora sisena.

  Obligacions

  Les obligacions de les entitats locals beneficiàries seran les que estableix la base reguladora deu.

  Sancions

  El règim sancionador aplicable serà el previst en els articles 173 a 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa que la desplega.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 5/2016, de 5 de juliol, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià (DOGV núm. 7824, de 08.07.2016).

  - Ordre 2/2019, de 18 de gener, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la cual es modifica l'Ordre 5/2016, de 5 de julio, de dita Conselleria (DOGV num. 8472, de 25.01.2019).
  - Resolució de 3 de març de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a les Mancomunitats de Municxipis i als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià durant l'exercici 2020.(DOGV nº8763, de 16/03/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 5/2016, de 5 de juliol (bases reguladores)

  Vegeu l'Ordre 2/2019, de 18 de gener (modificació de les bases reguladores)

  Vegeu Resolució de 3 de març de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat Democràtica (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.