Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Utilització dels artificis pirotècnics. (Formació de consumidors reconeguts com a experts (CRE).)

  Objecte del tràmit

  A través es d'este tràmit s'informa sobre la formació dels consumidors reconeguts com a experts (CRE), perquè puguen participar en les manifestacions festives celebrades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana com ara manifestacions de caràcter religiós, cultural o tradicional ("cordà", "passejà", correfoc, "despertà" i qualsevol altra modalitat tradicional equivalent a estes) en què s'utilitzen artificis de pirotècnia, amb seguretat i sense riscos.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qui pot participar en les manifestacions festives per ús d'artificis pirotècnics?
  Podran participar les persones que adquirisquen la condició de consumidor reconegut com a expert (CRE) despés de realitzar el curs de formació.

  Qui pot rebre els cursos de formació?
  - Podran rebre la formació per a CRE les persones o els membres de federacions, associacions, penyes, colles, comissions festeres o organitzacions amb personalitat jurídica pròpia, inclosos els municipis i entitats locals amb identitat pròpia.
  - En tot cas, per a participar en els cursos de formació, estes persones hauran de formar part o integrar-se en alguna de les agrupacions referides anteriorment.

  Qui pot organitzar els cursos de formació?
  - Els cursos seran organitzats per la Generalitat directament o a través de la participació d'associacions d'empresaris, entitats culturals, grups de consumidors reconeguts com a experts, ajuntaments, mancomunitats, federacions, associacions, penyes, colles, comissions festeres, entitats locals i organitzacions equivalents.
  - Per a organitzar els cursos estes entitats hauran de firmar un conveni de col·laboració amb la Generalitat. Estes entitats hauran de dirigir-se a la Conselleria competent en matèria d'Espectacles a estos efectes i hauran de disposar, almenys, d'un responsable de grup.
  - El conveni de col·laboració farà referència, principalment, a l'organització de la prova avaluadora. En concret, farà menció a l'àmbit territorial que comprenga la materialització de la dita prova, la data o dates de la seua realització al llarg de l'any i, si és el cas, el possible cost econòmic.

  Requeriments

  L'edat mínima dels aspirants a CRE serà de 8 anys. Les persones menors d'edat hauran d'obtindre permís exprés dels seus pares o tutors a l'efecte de la realització dels cursos de formació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  No hi ha un termini determinat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les agrupacions que desitgen formar els seus membres com CRE, es dirigiran a les entitats que hagen firmat un conveni amb la Generalitat, així mateix podran dirigir-se a la mateixa Generalitat i preferentment a efectes informatius al:

  * REGISTRE GENERAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGÈNCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES.
  C/ CASTÁN TOBEÑAS, 77 CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE - TORRE 4, 46018 - València
  Tel.: 012
  Fax: 961209090

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS - CASTELLÓN
  C/ MAJOR, 78Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18487&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En el cas de persones menors d'edat, a l'efecte de la realització dels cursos de formació, hauran d'obtindre permís exprés dels seus pares o tutors que haurà de constar per escrit.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  A.- Cursos de formació:
  1. Abans d'iniciar el curs, s'haurà d'indicar en la base de dades creades per la Generalitat l'entitat que organitze el curs, la identitat del formador o formadors (nom, cognoms i DNI), condició de responsable de grup de consumidors reconeguts com a experts, data del curs, seu i municipi de realització i nombre d'alumnes.
  Durant la sessió o sessions del curs, s'haurà de portar un control d'assistència dels alumnes. Este control es materialitzarà a través de la dita base de dades i s'indicaran els alumnes que, estant inscrits, no hagen efectuat el curs.
  2. Per a obtindre la consideració de CRE serà necessari superar una prova avaluadora. Per a realitzar este examen l'alumne haurà d'haver assistit al curs almenys el 85% del temps lectiu previst.
  3. La prova avaluadora la realitzaran les entitats organitzadores del curs d'acord amb el contingut indicat en el conveni de col·laboració. La dita prova haurà d'atendre a allò que s'ha explicat durant el curs i fer referència a una o diverses de les següents manifestacions festives: "cordà", "passejà", correfoc, "despertà" i qualsevol altra modalitat tradicional equivalent a estes.
  4 Una vegada realitzada la prova avaluadora, l'entitat organitzadora haurà d'inscriure els alumnes aprovats en la base de dades creades per la Generalitat. A estos efectes es distingirà la modalitat de manifestació festiva que corresponga així com si l'alumne és major o menor d'edat.

  B.- Certificat d'acreditacions.
  1. Una vegada justificat el seguiment i superació del curs pels alumnes, i constatat este fet en la base de dades, la Generalitat expedirà un certificat acreditatiu de la formació rebuda com a integrant d'un determinat grup de consumidors reconeguts com a experts.
  2. La dita expedició per la Generalitat serà compatible amb l'extracció telemàtica i entrega als alumnes del certificat per part de les entitats que, a través del conveni de col·laboració, organitzen el curs de formació i la prova avaluadora.
  3. En tot cas, el model de certificat serà elaborat per la Generalitat i posat a disposició de les entitats organitzadores de la prova a través de mitjans telemàtics.

  C.- Duració de l'acreditació de CRE.
  1. L'acreditació de CRE no estarà subjecta a cap termini o terme temporal.
  2. S'exceptua el cas dels menors de 18 anys per als quals, automàticament, l'acreditació s'extingirà en complir la persona interessada la majoria d'edat. En este cas, esta persona haurà de realitzar i superar un nou curs de formació per a poder participar activament en les manifestacions festives que corresponguen.
  3. No obstant això, en el supòsit de modificació de les característiques essencials dels artificis pirotècnics o de les condicions de les manifestacions festives, serà necessari la realització d'un nou curs de formació a l'efecte de reciclatge i obtenció de nova acreditació.

  D. Supervisió dels CRE.
  Els ajuntaments que autoritzen les manifestacions festives on s'utilitzen articles pirotècnics així com els organitzadors de la celebració festiva, podran verificar la tinença de l'acreditació dels participants actius.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No és procedent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * CONCEPTES
  S'entendrà per:
  - Consumidor reconegut com a expert (CRE) / Participant actiu: persona que, havent rebut i superat el curs de formació, participa o pot participar de manera activa com a integrant d'un grup CRE en les manifestacions festives amb ús o utilització d'artificis pirotècnics en el recorregut o en les zones autoritzades a este efecte.
  - Ús o utilització d'artificis pirotècnics: l'encesa d'estos i el maneig amb les mans o, si és el cas, a través de qualsevol element de subjecció.
  - Participant passiu: persona que assistix a una manifestació festiva en què s'utilitzen artificis pirotècnics i que se situa en el recorregut o en les zones autoritzades en les quals estiga previst l'abast d'aquells o dels seus efectes sense que puga ser considerat participant actiu. Els participants passius podran portar artificis pirotècnics únicament a través d'algun element de subjecció o una altra interacció ocasional voluntària però no podran procedir per si a encendre'ls. En qualsevol cas, i si és procedent, la indumentària i mesures de protecció recomanades per a la interacció en l'acte d'estes terceres persones quedaran clarament i visiblement indicades per l'organitzador.
  - Espectador: persona que assistix a la celebració d'una manifestació festiva amb la finalitat de contemplar-la amb les màximes garanties de seguretat, romanent en les zones on no estiga previst l'abast i efectes dels artificis pirotècnics.
  - Grup de consumidors reconeguts com a experts: al conjunt de CRE d'una mateixa agrupació (federació, associació, penya, colla, comissió festera o entitat) amb personalitat jurídica pròpia, incloses l'entitats locals.
  Estos grups CRE hauran de comptar, en tot cas i com a mínim, amb un responsable de grup CRE. Els grups CRE hauran d'inscriure's com a tals en el registre creat a este efecte per la Conselleria competent en matèria d'espectacles.
  - Responsable de grup de consumidors reconeguts com a experts: persona major d'edat, vinculada almenys a un grup CRE, amb coneixements generals i bàsics sobre artificis pirotècnics exceptuats de l'àmbit de la Directiva 2007/23/CE i sobre el seu ús en les manifestacions festives, acreditat a este efecte per l'Administració competent, així com habilitat per a formar ciutadans sobre esta particular matèria, adquirir, davall comanda, tals artificis i per a participar de manera activa en aquelles.


  * FORMACIÓ DELS CRE
  - Per a obtindre la consideració de CRE serà necessari haver realitzat i superat els cursos de formació.
  - L'organització dels cursos correspondrà a la Generalitat qui els podrà efectuar, si és el cas, directament o promoure'n la realització a través d'associacions d'empresaris, entitats culturals, grups de consumidors reconeguts com a experts, ajuntaments, mancomunitats, federacions, associacions, penyes, colles, comissions, festeres, entitats i organitzacions equivalents vinculades a les festivitats amb ús d'artificis pirotècnics.
  - Els cursos de formació als CRE els impartiran persones que siguen responsables de grup de consumidors reconeguts com a experts.
  - La superació del curs de formació s'efectuarà en virtut d'una prova avaluadora.
  - Les entitats o organitzacions que impartisquen els cursos de formació hauran de disposar dels mitjans adequats per a això, podent ser propis o aliens, i s'asseguraran oportunament de l'eficàcia d'uns o altres per a la consecució dels objectius marcats. En tot cas, es tindrà en compte el nombre de sol·licitants a l'efecte de la periodificació o la realització de torns. En este sentit, el nombre d'alumnes per cada sessió del curs haurà de ser l'adequat per a garantir una formació correcta i comprensiva.
  - La Generalitat podrà desenrotllar funcions de control i supervisió sobre el temari, els exàmens plantejats, l'assistència dels alumnes als cursos i sobre qualsevol altra qüestió que considere necessària per a la correcta aplicació de la normativa vigent sobre la matèria.


  * CONTINGUT DELS CURSOS DE FORMACIÓ
  El contingut mínim del programa formatiu per als CRE que es determinarà en el conveni de col·laboració serà el següent:
  - Nocions històriques i antropològiques bàsiques sobre les manifestacions festives.
  - Informació sobre els articles pirotècnics que s'empren en les manifestacions festives.
  Funcionament dels artificis que s'empraran.
  Utilització correcta en les dites manifestacions.
  Riscos derivats de la seua utilització.
  Mesures de prevenció específiques.
  - Coneixements sobre el desenrotllament de les manifestacions festives.
  Delimitació de l'àrea de les manifestacions festives.
  Delimitació de l'àrea de seguretat, si és el cas.
  Requisits per a l'accés a les manifestacions festives.
  - Mesures de seguretat i emergència.
  Mesures de seguretat establides per al desenrotllament de les manifestacions festives.
  Procediments d'actuació en cas d'accident.
  - Procediments de recepció i devolució dels articles pirotècnics.
  - Tractament d'articles fallits.

  La formació impartida haurà de comprendre una o diverses de les manifestacions festives següents: "cordà", "passejà", correfoc, "despertà" i qualsevol altra modalitat tradicional equivalent a estes. En este sentit s'haurà de considerar de manera adequada i suficient les singularitats i condicionaments de cada una.


  * REVOCACIÓ DE L'ACREDITACIÓ DE CRE
  L'acreditació de CRE podrà ser revocada respecte una o diverses persones quan es produïsquen les circumstàncies següents:
  - Utilització d'artificis pirotècnics no inclosos en la sol·licitud d'autorització de la manifestació festiva o prohibits expressament per l'organitzador.
  - Actuacions temeràries amb producció voluntària i anormal d'increment del risc tradicional a la resta de participants de la manifestació festiva.
  - No fer cas de les indicacions del responsable del grup quan la dita omissió puga ocasionar riscos per als participants.
  - Qualsevol altra acció que supose una vulneració de la normativa vigent en esta matèria.
  - El procediment de revocació s'efectuarà d'ofici per l'òrgan competent de la Generalitat en matèria d'espectacles bé per iniciativa pròpia o en virtut de denúncia, informe o petició raonada d'altres administracions, persones o responsables dels grups.
  - La revocació de l'acreditació impedirà participar en totes les manifestacions festives durant, almenys, el termini d'un any. Sense perjuí d'això, per a poder tornar a participar, l'interessat haurà d'efectuar i superar un nou curs de formació una vegada que haja transcorregut el referit termini.


  * CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D'UN GRUP CRE
  - Es procedirà a la cancel·lació de la inscripció en el Registre quan concórreguen les circumstàncies indicades per a la revocació de les acreditacions i estes siguen atribuïbles a un grup CRE. La cancel·lació implicarà el cessament de l'activitat del dit grup i la impossibilitat de la participació d'este en les manifestacions festives.
  - En este sentit, serà necessària una nova inscripció com a grup CRE per a la represa de l'activitat com a tal.
  No podrà instar-se esta nova inscripció fins al transcurs d'un any des que la cancel·lació siga ferma.
  - La cancel·lació implicarà, automàticament, la revocació de l'acreditació dels consumidors
  reconeguts com a experts del referit grup amb els efectes indicats anteriorment.
  - Esta revocació impedirà la participació dels CRE afectats en qualsevol cas i pel temps assenyalat encara que estiguen inscrits en un altre grup diferent d'aquell la inscripció del qual haja sigut cancel·lada.

  Pot obtenir més informació utilitzant el següent correu electrònic: formadorcre@gva.es

  Sancions

  Les entitats que organitzen el curs i la prova avaluadora, seran responsables de les dades que introduïsquen en la base de dades. En el supòsit d'introducció de dades falses, una vegada constatat este fet, s'aplicarà la normativa sancionadora que siga procedent. Així mateix, si és el cas, es podrà anul·lar o suspendre el conveni de col·laboració prèviament firmat o es prohibirà al responsable la impartició dels cursos de formació pel temps que corresponga segons la normativa que siga aplicable.

  Enllaços

  Accés a la plataforma de FORMACIÓ CRE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria (BOE 113, de 08/05/10).
  - Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades a la Comunitat Valenciana en què s'utilitzen artificis de pirotècnia (DOCV núm. 6475, de 08/03/11).
  - Orde conjunta 1/2012, de 18 de gener, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport i la Conselleria de Governació, per la qual es regula la formació dels consumidors reconeguts com a experts (CRE) (DOCV núm. 6710, de 09/02/12).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial Decret 563/2010, de 7 de maig

  Vegeu Decret 19/2011, de 4 de març

  Vegeu Orde conjunta 1/2012, de 18 de gener

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.