Detall de Procediments

Sol·licitud d'admissió a ensenyaments universitaris de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2020/2021 (preinscripció)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'admissió a ensenyaments universitaris de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2020/2021 (preinscripció)

  Objecte del tràmit

  1. L'alumnat que complisca els requisits acadèmics corresponents i vulga accedir als ensenyaments universitaris de grau impartits per centres propis o adscrits a universitats públiques del sistema universitari valencià ha de sol·licitar la seua admissió en aquestes a través del procés general de preinscripció que s'estableix en els acords presents.

  2. A l'efecte d'accedir a la universitat, les universitats públiques valencianes es consideraran com una sola, per la qual cosa el procés de preinscripció serà comú i únic en totes aquestes, amb independència d'aquella en la qual hagen superat la prova d'accés.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones sol·licitants que es troben en algun dels casos indicats a continuació.

  Requeriments

  1. Requisits acadèmics

  Haver superat:
  - La prova d'accés a la universitat.
  - El Curs d'Orientació Universitària (COU) amb anterioritat al curs acadèmic 1974/75.
  - El curs preuniversitari i les proves de maduresa.
  - El Batxillerat de plans d'estudis anteriors a l'any 1953.
  - Un cicle formatiu de Formació Professional Específica de grau superior, els ensenyaments de Formació Professional de segon grau, un mòdul professional de nivell III, els ensenyaments de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o els estudis de Tècnic Esportiu Superior, o títols declarats equivalents als anteriors. Els títols o les famílies professionals en què s'integren els anteriors ensenyaments queden adscrits a determinades branques de coneixement universitari en l'annex II de l'Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig (BOE de 4/6/2009), la lletra A d'aquest annex I ha sigut modificada per l'Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre (BOE de 17 de desembre de 2010), a l'efecte d'establir un accés preferent als ensenyaments universitaris que s'inclouen en les branques de coneixement esmentades, només en cas d'empat en la nota d'admissió. (Vegeu la taula 5)
  - La prova d'accés per a majors de 25 anys en una universitat pública.
  - La prova d'accés per a majors de 45 anys en una universitat pública de la Comunitat Valenciana.
  - El procés d'accés establit per les universitats públiques valencianes per als majors de 40 anys.
  - Els estudiants amb proves d'accés de majors de 25, 40 o 45 anys realitzaran la preinscripció en la convocatòria extraordinària de setembre.
  - Els estudis requerits d'acord amb el sistema educatiu d'un estat membre de la Unió Europea o d'un altre estat amb el qual Espanya haja subscrit un acord internacional respecte a això, en règim de reciprocitat, i reunir els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius, per a accedir a les seues universitats.

  Tindre:
  - Un títol universitari oficial de grau o màster.
  - Una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.
  - Un certificat d'exempció de les PAU de 2017.
  En el cas que una persona sol·licitant es trobe en més d'una de les circumstàncies anteriors, pot sol·licitar l'admissió per més d'una via d'accés (per exemple PAU i titulat universitari), per a la qual cosa ha d'omplir una única sol·licitud i indicar les qualificacions amb què concorre per a cada cas.  2. Requisit de competència lingüística:

  L'Ordre EDU/1161/2010, de 4 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a la universitat espanyola per part dels estudiants procedents de sistemes educatius als quals és aplicable l'article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en el seu article 3 punt 2, disposa que els estudiants han de posseir un adequat coneixement de la llengua en la qual s'impartisquen els ensenyaments de grau. A aquest efecte, les universitats podran establir proves que acrediten aquesta competència lingüística dels alumnes procedents dels sistemes educatius que es recullen en el seu annex I.
  Per això, els estudiants procedents d'aquests sistemes educatius, sempre que complisquen els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per a accedir a les seues universitats, han de realitzar una prova de competència lingüística, prèvia a l'adjudicació de les places, per a accedir als ensenyaments oficials que les universitats hagen determinat.

  Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova:
  1. Alumnes espanyols, o nacionals de països la llengua oficial dels quals siga l'espanyol, que siguen estudiants del Batxillerat Internacional a Espanya, o de centres estrangers en territori espanyol, o de seccions espanyoles en l'exterior, o de les
  escoles europees.
  2. Els estudiants que es troben en possessió del Diploma de Español como Lengua Extrangera de l'Instituto Cervantes (nivell B2).
  3. L'alumnat que haja superat les proves de competència lingüística en alguna universitat situada en territori nacional.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. Els estudiants han de presentar la sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica en virtut del que estableix la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, dins del termini que s'indica a continuació:

  CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:

  - Des de l'1 de juliol al 22 de juliol de 2020, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiants que s'hagen presentat a les proves d'accés a la universitat (PAU) de juny o de juliol, estudiants de cursos anteriors, estudiants exempts de les PAU de 2017, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via que preveuen els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014, de 6 de juny abans esmentat.

  El dia 22 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

  - Els estudiants amb proves d'accés de majors de 25, 40 o 45 anys realitzaran la preinscripció en la convocatòria extraordinària de setembre.

  - Des de l'1 de juliol al 22 de juliol de 2020, per als estudiants que accedisquen a la universitat per la via que preveuen els articles 9.1.b i 9.2.b i c de l'esmentat Reial decret 412/2014, de 6 de juny, aquest període ha d'estar obert fins al 8 de juliol de 2019, inclusivament. No obstant això, les sol·licituds presentades entre 9 i el 31 de juliol de 2019 pels estudiants pertanyents a aquests col·lectius es tindran en compte respectant-se els drets d'admissió d'aquests estudiants.

  El 22 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

  2. L'alumnat que no tinga les seues qualificacions de la UNED o d'una altra comunitat autònoma, per a adjuntar-les en la seua preinscripció abans del 22 de juliol (a les 14 hores), ha de presentar igualment la seua sol·licitud de preinscripció telemàticament abans del 22 de juliol (a les 14 hores), per a la qual cosa han d'adjuntar un escrit en el qual exposen que "encara no s'han estimat les qualificacions per a estar a l'espera de conéixer els resultats de la UNED o de les PAU d'una altra comunitat autònoma, de manera que s'ha posat una qualificació de 5". Aquesta preinscripció no es resoldrà amb les altres, però sí que s'entendrà presentada en un termini correcte si, fins al 31 de juliol a les 14 hores, s'aporten les qualificacions definitives en la universitat seleccionada en la primera preferència de la seua preinscripció. En cas que la seua nota d'admissió els haguera adjudicat una plaça universitària en el grau mitjançant la preinscripció, se'ls acceptarà en aquest encara que això supose superar la quantitat de places que tenia aprovada la titulació.

  3. No obstant això, si hi ha alumnat que no puga participar en el procés de preinscripció per no conéixer les seues qualificacions a temps (abans del dia 22) i no presenta sol·licitud de preinscripció, es dirigirà directament a les universitats públiques de la CV per a sol·licitar plaça quan tinguen les seues qualificacions, del 23 al 31 de juliol, i tindran els mateixos drets d'adjudicació que els alumnes de la Comunitat Valenciana que hagen superat la prova d'accés a la universitat en la convocatòria ordinària de juliol de 2020.

  CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:

  - Des del 14 de setembre al 21 de setembre de 2020, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiants que s'hagen presentat a les proves d'accés a la universitat (PAU) de juliol o de setembre, estudiants amb l'accés de majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, estudiants exempts de les PAU de 2017, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers.

  El dia 21 de setembre el termini acaba a les 14 hores.

  Tots els estudiants amb proves d'accés de majors de 25, 40 o 45 anys realitzaran la preinscripció en la convocatòria extraordinària de setembre.

  2. L'alumnat d'altres comunitats autònomes o l'alumnat que s'examina en la UNED, que es presente a les proves d'accés a la universitat del curs 2019-2020 en les seues respectives convocatòries extraordinàries, així com els alumnes de cicles formatius de grau superior de la Comunitat Valenciana que finalitzen els seus estudis en la seua convocatòria extraordinària del present curs, (es presenten o no a la fase voluntària de la prova d'accés en la convocatòria extraordinària de juliol) han de presentar la sol·licitud amb la documentació corresponent, dins del termini establit en el punt anterior i, si no disposara en aquest termini de la documentació necessària, no podrà participar en el procés de preinscripció.

  3. L'alumnat a què es refereix el punt 2 anterior que no puga participar en el procés de preinscripció perquè no coneix les seues qualificacions dins del termini de preinscripció s'ha de dirigir directament a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar la plaça quan tinga les seues qualificacions, al mes de setembre, i tindrà els mateixos drets d'adjudicació que l'alumnat de la Comunitat Valenciana que haja superat la prova d'accés a la universitat en la convocatòria extraordinària de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud telemàtica.

  Impresos associats

  Preinscripció universitària

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.