• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajuda per a programes de prevenció i protecció de xiquets, xiquetes i adolescents, en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajuda per a programes de prevenció i protecció de xiquets, xiquetes i adolescents, en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció.

  Objecte del tràmit

  1. 1. Finançar el desenvolupament de programes que permeten l'atenció social especialitzada als menors en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció.

  2. 2. Els programes que es finançaran són els següents:
  - Prevenció del maltractament i abús sexual infantil. Objecte: activitats de prevenció del maltractament i abús sexual infantil dirigides a xiquets i xiquetes i adolescents.
  - Foment de l'acollida familiar i formació de famílies acollidores i adoptives. Objecte: accions que implementen el foment i la difusió de programes d'acollida familiar i captació de famílies educadores, i aquells que implementen la formació continua de les famílies en els aspectes específics i rellevants de l'acollida i de l'adopció.
  - Actuacions preventives de suport. Objecte: actuacions preventives de suport a altres recursos del sistema de protecció de menors, tant en aspectes d'investigació i estudis com de formació de professionals i col·laboradors, seguiment i avaluació de recursos, i en plantejaments de nous dissenys d'atenció des de perspectives comunitàries i d'extensió d'actuacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar aquestes subvencions i ser-ne beneficiàries les entitats privades sense ànim de lucre, incloses les cooperatives.

  Requeriments

  Les entitats sol·licitants han d'estar legalment constituïdes i complir els requisits generals següents:
  a) Estar inscrites, abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, en el Registre General dels Titulars d'Activitats, de Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana.
  b) Complir els requisits establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i , no incórrer en les prohibicions que, per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions, s'estableixen en l'article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003 esmentada.
  c) Tindre com a finalitat primordial en els seus estatuts la realització de les activitats a què es referisca el programa respecte al qual se sol·licita la subvenció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en el DOGV núm. 8466, de 17/01/2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ GENERAL Juntament amb la sol·licitud, l'entitat interessada ha de presentar, en original o còpia legalitzada per notari o compulsada, la documentació següent:
  a) Autorització de consulta telemàtica de dades davant de l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, així com de dades d'identitat i, si escau, residència, segons el model annex IV.
  b) Projecte d'actuació per a l'exercici 2018 del programa per al qual se sol·licita la subvenció. Aquest document es pot presentar en suport informàtic.
  c) Memòria del programa corresponent a l'exercici de 2017. Aquest document es podrà presentar en format electrònic. Si no es va dur a terme l'actuació sol·licitada en l'exercici anterior, cal presentar un escrit que indique aquesta circumstància.
  Si l'entitat ja va tindre finançada la mateixa actuació en el dit exercici, servirà com a document la memòria que s'havia de presentar a l'empara de la convocatòria de 2018.
  d) En el cas de personal que no haja prestat serveis en el programa finançat en l'exercici anterior, còpia de la titulació d'aquest. Si el personal no està contractat, document que reculla el compromís de contractar la plantilla a partir de l'inici del període subvencionat.
  e) Document de domiciliació bancària (annex V) per a aquelles entitats que sol·liciten l'ingrés de la subvenció en un compte diferent del de l'exercici anterior o que la sol·liciten per primera vegada.
  f) Els estatuts de l'entitat, només quan aquesta no estiga inscrita en el Registre General de Titulars d'Activitats, de Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana, quan sol·licite la subvenció per primera vegada, o quan hagen sigut modificades les finalitats de l'entitat. Si l'entitat no està inscrita, còpia de la sol·licitud d'inscripció en el Registre General de Titulars d'Activitats, de Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana.
  g) Quan se sol·licite la subvenció per primera vegada, declaració del representant de l'entitat del fet que disposen de l'estructura i la capacitat suficients per a garantir el compliment dels objectius.
  h) Declaració responsable del fet que tot el personal del programa, inclòs el voluntari, en exercir la professió, l'ofici i l'activitat que implica contacte habitual amb menors, compleix el requisit previst en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, i en l'article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat, relatiu a no haver sigut condemnat per sentència ferma en els delictes indicats en aquests preceptes.

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA A L'EFECTE DE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS
  A l'efecte de valorar els criteris objectius, l'entitat interessada, juntament amb la sol·licitud, podrà presentar, si escau, en original o còpia legalitzada per notari o compulsada, la documentació acreditativa relativa als criteris objectius de valoració.

  Impresos associats

  PROGRAMES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.