Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajuda per a centres de dia d'atenció a la infància i adolescència, a l'empara de la Resolució de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2020.

Codi SIA: 211669
Codi GUC: 16172
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(04-01-2020
28-01-2020)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Finançar els centres de dia com a recursos específics dirigits a previndre i impedir potencials situacions de desprotecció social d'un xiquet, xiqueta o adolescent, com a mesura especial de suport familiar.

Requisits

Las entidades solicitantes deberán estar legalmente constituidas y cumplir los siguientes requisitos generales: a) Estar inscritas, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, en el Registro General de los Titulares de Actividades, de Servicios y Centros de Acción Social de la Comunitat Valenciana. b) Cumplir los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no incurriendo en las prohibiciones que, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, se establecen en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la citada Ley 38/2003. c) Tener como fin primordial en sus estatutos la realización de las actividades a que se refiera el programa respecto al cual se solicita subvención.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar i ser beneficiaris d'aquestes subvencions les entitats privades sense fi de lucre, incloses les cooperatives, que siguen titulars de centres de dia d'atenció a la infància i adolescència que estiguen autoritzats abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, i estiguen coordinats amb el corresponent Equip d'atenció primària del municipi, en els termes establits en les bases reguladores.

Normativa del procediment

  • Ordre 8/2016, de 8 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, i programes d'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen arribat a la majoria d'edat (DOCV núm. 7760, de 14/04/2016).
  • Resolució de 27 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2020 (DOGV 8710, de 03.01.2020).
  • CORRECCIÓ d'errors de l'extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció per a l'exercici 2020 (línia de subvenció S1327, «Centres de dia privats d'infància i adolescència»). (DOGV 8721 / 20/01/2020)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el DOGV núm. 8710, de 03.01.2020.

Documentació

DOCUMENTACIÓ GENERAL. Al costat de la sol·licitud, l'entitat interessada haurà de presentar, en original o còpia legalitzada per notari o compulsada, la següent documentació: a) Autorització de consulta telemàtica de dades davant l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, així com de dades d'identitat i, en el seu cas, residència, segons model annex IV. b) Projecte d'actuació per a l'exercici 2020 del centre de dia per a què se sol·licita la subvenció. Aquest document podrà presentar-se en suport informàtic. c) Memòria del centre de dia corresponent a l'exercici de 2019. Aquest document podrà presentar-se en format electrònic. Si no es va desenvolupar l'actuació sol·licitada en l'exercici anterior o el centre de dia no va funcionar, escrit indicant tal circumstància. Si l'entitat ja va tindre finançada el mateix centre de dia en aquest exercici, servirà com a document la memòria que havia de presentar-se a l'empara de la convocatòria de 2019. d) En el cas de personal que no haguera prestat serveis en el centre finançat en l'exercici anterior, còpia de la titulació d'aquest. Si el personal no està contractat, document que reculla el compromís de contractar la plantilla a partir de l'inici del període subvencionat. e) Document de domiciliació bancària (annex V) per a aquelles entitats que sol·liciten l'ingrés de la subvenció en compte diferent a la de l'exercici anterior o que la sol·liciten per primera vegada. f) Els Estatuts de l'entitat, només quan aquesta no estiga inscrita en el Registre General de Titulars d'Activitats, de Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana, quan sol·licite la subvenció per primera vegada, o quan hagen sigut modificats les finalitats de l'entitat. Si l'entitat no està inscrita, còpia de la sol·licitud d'inscripció en el Registre General de Titulars d'Activitats, de Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana. g) Quan sol·licite la subvenció per primera vegada, declaració del representant de l'entitat de què disposen de l'estructura i capacitat suficients per a garantir el compliment dels objectius. h) Declaració responsable que tot el personal del centre de dia, inclòs el voluntari, en exercir professió, ofici i activitat que implica contacte habitual amb menors d'edat, compleix el requisit previst en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, i en l'article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, relatiu a no haver sigut condemnat per sentència ferma en els delictes indicats en aquests preceptes. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA - Certificat de l'Ajuntament que acredite la coordinació del treball del centre de dia amb l'Equip d'Atenció primària del municipi, on estiga situat el centre (annex VI). Aquest certificat serà subscrit per la persona titular de la regidoria competent en matèria de serveis socials, secretari/a de l'entitat local o per la persona responsable de l'àrea d'actuació de qui depenguen els serveis socials municipals. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA A l'efecte de VALORACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS A l'efecte de valorar els criteris objectius, l'entitat interessada al costat de la sol·licitud podrà presentar, en el seu cas, en original o còpia legalitzada per notari o compulsada la documentació acreditativa relativa als criteris objectius de valoració.

Presentació

Telemàtica
En compliment de l'obligació prevista en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, les sol·licituds es presentaran exclusivament per mitjans electrònics. Per a això, s'accedirà a la seu electrònica de la Generalitat, bé a través de la URL https://sede.gva.es, seleccionant el tràmit corresponent, bé o a través de l'adreça d'internet: · Centres de dia privats d'infància i adolescència: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16172&version=amp D'acord amb el que es preveu l'article 12.5 del Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, si els subjectes als quals fa referència l'article segon de la present convocatòria presenten la seua sol·licitud físicament, la Direcció General d'Infància i Adolescència requerirà a les persones interessades perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica, seguint el procediment establit en l'article 4 de l'Ordre 6/2017. La sol·licitud es presentarà, signada electrònicament, en el model normalitzat que estarà disponible en el punt d'accés electrònic de la convocatòria.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1r. Presentació de la sol·licitud. 2n. Obertura de l'expedient per la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 3r. Verificació de la sol·licitud i, en el seu cas, esmena d'aquesta. 4t. Estudi de l'expedient per la Direcció Territorial, que posteriorment remetrà el mateix a la Direcció General d'Infància i Adolescència. 5é. Avaluació de les sol·licituds per la Comissió de Valoració. 6é. La Comissió de Valoració elevarà a la directora general d'Infància i Adolescència, proposta de resolució. 7é. La Directora General d'Infància i Adolescència dictarà, per delegació, resolució en cada expedient, concedint o denegant la subvenció. 8é. Notificació de les resolucions als sol·licitants.

Criteris de valoració

Els criteris objectius que serviran per a l'atorgament de les subvencions per a centres de dia d'atenció a la infància i adolescència seran els següents: a) Nivell de necessitat social del recurs en el municipi, que es valorarà mitjançant les dades estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) respecte a població empadronada en l'àrea d'actuació de l'entitat i índex de dependència juvenil d'aquesta. Aquest criteri es valorarà fins a 25 punts: a.1) Per nombre d'habitants (fins a 15 punts): - Més de 100.000 habitants: 15 punts. - Des de 75.001 a 100.000 habitants: 13 punts. - Des de 50.001 a 75.000: 11 punts - Des de 30.001 a 50.000: 9 punts. - Des de 20.001 a 30.000: 7 punts. - Des de 10.001 a 20.000: 5 punts. - Igual o menys de 10.000: 3 punts. a.2) Per l'índex de dependència juvenil (fins a 10 punts): - Major de 2 punts de la mitjana de la Comunitat Valenciana: 10 punts. - Des d'1 fins a 2 punts de la mitjana de la Comunitat Valenciana: 8 punts - Igual o fins a 1 punt de la mitjana de la Comunitat Valenciana: 5 punts. - Menor de la mitjana de la Comunitat Valenciana: 3 punts. b) Qualitat del recurs, que es valorarà d'acord amb el nivell d'ocupació del centre, l'experiència del personal contractat i l'existència de sistemes d'avaluació de la qualitat i de clàusules socials. Aquest criteri es valorarà fins a 25 punts. b.1) Nivell d'ocupació del centre en l'exercici anterior al sol·licitat (fins a 5 punts): - de 90% a 100% ocupació: 5 punts - de 70% a 89% ocupació: 3 punts - menor del 70% :1 punt b.2) Experiència del personal contractat, que es valorarà per la seua antiguitat (fins a 5 punts): - Per experiència superior a 5 anys de mitjana dels professionals: 5 punts - Per experiència entre 2 i 5 anys de mitjana dels professionals: 3 punts - Per experiència menor de 2 anys de mitjana dels professionals: 1 punt b.3) Aplicació de sistemes d'avaluació de la qualitat (fins a 5 punts): - Sistemes bàsics de qualitat: ISO, *EFQM, ONG amb qualitat, *SBC: 5 punts - Acreditació d'un sistema propi amb avaluació externa: 3 punts - Acreditació d'un sistema propi: 1 punt b.4) Segons l'experiència de l'entitat en el desenvolupament de programes d'atenció de centre de dia (fins a 5 punts): - Més de 10 anys d'experiència: 5 punts - Entre 5 i 10 anys d'experiència 3 punts - Menys de 5 anys d'experiència: 2 punts b.5) Clàusules socials, que es valorarà per l'existència en l'entitat d'una pla d'igualtat d'homes i dones i per la contractació, temporal o indefinida, de joves que hagueren estat en situació de risc o desemparament durant la seua minoria d'edat. Aquest criteri es valorarà fins a 5 punts. c) Adequació de les activitats a la tipologia del centre. Aquest criteri es valorarà fins a 10 punts. c.1) En els centres de suport convivencial i educatiu, pel desenvolupament de: - activitats formatives de repàs acadèmic: fins a 2 punts - activitats ocupacionals: fins a 2 punts - activitats esportives: fins a 2 punts - activitats d'oci i temps lliure: fins a 2 punts - activitats d'integració familiar: fins a 2 punts c.2) En els centres d'inserció sociolaboral, pel desenvolupament de: - activitats o tallers d'índole prelaboral: fins a 2 punts - activitats ocupacionals-formatives: fins a 2 punts - activitats esportives: fins a 2 punts - activitats d'oci i temps lliure: fins a 2 punts - activitats d'integració familiar: fins a 2 punts d) Nivell de coordinació amb les Administracions Públiques i altres entitats de l'àrea d'actuació. Aquest criteri es valorarà fins a 10 punts. - Acreditar documentalment la coordinació amb altres entitats de l'àrea d'actuació: 4 punts. - Acreditar documentalment la participació en estructures de coordinació o representació supramunicipals: 2 punts. - Acreditar documentalment la coordinació amb serveis de caràcter educatiu de l'àrea d'actuació (per al cas dels centres de suport convivencial i educatiu) o la col·laboració amb empreses i entitats de l'àrea d'actuació (per al cas dels centres d'inserció soci laboral): 4 punts. e) Qualitat del projecte d'actuació presentat, valorant qüestions metodològiques del procés d'intervenció i del contingut del projecte psico-soci-educatiu plantejat. Aquest criteri es valorarà fins a 30 punts. - Adequació i valoració del procés metodològic del projecte presentat: fins a 8 punts. - Projectes que implementen sistemes objectius d'avaluació de resultats: fins a 5 punts. - Projectes de caràcter innovador: fins a 6 punts. - Projectes dirigits a col·lectius específics de menors amb major risc: fins a 6 punts. - Projectes que acrediten finançament d'altres entitats públiques o privades: 5 punts.

Obligacions

Totes les entitats subvencionades han de complir les següents obligacions generals: 1. De col·laboració amb la Generalitat: a) Cooperar amb la Generalitat, en l'àmbit de l'actuació subvencionada, amb la finalitat d'afavorir la seua coordinació i integració en el conjunt de les actuacions dirigides als xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció. Aquesta cooperació en cap cas implicarà contraprestació per part del beneficiari de la subvenció. b) Donar adequada publicitat al caràcter públic de finançament de les actuacions subvencionades o centre dia subvencionat, fent constar explícitament, quan es faça difusió d'aquestes, que està "Subvencionada per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" i informant d'aquesta circumstància a les persones usuaris. De la mateixa manera, s'utilitzarà aquesta expressió en els documents i oficis que s'utilitzen en el desenvolupament del programa subvencionat. c) De conformitat amb el que es preveu en l'article 3.2 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana si el beneficiari rep una ajuda per import superior a 10.000 euros haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat. 2. De justificació del desenvolupament de l'activitat: a) Justificar el compliment dels requisits i condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de les subvencions concedides, en els terminis màxim establits en les ordenes, o en les normes que siguen aplicable. b) Formalitzar adequadament els documents de seguiment tècnic i financer contemplats en aquesta ordre, o en les normes que siguen aplicable. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació respecte a l'actuació subvencionada, facilitant la inspecció, el control i el seguiment per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i, en particular, per la Direcció General amb competències en matèria de protecció de menors o de les seues unitats administratives dependents, amb la finalitat de conéixer qualsevol aspecte de l'activitat objecte de la subvenció. Sense perjudici de la confidencialitat exigible, es presentarà la informació econòmica, fiscal, laboral, tècnica, o de qualsevol tipus, que els siga sol·licitada, sempre que tinga per objecte justificar el compliment dels requisits i condicions necessaris per a la concessió de la subvenció, la realització de les activitats, l'adopció del comportament que justifica el seu deslliurament, la correcta aplicació de la suma lliurada a la finalitat prevista, o la quantia de la despesa efectuada de la subvenció concedida. d) Presentar una memòria de desenvolupament de les actuacions subvencionades en la corresponent Direcció Territorial amb competències en matèria de protecció de menors, abans del 31 de gener de l'exercici següent al qual corresponga la subvenció. 3. Financeres: a) No minorar, ni anul·lar, la consignació pressupostada inicialment per a l'actuació subvencionada. b) Atendre els pagaments de les obligacions que es contrauen. c) Reintegrar els fons percebuts, en els supòsits i condicions determinats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari. e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control. f) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida. g) Comunicar fefaentment a l'òrgan que concedeix la subvenció, la concessió de tota ajuda amb la mateixa finalitat per part d'altres organismes públics o privats. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. h) No transferir l'import ni usar la subvenció concedida en activitats que tinguen lloc en altres comunitats autònomes, llevat que les característiques del programa, o la resolució de concessió el prevegen expressament.

Observacions

Les resolucions de dictades posaran fi a la via administrativa i, contra aquestes, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que disposa la legislació reguladora d'aquesta jurisdicció.

Quantia i cobrament

QUANTIA. Amb caràcter general, només se subvencionaran les despeses que estiguen previstos i siguen adequats per al desenvolupament del programa, atesa la idoneïtat d'aquest. Si se sol·licita la subvenció per a actuacions o conceptes que no es dediquen de manera exclusiva a l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, l'entitat indicarà en la sol·licitud quin percentatge assigna al recurs per al qual sol·licita la subvenció. Amb caràcter específic se subvencionaran: -Despeses de personal: a) Les retribucions salarials del personal del centre, en situació regular de contractació, inclòs les despeses de Seguretat Social. b) Les despeses derivades del personal que realitza una prestació de serveis, siga o no continuada, realitzades per professionals, encara que aquesta no cobrisca tot el període subvencionat. - Despeses de manteniment: a) Aquells que siguen necessaris per al funcionament del centre. Aquestes despeses comprenen tant els de manteniment del centre com els d'atenció del xiquet, xiqueta o adolescent inclòs, en el seu cas, el servei de menjador. b) Es podran computar com a despeses generals del centre els serveis de caràcter accessori (servei de menjador i neteja), contractats amb empreses externes diferents de l'entitat subvencionada. A l'efecte de determinar l'import de la subvenció i respecte dels centres de dia que superen la puntuació mínima que es fixa en la resolució de convocatòria i fins a esgotar la dotació de les ajudes, les subvencions seran per l'import sol·licitat o la part de la despesa que puga ser objecte de subvenció atesa la puntuació obtinguda conforme als criteris objectius d'atorgament establits en les bases reguladores. PROCEDIMENT DE PAGAMENT. 1. Llevat que la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 establisca una excepcionalitat per al règim de pagament de les subvencions contemplades en aquesta resolució, aquest es realitzarà mitjançant el règim de pagaments anticipats i abonaments a compte previstos en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, 2. El pagament anticipat serà del 30% de l'import anual de la subvenció concedida. Aquest percentatge podrà se superior si així ho determina a Consell mitjançant acord 3. L'abonament a compte s'aplicarà a l'import pendent de la subvenció, sempre després de la justificació de l'efectiva aplicació de l'import anticipat. 4. No obstant això, amb caràcter previ al pagament de la subvenció el beneficiari haurà de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i enfront de la seguretat social i aportar declaració responsable de no ser deutora per resolució de procediment de reintegrament de subvencions. 5. En cap cas podran realitzar-se pagaments anticipats a les persones beneficiàries quan s'haja sol·licitat la declaració de concurs voluntari, hagen sigut declarats insolvents en qualsevol procediment, es troben declarats en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l'eficàcia un conveni, estiguen subjectes a intervenció judicial o hagen sigut inhabilitats conforme a a la llei concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les subvencions serà de tres mesos, a comptar de la data en què s'hagen fet públics els crèdits per al finançament de les subvencions. Si no es produeix cap resolució expressa en el termini assenyalat, s'entendrà que les sol·licituds han sigut desestimades per silenci administratiu, sense perjudici que subsistisca l'obligació de l'Administració de resoldre expressament sobre la sol·licitud presentada.

Òrgans resolució

La resolució de les sol·licituds d'ajudes a l'empara del que preveu la convocatòria, està delegada en la persona titular de la Direcció General d'Infància i Adolescència.

Esgota via administrativa