Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció en la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció en la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar l'obtenció del títol de Batxiller a les persones majors de vint anys o que els complisquen l'any natural de realització la prova, sempre que demostren haver aconseguit els objectius de Batxiller establits en l'article 33 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, així com els objectius fixats en els aspectes bàsics del currículum regulats en el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix l'estructura de Batxillerat i se'n fixen els ensenyaments mínims.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  S'hi poden inscriure per a participar en la prova les persones que complisquen els requisits que s'indiquen a continuació.

  Requeriments

  1. Haver complit, com a mínim, vint anys l'any natural de la convocatòria per a la qual es matriculen.
  2. No estar matriculat en ensenyaments de Batxillerat en cap dels règims, ordinari diürn, nocturn o a distància, en el moment d'efectuar-ne la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15 de gener del curs acadèmic en què es faça la prova.
  3. No estar en possessió del títol de Batxiller en cap de les seues modalitats o itineraris, ni estar en possessió de cap titulació declarada equivalent als efectes acadèmics.
  4. Per a la inscripció i realització de la prova les persones adultes participants han d'acreditar-ne la identitat a través de qualsevol d'aquests documents en vigor: document nacional d'identitat (DNI), targeta d'identitat d'estranger o NIE, passaport, visat d'estudis o document oficial que acredite fefaentment la identitat i l'edat de la persona. En el cas de les persones participants estrangeres residents, aquestes han de presentar el certificat d'empadronament acreditatiu de la residència.
  5. Haver efectuat l'abonament de la taxa corresponent a aquesta prova.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021

  Model 9777 - Taxa per a la inscripció a la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, descarregable a través d'aquest enllaç:

  https://hisenda.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  L'import de la taxa que han d'abonar les persones que s'inscriguen és el que determina la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes:

  a) Matrícula ordinària: 20,13 €.
  b) Família nombrosa de categoria general o família monoparental de categoria general: 10,07 €.
  c) Família nombrosa de categoria especial o família monoparental de categoria especial: 0 €.
  d) Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %: 10,07 €.

  Els membres de família nombrosa o de família monoparental de categoria general o especial, així com les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, han d'adjuntar a la sol·licitud, dins del termini de presentació d'instàncies, una còpia de la documentació que acredite aquesta circumstància a l'efecte d'exempció o bonificació corresponent en el pagament de la taxa.

  Les persones que acrediten la condició de membre de família nombrosa o de família monoparental de categoria especial, fins i tot quan estiguen exemptes del pagament de la taxa, han d'omplir i presentar igualment l'imprés de taxa amb la seua sol·licitud.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9777

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a l'ompliment de la sol·licitud d'inscripció a la prova i per a la seua presentació s'estén des del dia 18 de gener fins al dia 1 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

  Tota la informació actualitzada sobre la convocatòria anual de la prova per a majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller del curs acadèmic 2020-2021 es troba disponible mitjançant els canals oficials de comunicació habilitats per l'Administració valenciana:

  - L'espai web de la secció de Batxillerat amb informació per a la ciutadania sobre la prova per a majors de 20 anys del Servei d'Ordenació Acadèmica, adscrit a la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:
  https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/mayores-20-anos

  - El Portal GVA a través del procediment 16176, des del qual les persones interessades reben informació general i accedeixen a la sol·licitud oficial d'inscripció a la prova:
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16176

  - Els espais informatius habilitats a tal efecte pels instituts d'educació secundària que actuen com a seus de la prova en les direccions territorials d'Educació: IES El Carrús (Elx), IES Francesc Ribalta (Castelló) i IES Lluís Vives (València).

  Per a qualsevol altra consulta hi ha a l'abast el correu fpa_soa@gva.es

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presencial o mitjançant el tràmit Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport al'enllaç https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp.

  La documentació s'ha de presentar preferentment en les seus de les direccions territorials d'educació en què es desitge realitzar la prova:
  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant
  Carrer Carratalà, 47
  03007 Alacant
  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló
  Avinguda de la Mar, 23
  12003 Castelló de la Plana
  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València
  Carrer Gregorio Gea, 14
  46009 València

  En cas que la instància i documentació adjunta es presente en una oficina de Correus, cal fer-ho en sobre obert, amb l'objectiu que puga ser datada i segellada abans de ser certificada. Si no es procedeix d'aquesta manera, la instància es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre al qual vaja adreçat.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=es&login=c&idProcGuc=18494&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  PER A TOTS ELS CASOS

  1) Sol·licitud d'inscripció a la prova, amb el model d'instància general descarregable junt amb el model d'inscripció corresponent a la modalitat de Batxillerat a què es presenta cada persona (annex I.A-Ciències, annex I.B-Humanitats i Ciències Socials o annex I.C-Arts), degudament emplenat i signat per la persona sol·licitant.
  IMPORTANT: En els exercicis 6 i 7 la persona participant que sol·licita la inscripció ha de triar dos exercicis en els quals no aparega repetida una mateixa matèria. Igualment, als efectes de sol·licitud de reconeixement d'equivalències d'aquests exercicis, no es considera una mateixa matèria superada en Batxillerat per al reconeixement de l'equivalència de dos exercicis diferents de la prova.

  2) Dades d'identitat i, si escau, de residència.
  2.1. Per a la inscripció i execució de la prova les persones adultes participants han d'acreditar les dades d'identitat. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa assenyalada en la sol·licitud d'inscripció per part de la persona participant, l'òrgan gestor competent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport estarà autoritzat per a obtindre directament per consulta interactiva les seues dades d'identitat. En cas que no es concedisca aquesta autorització, la persona afectada està obligada a indicar aquesta circumstància en el moment de formalitzar la sol·licitud d'inscripció a la prova.
  2.2. L'acreditació de les dades d'identitat i, si escau, residència s'ha d'efectuar per mitjà de qualsevol d'aquests documents en vigor: document nacional d'identitat (DNI), targeta d'identitat d'estranger o NIE, passaport, visat d'estudis o document oficial que acredite fefaentment la identitat i l'edat de la persona.
  2.3. El dia de realització de la prova les persones participants han de portar l'original del document nacional d'identitat (DNI), de la targeta d'identitat d'estranger o NIE, passaport, visat d'estudis o document oficial que acredite fefaentment la identitat i l'edat de la persona amb què s'hi han inscrit perquè el tribunal puga fer-ne les comprovacions pertinents en qualsevol moment.

  3) Document acreditatiu del pagament de la taxa acompanyat, si escau, de la documentació referida en l'apartat 4.3 de l'article 5 de la resolució per la qual es convoca la prova.

  SEGONS CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES

  4) Documentació oficial acreditativa de diversitat funcional.
  En la sol·licitud d'inscripció les persones participants amb diversitat funcional física o sensorial reconeguda oficialment, han d'indicar aquesta particularitat dins la casella habilitada a tal efecte a fi de garantir que puguen efectuar la prova en condicions òptimes.

  5) Documentació acadèmica acreditativa per al reconeixement d'equivalències.
  5.1. Qüestions generals
  Les persones participants que sol·liciten dur a terme només algun o alguns exercicis de la prova, o que tinguen reconeguda l'equivalència d'un o més exercicis, han de marcar en la casella corresponent de la sol·licitud d'inscripció els exercicis de què demanen examinar-se o, en el cas de l'aplicació d'equivalències, els exercicis per als quals se sol·licite l'equivalència.
  Així mateix, en el moment de la presentació de la instància d'inscripció han d'aportar una còpia compulsada d'un dels documents acreditatius següents:
  a) Certificació acadèmica de Batxillerat amb les matèries de Batxillerat amb qualificació positiva cursades amb anterioritat.
  b) Certificat acreditatiu de la superació d'exercicis en la prova per a majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller en convocatòries anteriors al curs 2017/2018.
  c) Certificat acreditatiu de la superació d'exercicis en la prova per a majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller a partir de la convocatòria del curs acadèmic 2017-2018, segons determina l'article 7.2 de l'Ordre 6/2018, de 4 d'abril.
  d) Títol de tècnic o tècnic superior de Formació Professional.
  e) Títol de tècnic dels ensenyaments professionals de Música o Dansa, acompanyat de la certificació acadèmica amb les qualificacions dels cursos cinqué i sisé de l'especialitat corresponent.

  En cas de presentació de la sol·licitud i la documentació acadèmica acreditativa per mitjans telemàtics (tràmit Z) i sempre que aquesta documentació acadèmica acreditativa no siga una còpia electrònica autèntica o estiga compulsada electrònicament, la persona adulta participant presentarà els dies de realització de la prova la documentació original indicada en l'apartat anterior o fotocòpia compulsada d'aquesta, per a la seua comprovació per part del tribunal, sense perjudici d'allò establit a l'apartat 6.d de l'article 5 de la present resolució.

  5.2. Norma general d'aplicació d'equivalències: vegeu els annexos al final d'aquest enllaç:
  https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/mayores-20-anos

  Amb caràcter general, en el moment de reconéixer les equivalències dels diversos exercicis de la prova cal aplicar el que determina la normativa pel que fa als casos de:
  a) Equivalències dels exercicis de la prova amb les matèries de Batxillerat amb qualificació positiva cursades amb anterioritat d'acord amb els currículums LOMQE, LOE i LOGSE: annex II.
  b) Equivalències dels exercicis de la prova amb els exercicis superats en aquesta mateixa prova en convocatòries anteriors, d'acord amb l'Ordre 1/2012, de 4 de gener, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la prova per a persones de més de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana: annex III.
  c) Equivalències dels exercicis de la prova per a les persones aspirants que estiguen en possessió d'un títol de tècnic o tècnic superior de Formació Professional o d'un títol de tècnic dels ensenyaments professionals de Música o Dansa.

  5.3. A l'apartat 3.2 de l'article 7 de la Resolució de 22 de desembre de 2020 que convoca la prova s'estableixen altres casos específics d'aplicació d'equivalències.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A REALITZAR LA PROVA PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLER

  [ANNEX I.A] MODALITAT DE CIÈNCIES. DADES D'INSCRIPCIONS I EQUIVALÈNCIES

  [ANNEX I.B] MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS. DADES D'INSCRIPCIONS I EQUIVALÈNCIES

  [ANNEX I.C] MODALITAT D'ARTS. DADES D'INSCRIPCIONS I EQUIVALÈNCIES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Informació general

  La instància d'inscripció a la prova, dins de la qual estan incloses les caselles d'adaptacions necessàries per a la realització per raó de diversitat funcional física o sensorial, de sol·licitud de reconeixement d'equivalències amb exercicis de la prova i de declaració responsable s'ha d'entregar, amb la resta de documentació que s'ha d'aportar, dins del termini en el qual estiga obert el període d'inscripció.

  Procediment d'inscripció i lliurament de sol·licituds.

  1) Procediment d'inscripció.
  Aquest procediment preveu l'accés electrònic al model d'instància, segons cada modalitat de Batxillerat, que caldrà omplir, descarregar-la i imprimir-la.
  Enllaç per a l'accés a la instància d'inscripció:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16176

  2) Lliurament d'instàncies i de documentació.
  Una vegada realitzat aquest tràmit, caldrà presentar la instància, de manera presencial o mitjançant el tràmit Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i Espor. (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp), degudament signada, amb la documentació addicional que cada persona sol·licitant haja d'aportar d'acord amb la informació descrita en l'article 7 de la Resolució de 22 de desembre de 2020. Aquesta documentació s'ha de presentar preferentment en les seus de les direccions territorials d'educació en què es desitge realitzar la prova:
  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant
  Carrer Carratalà, 47
  03007 Alacant
  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló
  Avinguda de la Mar, 23
  12003 Castelló de la Plana
  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València
  Carrer Gregorio Gea, 14
  46009 València

  El termini per a l'emplenament de la sol·licitud d'inscripció a la prova i per a la seua presentació s'estén des del dia 18 de gener fins al dia 1 de febrer de 2021, tots dos inclosos.

  Expedició del títol de Batxiller.

  Una vegada avaluats els exercicis de la prova per l'equip de professorat que compon cada tribunal i, si és el cas, efectuada la proposta d'expedició del títol de Batxiller, la persona interessada s'ha de dirigir a la secretaria del centre en què s'haja examinat per a formalitzar els tràmits d'expedició d'aquest títol.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=es&login=c&idProcGuc=18494&idCatGuc=PR

  Inici
 • Informació complementària

  1) Seus i realització de la prova.
  La realització de la prova del curs acadèmic 2020-2021 es farà en tres dies consecutius: els dies 15 i 16 d'abril en horari de vesprada, i el dia 17 d'abril, en horari de matí.

  Els llocs de realització són:
  - Direcció territorial d'Alacant: IES El Carrús (Elx).
  - Direcció territorial de Castelló: IES Francesc Ribalta (Castelló).
  - Direcció territorial de València: IES Lluís Vives (València).

  2) Estructura de la prova.
  Consulteu l'enllaç que redirigeix a la secció de Batxillerat de l'espai web del Servei d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:
  https://ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/bachillerato/mayores-20-anos

  3) Realització de la prova.
  - El dia de realització de la prova, les persones participants han d'assistir proveïdes de l'original del DNI, NIE, visat d'estudis, passaport o document oficial que acredite fefaentment la identitat i l'edat de la persona, amb què s'han inscrit, perquè el tribunal puga fer les comprovacions pertinents en qualsevol moment.
  - La prova té com a referent curricular els objectius, els continguts, els criteris d'avaluació i les competències fixats en el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.
  Les persones participants s'examinaran dels exercicis corresponents a la matèria de lliure configuració autonòmica Valencià: Llengua i Literatura, a les matèries troncals generals, a les matèries troncals d'opció de modalitat segons les tres modalitats de Batxillerat (Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Arts) i a les matèries específiques.
  - La distribució horària establida per a l'execució dels diferents exercicis que es realitzaran durant els dos dies de realització de la prova és aquesta:

  · Dia 15 d'abril de 2021. Exercicis 1, 2 i 3.
  - De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
  - De 16.00 a 17.00 hores: exercici 1 de Valencià: llengua i literatura.
  - De 17.00 a 18.00 hores: exercici 2 de Llengua i literatura castellana.
  - De 18.30 a 19.30 hores: exercici 3 de Primera Llengua Estrangera.
  · Dia 16 d'abril de 2021. Exercicis 4 i 5.
  - De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
  - De 16.00 a 18.00 hores: exercici 4: Filosofia i Història d'Espanya.
  - De 18.30 a 20.00 hores: exercici 5 (vegeu l'enllaç indicat en l'anterior apartat 2)
  · Dia 17 d'abril de 2021. Exercicis 6,7 i 8.
  - De 9.00 a 9.30 hores: crida de les persones participants.
  - De 9.30h a 12.30h: exercicis 6 i 7 (vegeu l'enllaç indicat en l'anterior apartat 2)
  - De 13:00h a 14:30h: exercici 8 (vegeu l'enllaç indicat en l'anterior apartat 2)

  4) Certificació de qualificacions i obtenció del títol de Batxiller.
  4.1. Totes les persones participants rebran una certificació acadèmica amb les qualificacions obtingudes en els diferents exercicis de la prova. A més, a les persones que hagen superat la totalitat dels exercicis de la prova s'expedirà un certificat d'obtenció del títol de Batxiller, amb la indicació de la nota mitjana de Batxillerat obtinguda en la prova.
  4.2. Les persones participants que no hagen superat tots els exercicis conservaran per a convocatòries successives les qualificacions positives obtingudes en cada exercici de la prova.
  4.3. Les persones participants en la prova que estiguen en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent a efectes acadèmics i superen un o més exercicis en una o diverses convocatòries, però que no hagen superat la totalitat de la prova, podran sol·licitar l'equivalència entre els exercicis de la prova amb qualificació positiva prèviament realitzats i la superació de certes matèries en el Batxillerat en règim nocturn o a distància.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.
  - Ordre 6/2018, de 4 d'abril.
  - Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2020-2021 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el titol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.(DOGV Nº 9007, de 28/01/2021)
  - Correcció d'errades de la Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2020-2021 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxillerat a la Comunitat Valenciana.(DOGV Nº 9007, de 28/01/2021)

  Llista de normativa

  Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

  Ordre 6/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

  Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2020-2021 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el ti?tol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

  Correcció d'errades de la Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2020-2021 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

  Llistat de seguiment

  Província d'Alacant - Llistat definitiu d'admesos

  Província d'Alacant - Llistat definitiu d'exclosos

  Província de Valencia - Llistat definitiu d'admesos

  Província de Valencia - Llistat definitiu d'exclosos

  Província de Castelló - Llistat definitiu d'admesos

  Província d'Alacant - Llistat definitiu d'admesos (Correcció d'errades)

  Província d'Alacant - Llistat definitiu d'exclosos (Correcció d'errades)

  Província de València - Llistat definitiu d'admesos (Correcció d'errades)

  Província de València - Llistat definitiu d'exclosos (Correcció d'errades)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.