Detall de Procediments

Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.

  Objecte del tràmit

  Presentar al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals sol·licitades a la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els sol·licitants d'estes beques, que desitgen presentar al·legacions, o aquells sol·licitants requerits per l'administració per a esmenar errors en la sol·licitud i/o documentació requerida.

  Requeriments

  Estar en possessió del Certificat Digital.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  S'estarà al que s'establisca en cada convocatòria.

  Amb caràcter general, els terminis seran els següents:

  Esmenes:
  Si la sol·licitud no reunix els requisits i documents que s'assenyalen es requerirà a l'interessat per a que, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es tindrà en compte a l'hora de dictar la resolució i es considerarà que desistix de la sol·licitud, d'acord amb l'art. 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Al·legacions:
  Els interessats podran, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de juí.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Este tràmit es realitza exclusivament de forma telemàtica.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.