• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud del certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries.

  Objecte del tràmit

  Obtindre un certificat pel qual s'acredita estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública valenciana, a l'efecte de concórrer a l'adjudicació de contractes de les administracions públiques o d'obtindre subvencions.

  El certificat ara es pot sol·licitar de manera telemàtica utilitzant les noves tecnologies, que permeten omplir-lo, pagar el model 046-9771 d'autoliquidació i obtindre posteriorment el certificat.

  Aquest sistema permet, així, una tramitació més ràpida i efectiva, de manera que evita que els usuaris es desplacen a les oficines bancàries i amplia l'horari en què poden fer els pagaments.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica que desitge concórrer a contractes o que sol·licite subvencions.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2018

  QUANTIA I OBTENCIÓ DEL MODEL
  - Si obteniu el model 046-9771 en les direccions territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, heu d'abonar una taxa de 0,30 euros.
  - Si obteniu el model 046-9771 a través del sistema Sara, Tributs en Internet, no haureu d'abonar cap import.

  - Per prestació del servei: 7 euros.
  - Compulsa relativa als certificats acreditatius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda valenciana: 2,50 euros.
  (Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat).  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA TELEMÀTICA
  1. A través del pagament telemàtic genèric.
  Aquelles persones que disposen de DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o tinguen l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran efectuar el pagament telemàticament. Vegeu l'enllaç en "Informació complementària": Pagament telemàtic genèric.
  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, deute 'en línia', de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.
  Vegeu l'enllaç en "Informació complementària": Entitats col·laboradores i formes de pagament.

  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA PRESENCIAL
  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.
  Vegeu l'enllaç en "Informació complementària": Entitats col·laboradores i formes de pagament.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas?nodo=Tributos_Impuestos_Declaraciones_Tasas_046_Cons

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el moment en què resulten adjudicataris en els procediments de licitació de contractes públics o sol·liciten ajudes o subvencions.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presencial.- Cal aportar la documentació que s'indica en l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", i dirigir-se preferentment al:

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - CASTELLÓ
  Pl. Tetuan, 38-39 - 12001 - Castelló de la Plana - Tel. 012

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - ALACANT
  C/ Churruca, 25, 03003 - Alacant - Tel. 012 - Fax.- 965126414

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - VALÈNCIA
  C/ Gregori Gea, 14 - 46009 - València - Tel. 012 - Fax.- 961271160


  - També a qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  -I, també:

  - Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  REGISTRE GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 25Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965594812
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - CASTELLÓ
  PL. TETUÁN, 38-39Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.chap.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-certestaralcorriente

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DE FORMA TELEMÀTICA

  Accedint a través de l'enllaç: http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-certestaralcorriente  DE FORMA PRESENCIAL

  Omplint el model de taxa i aportant els documents següents:

  Persona física:
  - Imprés model 046-9771.
  - Fotocòpia del NIF o etiquetes fiscals de l'interessat.
  - En cas que el sol·licitant siga una persona diferent de l'interessat, haurà d'aportar autorització d'aquest, signada pels dos, i presentar el seu NIF.

  Persona jurídica:
  - Imprés model 046-9771.
  - Fotocòpia del NIF de l'entitat o etiquetes fiscals.
  -La persona que vinga a tramitar la sol·licitud haurà d'aportar, a més:
  Autorització signada pel representant de l'empresa.
  Document que acredite els poders del representant.

  Comunitat de béns:
  - Contracte de constitució de la comunitat.
  - NIF o justificació d'haver-lo sol·licitat davant de l'Administració tributària.
  - Quan el sol·licitant no siga un dels comuners, haurà de presentar-se, a més del DNI del sol·licitant, un document de representació per a aquesta finalitat signat, almenys, per un dels comuners el DNI del qual també s'ha d'acreditar.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de l'imprés model 046-9771 i documentació complementària davant dels serveis territorials que expedeixen el certificat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No hi ha recurs contra el certificat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.chap.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-certestaralcorriente

  Tramitació

  1.- Disposar de document nacional d'identitat electrònic expedit pel Ministeri de l'Interior o de certificat reconegut, de persona física o jurídica, emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).
  Aquests certificats digitals s'usen per a:
  - Accedir al sistema.
  - Realitzar la petició de càrrec en compte.

  2.- L'usuari propietari del certificat ha de ser titular o persona autoritzada d'un compte corrent obert en una entitat financera col·laboradora que tinga habilitat com a modalitat de pagament el càrrec en línia. No obstant això, cada entitat pot tindre, addicionalment, les seues restriccions d'utilització, alienes al servei que presta la Generalitat.
  Pot consultar-se la llista d'entitats que tenen habilitada la realització del pagament en línia: On i com puc pagar?

  3.- Requeriments tècnics.
  - Microsoft Windows 98 o superior, Linux.
  - Adobe Acrobat Reader 5 o superior.
  - Internet Explorer 6 (o superiors), Mozilla Firefox 2.
  - Resolució de pantalla 800x600 o superior.
  - Connexió a Internet.
  - Tindre instal·lat el component ActiveX de signatura electrònica de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública que us sol·licitarà el sistema (en cas d'Internet Explorer).
  - Registrar en el vostre navegador els certificats de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV): https://www.accv.es/va/ciutadans/ajuda/


  En cas de problemes amb la tramitació telemàtica, podeu contactar amb:
  Suport per a incidències informàtiques: CAU administració electrònica 961209300

  Inici
 • Informació complementària

  - En alguns procediments que així ho tinguen establit, podeu evitar-vos el desplaçament als serveis territorials, així com el pagament de la taxa que s'ha d'abonar quan se sol·licita aquest certificat, si autoritza l'òrgan o organisme de la Generalitat Valenciana que us requereix el certificat a obtindre directament aquesta informació de la Direcció General de Tributs, d'acord amb el Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, així com la utilització de mitjans telemàtics per a la substitució de l'aportació de certificats pels ciutadans.
  Tot això, en la mesura que aquesta opció s'admeta en cada un dels procediments en què se sol·licita aquest certificat.

  - Per a les contractacions amb l'administració pública, segons l'article 130 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic:

  Les proposicions en el procediment obert i les sol·licituds de participació en els procediments restringit i negociat i en el diàleg competitiu han d'anar acompanyades dels documents següents:

  a) Els qui acrediten la personalitat jurídica de l'empresari i, si és el cas, la seua representació.

  b) Els que acrediten la classificació de l'empresa, si és el cas, o justifiquen els requisits de la seua solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
  Si l'empresa estiguera pendent de classificació, s'ha d'aportar el document acreditatiu d'haver presentat la sol·licitud corresponent, i ha de justificar estar en possessió de la classificació exigida en el termini previst en les normes de desplegament d'aquesta llei per a l'esmena de defectes o omissions en la documentació.

  c) Una declaració responsable de no estar incurs en la prohibició de contractar.
  Aquesta declaració inclourà la manifestació d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa d'aquest requisit haja de presentar-la, abans de l'adjudicació definitiva, l'empresari a favor del qual s'efectue aquesta.

  d) Per a les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte haja d'executar-se a Espanya, la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, pogueren sorgir del contracte, amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que poguera correspondre al licitador.

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  Entitats col·laboradores i formes de pagament

  Cercador de centre gestor competent

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació (BOE núm. 3, de 3/01/91).
  - Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat Valenciana (DOCV núm. 4652, de 17/12/03).
  - Llei 58/2003, general tributària, de 17 de desembre (BOE núm. 302, de 18/12/03).
  - Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV núm. 4971, de 22/03/05).
  - Llei 11/2006, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2007 (DOGV núm. 5417, de 29/12/06).
  - Resolució de 21 d'abril de 2010, de la directora general de Tributs, per la qual resol incloure l'acció «pagament telemàtic genèric» en la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat Valenciana (DOCV núm. 6261, de 06/05/10).
  - Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Direcció General de Tributs i Joc, per la qual es resol incloure l'acció «sol·licitud del certificat d'estar al corrent dels deutes tributaris amb la Generalitat» en la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat (DOCV núm. 6981, de 08/03/13).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 58/2003, general tributària, de 17 de desembre

  Vegeu el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer

  Vegeu la Resolució de 19 de febrer de 2013

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.