Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració responsable referent a l'activitat de les empreses de turisme actiu.

  Objecte del tràmit

  Comunicar a l'Administració turística qualsevol circumstància que afecte l'activitat (inici o cessament de l'activitat, modificacions, canvi de denominació, titularitat, període de funcionament o activitat) de les empreses que es dediquen al turisme actiu a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses (persones físiques o jurídiques) dedicades al turisme actiu que tinguen la seua seu o domicili social o vullguen establir-se o prestar els seus servicis amb caràcter reiterat dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  No es consideren empreses de Turisme Actiu:

  1. Els clubs i societats esportives quan organitzen la realització d'activitats en el medi natural, dirigides únicament i exclusivament als seus afiliats, associats o federats, i no al públic en general.

  2. Els centres docents de titularitat pública o privada, quan organitzen activitats complementàries o activitats extraescolars dirigides exclusivament al seu alumnat. També quedaran exempts els centres docents quan organitzen un altre tipus d'activitats de turisme actiu en què participen exclusivament els membres de la comunitat educativa.

  3. Les empreses les activitats de les quals vinculades al turisme actiu es limiten a la venda, arrendament o préstec d'ús del material necessari per a la seua pràctica.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  - Inici de l'activitat: Comunicació de la seua posada en funcionament dins del termini dels dos mesos anteriors al seu inici.

  - Qualsevol modificació substancial* de les activitats de turisme actiu oferides per l'empresa haurà de ser comunicada en el termini d'un mes des que s'haja produït la modificació.

  *S'entén que hi ha modificació substancial, quan es produïsca una variació en:
  - les activitats oferides,
  - en el/la responsable de l'empresa,
  - en la titularitat de l'empresa
  - en la seu de l'empresa.

  En eixos casos, s'haurà d'aportar tota la documentació que resulte exigible de conformitat amb l'article 4.6 del Decret 22/2012, actualitzada a les noves circumstàncies.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16214

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació a presentar tant en l'inici d'activitat com en cas de qualsevol modificació substancial:
  - Formulari normalitzat de declaració responsable referent a empreses de turisme actiu degudament emplenat, especialment en l'apartat C. Declaració en el referit a:

  Que disposa de llicències o autoritzacions municipals, sectorials o d'una altra índole exigides per la normativa vigent o, si escau, haver formulat les comunicacions prèvies o declaracions responsables que resulten preceptives per a l'exercici de les activitats que es pretenen desenvolupar.

  Que els responsables d'empresa i monitors o guies estan en possessió de la titulació, si escau, legalment exigible per a l'activitat que es desenvoluparà.

  Que té subscrits contractes d'assegurança per accidents i de responsabilitat civil que cobrisquen de forma suficient els possibles riscos imputables a l'empresa per l'oferta i pràctica de les activitats que oferisquen i presten, així com una pòlissa d'assegurances de rescat, trasllat i assistència derivats d'accident en la prestació d'aquests serveis.

  Que disposa d'equips i materials homologats pels òrgans competents. Mancant que estiguen establits els requisits d'homologació o normalització, els equips i materials emprats en les activitats hauran de ser de qualitat i garantir tant la seguretat de l'usuari, com el respecte al medi ambient.

  Que té confeccionat un pla d'emergència i autoprotecció o, si escau, pla o protocol de seguretat adequat a les activitats que realitza.

  Indicació respecte a:

  Si les activitats es realitzen en terrenys forestals o en algun dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana i de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000 i respecten el marc normatiu mediambiental vigent i les indicacions, fins i tot verbals, emeses per les autoritats, funcionaris/as i personal d'espai natural de què es tracte.

  Si les activitats no es realitzen en terrenys forestals o en algun dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana i de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.

  -Documentació que acredite la personalitat física o jurídica del/la titular de l'empresa, amb fixació del seu domicili o seu social, així com identificació del/la responsable de l'empresa.

  - A efectes informatius, relació i memòria descriptiva de les activitats oferides, amb indicació dels llocs i èpoques de l'any en què es realitzaran.

  Tota la documentació podrà ser requerida per l'Administració Turística i especialment per la inspecció durant les seues actuacions, per a la seua comprovació, coneixement i constància.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A EMPRESES DE TURISME ACTIU

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Atenent a la comunicació efectuada per l'interessat, el Servici Territorial de Turisme inscriurà d'ofici l'empresa en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, i a este efecte li entregarà un document que acredite la inscripció on conste el número assignat, llevat que s'hagueren omés dades o no s'haguera aportat la documentació preceptiva que es determina en l'apartat 6 de l'article 4 del decret 22/2012, i en este cas es requerirà que s'esmene.

  Posteriorment, el dit òrgan podrà efectuar totes les comprovacions que resulten oportunes respecte de si l'empresa complix els requisits exigits per este decret.

  La inexactitud o falsedat de les dades declarades, la indisponibilitat de la documentació preceptiva o l'incompliment dels requisits exigits en este decret, quan tinguen caràcter essencial, així com no començar a exercir l'activitat en el termini de dos mesos des de la comunicació efectuada o des de la data indicada en ella, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què pogueren donar lloc, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment que es tinga constància de tals fets i podran comportar, amb audiència prèvia a l'interessat, la baixa i cancel·lació de la inscripció en el Registre.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16214

  Inici
 • Informació complementària

  A. Sobre preus i reserves:

  1. Publicitat de preus dels servicis prestats
  Els preus de cada un dels servicis prestats per les empreses de turisme actiu hauran de gaudir de la màxima publicitat, a més de figurar, d'acord amb el que establix l'article 7 del Decret 22/2012, en les pàgines web i en l'interior dels locals de les empreses.

  2. Bestretes
  Les empreses de turisme actiu podran exigir als que efectuen una reserva un bestreta del preu en concepte de senyal, que s'entendrà a compte de l'import resultant de les activitats realitzades.
  La dita bestreta, llevat de pacte en contra constatat per escrit, no podrà sobrepassar el 25% del preu de les activitats que es realitzaran.

  3. Reserva i anul·lació de la reserva
  El document que formalitze la reserva detallarà les condicions de pagament i el règim d'anul·lació, tant per causes imputables als clients o clientes com a l'empresa.

  4. Pagament del preu
  Els clients o clientes tenen l'obligació de satisfer el preu dels servicis facturats en el temps i lloc convinguts. A falta de conveni, s'entendrà que el pagament han d'efectuar-lo després de la realització de les activitats en el moment en què els fóra presentada al cobrament la factura o tiquet, sense perjuí que es puga exigir el pagament per anticipat dels servicis que es prestaran.

  5. Depòsit per pèrdua o deteriorament d'equips i materials

  En el moment de formalitzar la reserva i per a respondre de la pèrdua o deteriorament dels equips i materials que poguera ser imputable al client o clienta, a causa d'un ús anormal o negligent d'estos, les empreses podran exigir als clients o les clientes el depòsit d'una quantitat no superior a dos-cents euros.
  A la finalització de les activitats la dita fiança es reintegrarà al client o clienta, amb les deduccions prèvies que, si és el cas, corresponguen.

  B. Les empreses de turisme actiu legalment establides que tinguen la seua seu o domicili social en altres comunitats autònomes o estats membres de la Unió Europea podran prestar lliurement els seus servicis sense necessitat de presentar la comunicació prèvia/declaració responsable a què es referix l'article 4 del Decret 22/2012 quan, de manera ocasional, exercisquen activitats al territori de la Comunitat Valenciana, amb l'única obligació d'informar per escrit al departament que ostente les competències en matèria de turisme, de l'activitat que es pretén realitzar, dins del termini dels dos mesos anteriors a l'inici d'esta. En estos casos estaran subjectes al que disposen els capítols IV i V del Decret 22/2012.

  C. Es considera caràcter reiterat la realització d'activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana durant més de trenta dies naturals, continuats o no, d'ací a cada any natural.

  Obligacions

  1. Les empreses de turisme actiu, per a realitzar les activitats que li són pròpies, hauran de disposar de:
  a) Les llicències o autoritzacions municipals, sectorials o d'una altra índole exigides per la normativa vigent o, si és el cas, haver formulat les comunicacions prèvies o declaracions responsables que resulten preceptives per a l'exercici de les activitats que es pretenen desenrotllar.
  b) Una assegurança de responsabilitat civil d'acord amb la normativa vigent en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives que cobrisca de forma suficient els possibles riscos imputables a l'empresa per l'exercici de les seues activitats, que es mantindrà en vigor durant tot el període d'activitat d'esta.
  Els capitals mínims que hauran de preveure les pòlisses d'assegurances per a cobrir els riscos derivats de l'activitat tindran les quanties establides en la citada normativa, sense que en cap cas puguen ser inferiors a 600.000 euros.
  c) Equips i materials homologats pels òrgans competents.
  A falta que estiguen establits els requisits d'homologació o normalització, els equips i materials empleats en les activitats hauran de ser de qualitat i garantir la seguretat de l'usuari/ària com el respecte al medi ambient.
  d) Un pla d'emergència i autoprotecció o, si és el cas, pla o protocol de seguretat adequat a les activitats que realitza.
  e) Un/a responsable d'empresa que supervise la preparació i execució de les activitats oferides.
  f) Un domicili o seu social, centre de relació amb els/les clients/es.

  2. Els locals que, si és el cas, dispose l'empresa s'identificaran amb una placa que en tot cas contindrà el número d'inscripció en el Registre.
  En l'interior dels locals i en lloc visible s'exposaran els preus fixats per als servicis oferits i la indicació que l'establiment disposa de fulls de reclamacions a disposició dels clients.
  Les mateixes obligacions d'informació regixen respecte de les pàgines de les empreses de turisme actiu que operen per Internet.

  3. Personal. Responsable d'empresa, monitors/ores i guies
  Els/Les responsables d'empresa i monitors/ores o guies estaran en possessió de la titulació si és el cas legalment exigible per a les activitats que es desenrotllaran.

  Sancions

  1. Les infraccions comeses contra el que es disposa en el Decret 22/2012 donaran lloc a la corresponent responsabilitat administrativa, d'acord amb el procediment establit en el títol V de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, i disposicions de desenvolupament.

  2. A l'efecte del que es disposa en l'article 4.4 del Decret 22/2012, i a fi de donar compliment al principi de tipicitat de l'article 27 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per a la correcta identificació de les conductes que constitueixen infracció administrativa i la precisa determinació de les sancions que pogueren portar aparellades, es considera inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en dades, manifestacions o documents aquella que:

  a) Afecte l'acreditació de la personalitat física o jurídica de l'interessat.

  b) Poguera implicar risc per a la seguretat de les persones.

  c) Implique la carència d'assegurances o n'afecte el manteniment durant el període d'activitat de l'empresa.

  d) Afecte la declaració responsable respecte a les llicències o autoritzacions municipals, sectorials o d'una altra índole que resulten preceptives per a l'exercici de les activitats que es pretenguen desenrotllar.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat (DOCV núm. 6175, de 30/12/09).
  - Decret 165/2010, de 8 d'octubre del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14/10/10).
  - Decret 22/2012, de 27 de gener, del Consell, regulador del turisme actiu en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6704, d'1/2/2012).
  - Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 8313 de 08.06.2018).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 12/2009, de 23 de desembre

  Vegeu Decret 165/2010, de 14 de octubre

  Vegeu Decret 22/2012, de 27 de gener

  Vegeu Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat,

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.