• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Procediment per a l'expedició de la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi a la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  La Llei 13/2017, de la Generalitat, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana, segons el que es disposa en els articles 23 i 25, estableix que les persones usuàries del taxi tindran dret a identificar la persona que condueix el vehicle. Aquest procediment té per objecte regular les característiques de la targeta identificativa i el procediment que s'ha de seguir per a la sol·licitud i l'expedició d'aquesta.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El sol·licitant de la targeta identificativa serà la persona titular de l'autorització del taxi de la Comunitat Valenciana, o el seu representant legal.

  Requeriments

  La targeta identificativa té tres modalitats, segons es referisca al titular, a la persona assalariada a temps parcial o a temps complet, amb requisits similars, que s'expressen amb detall en els articles 3, 4, 5 i 6 de l'ordre. Però en tots els casos són requisits essencials:
  1. Permís de conduir de classe B o superior, en vigor.
  2. Certificat de capacitació vàlid a la Comunitat Valenciana i en vigor, d'acord amb la normativa reguladora.
  3. Titularitat d'una autorització del taxi a la Comunitat Valenciana i tindre la condició de personal autònom col·laborador o contracte per a la prestació del servei de taxi.
  4. No tindre antecedents penals, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 13/2017, de la Generalitat, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana.

  La targeta identificativa ha de ser d'un color diferent segons el criteri següent:
  - Taronja, per a les persones titulars d'autorització.
  - Verd, per a les persones assalariades a temps complet o autònomes col·laboradores.
  - Blau, per a les persones assalariades a temps parcial.
  En les sol·licituds que corresponguen a persones autònomes col·laboradores, s'ha d'assenyalar l'opció 'persona assalariada a temps complet' en l'apartat D de la sol·licitud telemàtica (annex II de l'ordre).

  Inici
 • Taxes

  TAXES 2019

  - Primera expedició: A00: 38,06 euros
  - Substitució de material: A00: 38,06 euros
  - Renovació (caducada): A00: 38,06 euros
  - Duplicat per pèrdua: A00: 38,06 euros
  - Duplicat per robatori (sense denúncia): A00: 38,06 euros
  La sol·licitud de la renovació, si es fa dins del termini, està exempta del pagament de la taxa.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La targeta identificativa ha de sol·licitar-se amb antelació a l'inici de l'activitat de qui desenvoluparà la prestació del servei, i quan es tracte de renovació, dins dels 30 dies anteriors a la data de caducitat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació que es detalla en els articles 3, 4, 5 i 6 de l'ordre, segons de quina modalitat de sol·licitud es tracte, i s'ha d'aportar un certificat d'antecedents penals, o l'imprés de conformitat perquè l'Administració el sol·licite i, en tots els casos, acreditar el pagament de la taxa, si correspon.

  La documentació és la següent:

  Sol·licitud de la targeta per a persona assalariada o autònoma col·laboradora

  a) Permís de conduir de classe B, o superior, en vigor.
  b) Fotografia actualitzada de la persona que prestarà el servei.
  c) Comunicació a l'Administració de la pèrdua o la sostracció, si escau.
  d) Certificat d'antecedents penals o autorització a l'Administració perquè en faça la comprovació.
  e) Contracte de treball (amb l'horari de la prestació del servei) i Informe de treballadors en alta (I.T.A.) o document que el substituïsca.
  f) Justificant del pagament de la taxa corresponent.


  Sol·licitud de la targeta per a la persona titular de l'autorització (1a targeta)

  a) Fotografia del titular de l'autorització.
  b) Permís de conduir de classe B, o superior, en vigor.
  c) Certificat d'antecedents penals o autorització a l'Administració perquè el sol·licite.
  d) Justificant del pagament de la taxa corresponent.  Renovació de la targeta identificativa de la persona titular de l'autorització

  a) Fotografia actualitzada del titular de l'autorització.
  b) Targeta antiga, o comunicació a l'Administració de la pèrdua, o còpia de la denúncia de la sostracció, si no es disposa de la targeta antiga.
  c) Permís de conduir de classe B, o superior, en vigor,
  d) Certificat d'antecedents penals o autorització a l'Administració perquè en faça la comprovació.

  Renovació de la targeta identificativa de la persona conductora assalariada o autònoma col·laboradora

  a) Fotografia actualitzada de qui presta el servei.
  b) Targeta antiga, o comunicació a l'Administració de la pèrdua, o còpia de la denúncia de la sostracció, si no es disposa de la targeta antiga.
  c) Permís de conduir de classe B en vigor.
  d) Nou contracte (amb l'horari de la prestació del servei) i I.T.A. (en els casos de contractació amb durada determinada) o només I.T.A. (en els casos de contractació indefinida)
  e) Certificat d'antecedents penals o autorització a l'Administració perquè el sol·licite.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE TARGETA IDENTIFICATIVA DE CONDUCTOR/A DE TAXI

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DELCERTIFICAT DE PENALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.
  - En un termini d'un mes, la Direcció General expedirà la targeta identificativa, que haurà de ser retirada en un termini de tres dies per la persona interessada:
  . En el cas de València, les targetes s'han de recollir en els Serveis Centrals de la Conselleria al c/ Democràcia, 77 - Torre 1.
  . En el cas d'Alacant, a la seu del Servei Territorial d'Alacant: av. Aguilera, 1 (Teatre Arniches).
  . En el cas de Castelló, a la seu del Servei Territorial de Castelló: avda del Mar, 16.
  - Quan el titular d'una autorització contracte una persona com a conductora assalariada, ha de sol·licitar la targeta identificativa d'aquesta amb antelació a l'inici de l'activitat de qui desenvoluparà la prestació del servei.
  - En cap cas podrà exercir-se l'activitat sense disposar de la targeta identificativa.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra els actes administratius de compliment de l'ordre, podrà interposar-se un recurs alçada davant del secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació de l'acte corresponent, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16222

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació pel que fa als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física que actua en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:

  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, hi podreu accedir fent clic en 'Tramitar amb certificat' (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre.

  3. Pel que fa als documents que cal annexar:
  - En l'apartat 'Impresos associats' (a més del propi tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat i emplenable que, una vegada omplit, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ciutadans/firma-on-line-pdf/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho podreu fer en aquest mateix pas.

  4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en la pàgina web següent: http://www.dgtic.gva.es/va/web/faq-tramita
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta pàgina web per a veure si pot solucionar el problema que teniu. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a una de les adreces de correu electrònic següents en funció del tipus de problema de què es tracte:


  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la 'Carpeta ciutadana de la Generalitat' des de l'apartat 'Com va això meu' -> 'Sol·licituds en creació' (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * TARGETA IDENTIFICATIVA (colors diferents en funció de conductor)
  1. La informació que ha de contindre la targeta identificativa:
  - Nom i cognoms del conductor.
  - Fotografia del conductor.
  - Número d'autorització per a la qual presta servei.
  - Àmbit funcional de prestació del servei.
  - Matrícula del vehicle adscrit a l'autorització per a la qual es presta servei.
  - Número d'expedient de capacitació professional.
  2. El format, les dimensions i altres característiques de la targeta identificativa es descriuen en l'annex I d'aquesta ordre.
  El suport sobre el qual s'imprimisquen les dades de la targeta ha de complir les condicions de seguretat que, així mateix, s'especifiquen en l'annex esmentat.

  RENOVACIÓ DE LA TARGETA IDENTIFICATIVA
  1. TITULARS d'autorització de taxi de les àrees de prestació conjunta i ASSALARIATS amb contracte de DURADA INDEFINIDA: la targeta identificativa serà expedida amb una vigència igual a la de la capacitació professional i es renovarà en el mes que corresponga segons el calendari descrit anteriorment.
  2.- Conductors ASSALARIATS amb contracte de DURADA DETERMINADA: la vigència de la targeta serà la mateixa que la del contracte de treball, excepte quan aquesta data supere l'establida en el certificat de capacitació per a l'exercici de l'activitat de taxista.

  Obligacions

  Obligació d'actualitzar les dades de la targeta:
  Correspon a la persona titular de l'autorització l'obligació de mantindre actualitzades les dades contingudes tant en la seua pròpia targeta identificativa com en la dels conductors assalariats que, si escau, tinga contractats.

  En cas que alguna d'aquestes dades experimente una variació, la persona titular de l'autorització corresponent estarà obligada a sol·licitar una nova targeta segons el procediment assenyalat.

  Obligació de retornar la targeta:
  Els titulars d'autoritzacions estan obligades a retornar les targetes que siguen actualitzades, renovades o resulten innecessàries perquè s'ha extingit la relació laboral amb el conductor o perquè se n'ha transmés l'autorització.

  Sancions

  L'incompliment del que s'estableix en aquesta ordre es considerarà infracció lleu prevista en l'article 33 c de la Llei 13/2017, de la Generalitat, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8167, de 10/11/ 2017)
  - ORDRE 3/2019, de 6 de maig, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es regula la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi a la Comunitat Valenciana (DOGV núm.8546, 13/05/ 2019)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 13/2017, de 8 de novembre.

  Vegeu l'Ordre 3/2019 de 6 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.