Detall de Procediment

TECE - Procediment per a l'expedició de la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi en la Comunitat Valenciana: primera expedició, rehabilitació per caducitat, pèrdua o robatori sense denúncia, substitució de vehicle i altres (amb taxa).

Codi SIA: 211681
Codi GUC: 16222
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La Llei 13/2017, de la Generalitat, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana, segons el que es disposa en els articles 23 i 25, estableix que les persones usuàries del taxi tindran dret a identificar la persona que condueix el vehicle. Aquest procediment té per objecte regular les característiques de la targeta identificativa i el procediment que s'ha de seguir per a la sol·licitud i l'expedició d'aquesta.

Observacions

Observacions

REHABILITACIÓ PER CADUCITAT DE LA TARGETA IDENTIFICATIVA 1. TITULARS d'autorització de taxi de les àrees de prestació conjunta i ASSALARIATS amb contracte de DURACIÓ INDEFINIDA: la targeta identificativa serà expedida amb una vigència igual a la de la capacitació professional i es renovarà en el mes que corresponga segons el calendari descrit anteriorment. 2.- Conductors ASSALARIATS amb contracte de DURADA DETERMINADA: la vigència de la targeta serà la mateixa que la del contracte de treball, excepte quan aquesta data supere l'establida en el certificat de capacitació per a l'exercici de l'activitat de taxista.

Requisits

Requisits

La targeta identificativa té tres modalitats, segons es referisca al titular, a la persona assalariada a temps parcial o a temps complet, amb requisits similars, que s'expressen amb detall en els articles 3, 4, 5 i 6 de l'ordre. Però en tots els casos són requisits essencials: 1. Permís de conduir de classe B o superior, en vigor. 2. Certificat de capacitació vàlid a la Comunitat Valenciana i en vigor, d'acord amb la normativa reguladora. 3. Titularitat d'una autorització del taxi a la Comunitat Valenciana i tindre la condició de personal autònom col·laborador o contracte per a la prestació del servei de taxi. 4. No tindre antecedents penals, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 13/2017, de la Generalitat, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana. La targeta identificativa ha de ser d'un color diferent segons el criteri següent: - Taronja, per a les persones titulars d'autorització. - Verd, per a les persones assalariades a temps complet o autònomes col·laboradores. - Blau, per a les persones assalariades a temps parcial. En les sol·licituds que corresponguen a persones autònomes col·laboradores, s'ha d'assenyalar l'opció 'persona assalariada a temps complet' en l'apartat D de la sol·licitud telemàtica (annex II de l'ordre).

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El sol·licitant de la targeta identificativa serà la persona titular de l'autorització del taxi de la Comunitat Valenciana, o el seu representant legal.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8167, de 10/11/ 2017)
  • ORDRE 3/2019, de 6 de maig, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es regula la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi a la Comunitat Valenciana (DOGV núm.8546, 13/05/ 2019)

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La targeta identificativa haurà de sol·licitar-se amb antelació a l'inici de l'activitat de qui vaja a desenvolupar la prestació del servei. En el cas de targetes identificatives que ha vençut el seu termini màxim en vigor i no pot acollir-se a la renovació exempta de taxes, es tramitaran en rehabilitació per caducitat i podrà presentar-ho en qualsevol moment.

Formularis i documentació

La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que es detalla en els articles 3, 4, 5 i 6 de l'Ordre, segons de quina modalitat de sol·licitud es tracte, havent d'aportar un certificat de mancar d'antecedents penals, o l'imprés de conformitat per a la seua sol·licitud per l'administració, i, en tot cas, acreditar el pagament de la taxa si correspon. La documentació és la següent: Sol·licitud de la targeta per a persona assalariada o autònoma col·laboradora a) Permís de conduir classe B o superior, en vigor. b) Fotografia actualitzada de la persona que prestarà el servei. c) Comunicació a l'administració de la pèrdua, o sostracció si escau. d) Certificat de manca d'antecedents penals o autorització a l'administració per a la seua comprovació. e) Contracte de treball (amb horari de prestació del servei) i Informe de Treballadors en Alta (I.T.A.) o document que li substituïsca. f) Justificant del pagament de la taxa corresponent. g) Per a municipis no pertanyents a àrees de prestació conjunta, certificat de competència professional del taxi emés pel consistori. Només per a assalariats o col·laboradors. Sol·licitud de la targeta per a la persona titular de l'autorització (1a targeta) a) Fotografia de qui siga titular de l'autorització. b) Permís de conduir classe B o superior, en vigor. c) Certificat de manca d'antecedents penals o autorització a l'administració per a la seua sol·licitud. d) Justificant del pagament de la taxa corresponent. Rehabilitació per caducitat de la targeta identificativa de la persona titular de l'autorització a) Fotografia actualitzada de qui siga titular de l'autorització. b) Targeta antiga, o comunicació a l'administració de la pèrdua, o còpia de la denúncia de la sostracció, si no es disposa de l'antiga targeta. c) Permís de conduir classe B o superior, en vigor. d) Certificat de manca d'antecedents penals o autorització a l'administració per a la seua comprovació. Rehabilitació per caducitat de la targeta identificativa de la persona conductora assalariada o autònoma col·laboradora a) Fotografia actualitzada de qui presta el servei. b) Targeta antiga, o comunicació a l'administració de la pèrdua, o còpia de la denúncia de la sostracció, si no es disposa de l'antiga targeta. c) Permís de conduir classe B, en vigor. d) Nou contracte (amb horari de prestació del servei) i I.T.A. (en els casos de contractació amb duració determinada) o solament I.T.A. (en els casos de contractació indefinida) e) Certificat de manca d'antecedents penals o autorització a l'administració per a la seua sol·licitud. f) Per a municipis no pertanyents a àrees de prestació conjunta, certificat de competència professional del taxi emés pel consistori.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

NOTA IMPORTANT: LA TAXA NO S'HA DE PAGAR PRÈVIAMENT JA QUE EL PAGAMENT DE LA TAXA ESTÀ INTEGRAT EN EL PROPI TRÀMIT TELEMÀTIC L'import actual de la taxa: - Primera expedició: A00: 38,06 euros - Substitució de vehicle: A00: 38,06 euros - Rehabilitació per caducitat : A00: 38,06 euros - Duplicat per pèrdua: A00: 38,06 euros - Duplicat per robatori (sense denúncia): A00: 38,06 euros - Altres (excepte renovació) A00: 38,06 euros

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible: - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 2. Si ja disposeu de certificat digital, podeu accedir fent clic en "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. 3. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la carpeta ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - En un termini d'un mes la Direcció General expedirà la targeta identificativa, que haurà de ser retirada en un termini de tres dies per l'interessat: . En el cas de València, les targetes es recogeran en el Servei Territorial de València: Carrer Gregorio Gea, 27 . . En el cas d'Alacant, en la seu del Servei Territorial d'Alacant: Av. Aguilera, 1 (Teatre Arniches). . En el cas de Castelló, en la seu del Servei Territorial de Castelló: Avda de la Mar, 16. - Quan el titular d'una autorització contracte una persona com a conductora assalariada haurà de sol·licitar la targeta identificativa d'aquesta amb antelació a l'inici de l'activitat de qui vaja a desenvolupar la prestació del servei. - En cap cas podrà exercir-se l'activitat sense disposar de la targeta identificativa.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

Obligacions

Obligacions

Obligació d'actualitzar les dades de la targeta: Correspon a la persona titular de l'autorització l'obligació de mantindre actualitzades les dades contingudes tant en la seua pròpia targeta identificativa com en la dels conductors assalariats que, si escau, tinga contractats. En cas que alguna d'aquestes dades experimente una variació, la persona titular de l'autorització corresponent estarà obligada a sol·licitar una nova targeta segons el procediment assenyalat. Obligació de retornar la targeta: Els titulars d'autoritzacions estan obligades a retornar les targetes que siguen actualitzades, renovades o resulten innecessàries perquè s'ha extingit la relació laboral amb el conductor o perquè se n'ha transmés l'autorització.

Observacions

Observacions

Contra els actes administratius de compliment de l'ordre, podrà interposar-se un recurs alçada davant de la directora general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació de l'acte corresponent, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Termini màxim

Termini màxim

L'òrgan competent en matèria de transport emetrà la targeta en el termini màxim d'un mes, quan la sol·licitud complisca tots els requisits. Es remetrà immediatament a l'adreça de correu electrònic del sol·licitant un rebut de la sol·licitud en el qual figure el nom de la persona que prestarà el servei.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

L'incompliment del que s'estableix en aquesta ordre es considerarà infracció lleu prevista en l'article 33 c de la Llei 13/2017, de la Generalitat, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana.