Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  El Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana té com a objecte la inscripció del personal dels servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de les administracions públiques, el personal bomber voluntari i el personal bomber d'empresa.


  La finalitat d'este registre és disposar d'una informació actualitzada per a establir pautes de coordinació entre els servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament que comporte una major eficàcia en la dotació de recursos, així com en la seua gestió i actuació. També servirà per a analitzar, dissenyar i establir els programes formatius, així com per a atorgar un número d'identificació i un document acreditatiu de la seua condició.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No es requerix documentació, ja que este tràmit es realitzarà exclusivament de forma telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les inscripcions i anotacions en el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana es duran a terme d'acord amb el procediment següent:

  1. Inscripcions
  a) Els servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament (SPEIS) d'àmbit municipal a Castelló, València i Alacant i els servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament (SPEIS) d'àmbit provincial constituïts sota la fórmula de consorci, inscriuran telemàticament en el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana les dades del personal del seu servici i, si és el cas, del personal bomber voluntari.

  b) Les empreses públiques o privades que tinguen en la seua plantilla personal bomber d'empresa, inscriuran telemàticament en el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana totes les dades necessàries per a registrar-lo.


  Així mateix, serà imprescindible que en el termini d'un mes l'empresa aporte la documentació acreditativa, perquè siga validada per l'òrgan responsable del Registre.

  2. Anotacions: els servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament (SPEIS) i les empreses públiques o privades anotaran en el Registre els actes que afecten el personal inscrit.

  3. Les persones interessades podran sol·licitar la inscripció o l'anotació de dades que els afecten. Així mateix, tindran el dret d'indicar el seu domicili a l'efecte de notificacions.

  4. Les dades inscrites i anotades podran, si és el cas, ser objecte de comprovació per les persones encarregades del Registre.

  Inici
 • Informació complementària

  * APLICACIÓ INFORMÀTICA
  1. Els servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament disposen d'accés a l'aplicació informàtica elaborada per la Generalitat Valenciana i hi han d'introduir les dades de tot el personal bomber professional o voluntari dependent del seu servici.

  2. Les empreses que disposen de personal bomber acreditat segons el que disposa el Decret 182/2013, sol·licitaran a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, l'habilitació de l'accés corresponent a l'aplicació mencionada anteriorment. En la sol·licitud hauran d'aportar la documentació que figura en el Decret 33/2012.


  * ACREDITACIÓ DEL PERSONAL BOMBER VOLUNTARI I PERSONAL BOMBER D'EMPRESA
  La condició de personal bomber voluntari i de personal bomber d'empresa, s'adquirirà per mitjà d'acreditació expedida per l'IVASPE, segons el que establixen els articles 8 i 9 de la Llei 7/2011, d'1 d'abril i el Decret 182/2013, de 29 de novembre, del Consell, pel qual s'establixen les condicions i requisits per a l'acreditació dels bombers voluntaris i bombers d'empresa. Esta acreditació serà necessària per a la inscripció en el Registre.


  * DOCUMENT D'ACREDITACIÓ PER AL PERSONAL BOMBER PROFESSIONAL, VOLUNTARI I D'EMPRESA. CARNET PROFESSIONAL.
  1. Una vegada efectuades les inscripcions corresponents, i, si és el cas, les comprovacions pertinents, el titular de l'òrgan directiu competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, assignarà el número d'identificació que corresponga al personal inscrit en el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana.

  2. A continuació, l'òrgan directiu competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, confeccionarà el document d'acreditació, que contindrà les dades que figuren en l'annex del present decret i que entregarà als interessats/ades, a través dels servicis i empreses que hagen gestionat l'alta de les dades en el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana.

  3. Este document d'acreditació tindrà format de carnet amb fotografia i serà el document acreditatiu de la funció que exercix el seu portador/a, així com de la condició d'agent de l'autoritat del personal bomber professional.

  4. El document d'acreditació tindrà una vigència de cinc anys. La Generalitat efectuarà la seua renovació d'ofici abans que finalitze el seu període de vigència. Així mateix haurà de renovar-se sempre que es produïsquen canvis de categoria i de servici o empresa.

  5. Tot el personal bomber professional, voluntari i d'empresa, estarà proveït del document d'acreditació, que haurà de portar, sempre que es trobe de servici i exhibir si se li requerix amb motiu de l'exercici de les seues funcions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat (DOCV núm. 6496, de 06/04/2011).
  - Decret 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d'acreditació d'este personal (DOCV núm. 6717, de 20/02/2012).
  - Decret 182/2013, de 29 de novembre, del Consell, pel qual s'establixen les condicions i els requisits per a l'acreditació dels bombers voluntaris i bombers d'empresa (DOCV núm. 7164, de 02/12/2013).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 7/2011, d'1 d'abril

  Vegeu el Decret 33/2012, de 17 de febrer

  Vegeu el Decret 182/2013, de 29 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.