• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Portafolio Europeu de les Llengües i Portafolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14).

  Objecte del tràmit

  El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) és un document personal, basat en el MECR i promogut pel Consell d'Europa, en el qual les persones que aprenen o han aprés una llengua poden registrar i reflexionar sobre les experiències d'aprenentatge de llengües i cultures.

  El portfolio conté un passaport de llengües que el seu titular posa al dia amb regularitat.

  El document també conté una biografia lingüística detallada que descriu l'experiència del titular en cada llengua i que està dissenyat per a guiar l'alumne en la planificació i avaluació dels progressos.

  Finalment, hi ha un dossier amb exemples de treballs personals que es pot mantindre per a il·lustrar una de les competències lingüístiques.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària i de Formació Bàsica de Persones Adultes que vullguen aplicar el PEL a partir del curs 2018-2019.

  Requeriments

  1. Per a la participació del centre en el projecte s'ha de comptar amb l'acord del claustre i l'aprovació del consell escolar del centre i l'autorització del director general de Política Educativa.

  2. El PEL s'ha d'aplicar a les dues llengües oficials i, almenys, una llengua estrangera.

  3. En els centres participants s'ha de constituir un grup de professors compromesos en l'aplicació del PEL, entre els quals es nomenarà un coordinador/a, preferiblement amb destinació definitiva, que actuarà com a dinamitzador de l'aplicació.

  4. Durant el primer curs (2018-2019), no s'ha d'aplicar el Portfolio en els grups d'alumnat; el professorat participant del centre ha de dissenyar, en coordinació amb el personal assessor tècnic docent en matèria de plurilingüisme del Servei d'Educació Plurilingüe, una planificació de les actuacions del grup de treball d'aplicació del PEL que ha d'incloure necessàriament la participació en les accions formatives que organitze o coordine el Servei d'Educació Plurilingüe, la preparació d'activitats i materials per a l'aplicació del PEL i la realització d'alguna activitat d'entrenament amb l'alumnat.

  5. L'aplicació del PEL amb l'alumnat ha de començar a partir del segon curs de participació del centre en aquest projecte (2019-2020).

  6. En l'aplicació del PEL, s'ha de garantir a l'alumnat la continuïtat de l'experiència almenys durant l'etapa en què l'inicien. A partir del curs 2018-2019, els centres que comencen l'aplicació del Portfolio han de fer-ho exclusivament en el nivell de 4 anys d'Infantil, en el 1r curs de Primària, en 1r o 3r d'ESO, en 1r de Batxillerat o en el primer nivell de cada cicle d'Educació per a les Persones Adultes.

  7. Cada centre ha de compartir, mitjançant l'espai virtual del Portfolio de la plataforma Moodle coordinat pel SEP, algunes activitats en format digital amb la finalitat que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport les pose a disposició dels centres que apliquen PEL o les puga difondre en jornades d'intercanvi d'experiències que es convoquen des de l'administració educativa.

  8. Els centres autoritzats a l'aplicació del PEL han de participar en les accions formatives organitzades pel SEP.

  9. L'autorització per a l'aplicació del PEL és indefinida mentres el centre complisca les condicions indicades en esta resolució.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Fins al 31 de maig de 2018.(DOGV nº 8276, de 18/04/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. La documentació s'ha de presentar en sobre obert perquè siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser enviada. Si no es procedeix d'aquesta manera, la documentació es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud de participació en l'aplicació del projecte Portafolis Europeu de les Llengües (annex I de la Resolució de 22 de març de 2018), dirigit a la Direcció General de Política Educativa (Servici d'Educació Plurilingüe. Av. Campanar, 32, 46015, València), acompanyat de la documentació següent:

  - Certificació de l'acta de la sessió del Consell Escolar on s'acorda sol·licitar la participació en l'aplicació del Portafolis Europeu dels Llengües (Annex II de la Resolució de 22 de març de 2018).

  - Certificació de l'acta de la sessió del claustre en què s'acorda aplicar el Portafolis Europeu dels Llengües (Annex III de la Resolució de 22 de març de 2018).

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN L'APLICACIÓ DEL PROJECTE PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES. CURS 2017-2018

  [ANNEX II] CERTIFICAT DE L'ACTA DEL CONSELL ESCOLAR

  [ANNEX III] CERTIFICAT DE L'ACTA DEL CLAUSTRE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, examinarà tota la documentació presentada i, finalment, autoritzarà per mitjà d'una Resolució del director general de Política Educativa als centres que complisquen els requisits per a aplicar el PEL.

  2. La Direcció General de Política Educativa podrà revocar l'autorització concedida en els centres que no apliquen el PEL en les condicions que s'establixen en la Resolució.

  3. Per a reconéixer la participació en el projecte d'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües durant el curs 2018-2019 el professorat ha de complir les condicions següents:
  a) Formar part de l'equip que participa en l'aplicació del PEL en un centre autoritzat per l'administració educativa, segons s'indica en l'article 3 d'aquesta resolució.
  b) Participar en les accions formatives sobre el PEL que es convoquen des de l'administració educativa i dur a terme les actuacions incloses en la planificació a què fa referència l'apartat 4 de l'article quart.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç Portfolio Europeu de les Llengües

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 22 de març de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació del Portafolis Europeu de les Llengües i el Portafolis Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària, de Cicles Formatius i de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana i s'establixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat (DOCV núm. 8276, de 18/04/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 22 de març de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.