Detall de Procediments

Sol·licitud de revisió de la prova de nivell C1 de valencià convocada per Resolució de 3 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, en el marc del procediment selectiu per a ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de revisió de la prova de nivell C1 de valencià convocada per Resolució de 3 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, en el marc del procediment selectiu per a ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la revisió de la prova dins del termini establit, una vegada publicats els resultats en la Pàgina de Personal Docent. Aquest tràmit només implica l'enviament de la prova escanejada a la persona interessada per correu electrònic.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen obtingut la qualificació de NO APTE en la prova de valencià de nivell C1 realitzada el dia 13 de març de 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - La revisió de la prova es podrà sol·licitar en el termini de 3 dies, a comptar de l'endemà de la publicació dels resultats en la pàgina de Peronal Docent.

  - El termini per a presentar la sol·licitud de revisió de la prova de nivell C1 de valencià és del 14 a 16 d'abril de 2021.

  -Les sol·licituds de revisió presentades abans que comence el termini es consideraran fora de termini per extemporànies.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  El tràmit és exclusivament telemàtic a través de l'enllaç corresponent.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_SOL_REV&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16232

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud de revisió a través del tràmit telemàtic disponible en "Tramitar amb certificat"

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià enviarà per correu electrònic la prova escanejada a la persona interessada com a revisió de la prova. Aquesta actuació posarà fi al procediment de revisió de la prova.

  - Per tant, aquest tràmit sols implica l'enviament a l'aspirant de la seua prova escanejada per correu electrònic. La revisió de la prova no suposarà en cap cas una revaloració de la nota determinada per les persones responsables de l'avaluació de les diferents àrees.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_SOL_REV&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16232

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada de certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados ).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitar amb certificat", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals de sol·licitud de revisió de la prova.
  b) Feu clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).
  c) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Publicació de resultats en la pàgina de Personal Docent

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 3 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià C1 i es nomena el tribunal que ha d'avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució del 3 de març de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.