Detall de Procediment

Sol·licitud de revisió de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

Codi SIA: 223640
Codi GUC: 16232
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
(24-11-2023
11-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar la revisió de les proves de la convocatòria de 2023, dins del termini establit, una vegada publicada la resolució de publicació de resultats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquest tràmit només implica l'enviament de la prova escanejada a la persona interessada per correu electrònic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que hagen obtingut la qualificació de NO APTE en les proves de la convocatòria de 2023.

Termini

- La revisió de la prova es podrà sol·licitar en el termini de 10 dies, a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de publicitat dels resultats. - Termini per a presentar la sol·licitud de revisió dels certificats de llenguatges específics és del 25 de juliol al 7 d'agost de 2023 (finalitzat). - Termini per a presentar la sol·licitud de revisió del certificat de nivell C1: del 24 de novembre a l'11 de desembre de 2023. - Termini per a presentar la sol·licitud de revisió dels certificats dels nivells A2, B1, B2 i C2: pendent de publicar. - Les sol·licituds de revisió presentades abans o després del termini establit es consideraran fora de termini per extemporànies.

Documentació

Imprés de sol·licitud disponible en "impresos associats" o el formulari disponible en el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte.

Presentació

Presencial
- L'imprés de sol·licitud de revisió de la prova, una vegada omplit, s'ha d'imprimir, signar i enviar per correu postal o presentar per registre d'entrada en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en les direccions territorials de València, Alacant o Castelló, a les oficines d'assistència en matèria de registres, o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - En cas que es presente en una oficina de correus, cal que es remeta la sol·licitud per correu certificat i en sobre obert perquè siga segellada per l'oficina de Correus, amb la data de presentació, tal com s'estableix reglamentàriament. Si no s'acompleix aquest requisit, la data de presentació que es tindrà en compte serà la data d'entrada en el registre de l'organisme. - Preferentment a les oficines de registre de:
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada de certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados ). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "sol·licitud autenticada", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals de sol·licitud de revisió de la prova. b) Feu clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). c) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià enviarà per correu electrònic la prova corregida escanejada a la persona interessada com a revisió de la prova. Aquesta actuació posarà fi al procediment de revisió de la prova. - Per tant, aquest tràmit sols implica l'enviament a l'aspirant de la seua prova escanejada per correu electrònic. La revisió de la prova no suposarà en cap cas una revaloració de la nota determinada per les persones responsables de l'avaluació de les diferents àrees.

Òrgans resolució

Efecte silenci

Desestimatori

Esgota via administrativa