Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de revisió de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la revisió de les proves de la convocatòria de 2022, dins del termini establit, una vegada publicada la resolució de publicació de resultats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquest tràmit només implica l'enviament de la prova escanejada a la persona interessada per correu electrònic.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen obtingut la qualificació de NO APTE en les proves de la convocatòria de 2022.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - La revisió de la prova es podrà sol·licitar en el termini de 10 dies, a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de publicitat dels resultats.
  - El termini per a presentar la sol·licitud de revisió dels certificats de llenguatges específics és del 22 de juliol al 4 d'agost de 2022, tots dos inclosos.(termini finalitzat)
  - El termini per a presentar la sol·licitud de revisió de la prova de nivell C1 és del 23 de novembre al 7 de desembre de 2022, tots dos inclosos..(termini finalitzat)
  - El termini per a presentar la sol·licitud de revisió de la prova de nivell C2 és del 13 al 26 de desembre de 2022, tots dos inclosos.
  - El termini per a presentar la sol·licitud de revisió de les proves dels nivells A2, B1 i B2 és del 13 al 26 de desembre de 2022, tots dos inclosos.

  -Les sol·licituds de revisió presentades abans o després del termini establit es consideraran fora de termini per
  extemporànies.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - L'imprés de sol·licitud de revisió de la prova, una vegada omplit, s'ha d'imprimir, signar i enviar per correu postal o presentar per registre d'entrada en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en les direccions territorials de València, Alacant o Castelló, a les oficines d'assistència en matèria de registres, o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - En cas que es presente en una oficina de correus, cal que es remeta la sol·licitud per correu certificat i en sobre obert
  perquè siga segellada per l'oficina de Correus, amb la data de presentació, tal com s'estableix reglamentàriament. Si
  no s'acompleix aquest requisit, la data de presentació que es tindrà en compte serà la data d'entrada en el registre de
  l'organisme.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333941
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_SOL_REV&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16232

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud disponible en "impresos associats" o el formulari disponible en el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICAT DE NIVELL DE CONEIXEMENT DE VALENCIÀ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià enviarà per correu electrònic la prova corregida escanejada a la persona interessada com a revisió de la prova. Aquesta actuació posarà fi al procediment de revisió de la prova.

  - Per tant, aquest tràmit sols implica l'enviament a l'aspirant de la seua prova escanejada per correu electrònic. La revisió de la prova no suposarà en cap cas una revaloració de la nota determinada per les persones responsables de l'avaluació de les diferents àrees.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_SOL_REV&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16232

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada de certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados ).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitar amb certificat", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals de sol·licitud de revisió de la prova.
  b) Feu clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).
  c) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 31 de març de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores
  - RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2022, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de les proves dels certificats de capacitació tècnica: llenguatge administratiu, mitjans de comunicació i correcció de textos.
  - RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de la prova de nivell C1 de coneixements de valencià
  - RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2022 del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de les proves de nivell A2, B1 i B2 de coneixements de valencià.
  - RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2022 del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de les proves de nivell C2 de coneixements de valencià.

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució de 31 de març de 2022

  Vegeu Resolució de 18 de juliol de 2022

  Vegeu Resolució de 14 de novembre de 2022

  Ver Resolució de 28 de novembre de 2022

  Veure Resolució de 2 de desembre de 2022.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.