• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'autorització d'intervenció en immobles i espais públics ubicats en conjunts històrics o entorns de protecció de béns immobles declarats BIC sense pla especial.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'autorització d'intervenció en immobles i espais públics ubicats en conjunts històrics o entorns de protecció de béns immobles declarats BIC sense pla especial.

  Objecte del tràmit

  L'autorització d'obres i intervencions en immobles o àmbits territorials ubicats en conjunts històrics o entorns de protecció de béns immobles declarats BIC d'acord amb el que disposa l'article 35 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En tot cas amb anterioritat a l'obtenció de la llicència municipal o un acte de naturalesa idèntica.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, com també a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16234

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud. N'hi ha un de normalitzat per a major facilitat, no obligatori, en triple versió.
  - Si és el cas, acreditació de la representació.
  - Fotografies exteriors de l'immoble i del seu enquadrament urbà o territorial (color 13x18).
  - Projecte d'intervenció, derrocament o nova planta segons corresponga,en tres exemplars.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D´AUTORITZACIÓ D'INTERVENCIÓ EN CONJUNTS HISTÒRICS I ENTORNS DE BÉNS IMMOBLES DECLARATS BÉNS D'INTERÉS CULTURAL SENSE PLÀ ESPECIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida davant de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport.

  - Trasllat d'expedient a la unitat d'Inspecció del Patrimoni Històric Artístic.

  - Inspecció si és possible o informe de la unitat d'Inspecció del Patrimoni Històric Artístic davant del director territorial.

  - Resolució positiva o negativa del director territorial o del director general de Cultura.

  - Trasllat als interessats (en cas de ser negativa: tràmits d'audiència, al·legacions i recursos preceptivos).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i quan es tracte d'administracions públiques els previstos en la la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa .

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16234

  Inici
 • Informació complementària

  * ADVERTÈNCIES
  - Els ajuntaments no podran atorgar llicències ni dictar actes equivalents, que habiliten actuacions d'edificació i ús del sòl relatives a immobles declarats d'interés cultural, o als seus entorns, sense haver acreditat l'interessat l'obtenció de l'autorització de la conselleria competent en matèria de cultura
  - Totes les autoritzacions d'intervenció s'entendran atorgades en funció de les circumstàncies existents en el moment del seu dictat, per la qual cosa podran ser modificades o deixades sense efecte en cas de concórrer circumstàncies sobrevingudes que feren perillar els valors protegits a l'empara d'esta llei. La modificació o privació d'efectes es produirà amb audiència prèvia dels interessats i, d'acord amb el que disposa l'article 10, podrà acordar-se la paralització cautelar, total o parcial, abans de dictar-se la resolució que resulte pertinent.
  - L'autorització s'entendrà caducada si transcorreguera un any sense haver-se iniciat les actuacions per a les quals va ser sol·licitada, sense perjuí que la seua vigència puga prorrogar-se, a sol·licitud de l'interessat, per una sola vegada i per un nou termini no superior a l'inicial. Esta caducitat haurà de ser declarada expressament de conformitat amb el que establix l'article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  - Les obres realitzades sense autorització o apartant-se del contingut d'esta es consideraran il·legals i l'ajuntament o, si és el cas, la conselleria competent en matèria de cultura, amb audiència prèvia i amb expressa advertència d'execució subsidiària, requerirà al promotor d'estes la restitució dels valors afectats, per mitjà de la remoció, demolició o reconstrucció d'allò que s'ha fet a càrrec del responsable de la infracció en els termes previstos per la legislació urbanística.
  - En els projectes d'intervenció en béns immobles declarats d'interés cultural, dins del mes següent a la conclusió de la intervenció, el promotor del projecte presentarà davant de l'ajuntament que va atorgar la llicència, per a la seua remissió a la conselleria competent en matèria de cultura, una memòria descriptiva de l'obra realitzada i dels tractaments aplicats, amb la documentació gràfica del procés d'intervenció elaborada per la direcció facultativa. S'exclouen del que disposa este apartat els immobles compresos en conjunts històrics que no tinguen per si mateixos la condició de béns d'interés cultural.

  Sancions

  Les previstes en l'article 99 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/06/98).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 23/1989, de 27 de febrer, pel qual es regula l'exercici de competències en matèria de Patrimoni Històric (DOGV núm. 1022, de 9/3/89).
  - Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/6/98).
  - Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de Modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 4867, de 21/10/04).
  - Llei 5/2007, de 9 de febrer, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV núm. 5449, de 13/02/07).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 7/2004, de 19 d'octubre

  Vegeu Llei 5/2007, de 9 de febrer

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.