Devolució d'ingressos indeguts.

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV

Codi SIA: 210966
|
Codi GVA: 1624
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Tornar als contribuents les quantitats indegudament ingressades en el Tresor amb ocasió del pagament de deutes tributaris.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* ALTRES DADES

- El procediment pot iniciar-se a instància de l'interessat o a instància de l'administració, quan comprova l'existència d'un ingrés indegut.

- Presentar la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts procedix quan:

. s'haja produït una duplicitat en el pagament

. la quantitat ingressada siga superior a la quantitat liquidada

. quan s'hagen ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries després que hagen transcorregut els terminis de prescripció.

- Quan l'ingrés indegut s'haja efectuat a través d'un acte que ja haja adquirit fermesa, únicament podrà sol·licitar-se la seua devolució instant una revisió d'acte nul de ple dret, una revocació, una rectificació d'errors o un recurs extraordinari de revisió.

- En la devolució d'ingressos indeguts es liquidaran interessos de demora sense necessitat que l'obligat tributari ho sol·licite.

Normativa
 • Decret 151/1994, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment de devolució d'ingressos indeguts per tributs propis i la resta d'ingressos de dret públic de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 2337, de 2/09/00)
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE núm. 302, de 18/12/03).
 • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos
 • Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
 • DECRET 182/2014, de 24 d'octubre, del Consell, pel qual es regula l'ingrés dels drets de naturalesa pública gestionats per la Generalitat i la devolució d'ingressos indeguts relatius a estos drets.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Qualsevol contribuent que haja realitzat un ingrés indegut i, en cas de defunció, els seus hereus o drethavents.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud junt amb la documentació qu es cita al precedent apartat.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

A partir de la realització de l'ingrés, 4 anys.

Documentació
- Sol·licitud en què conste: - Nom o raó social del sol·licitant, domicili i NIF. - Fet i raons concrets que justifiquen la petició. - Justificació documental de l'ingrés indegut - Declaració del mitjà que elegix perquè se li efectue la devolució: . transferència bancària, indicant el número...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
L'usuari registra la seua sol·licitud i si tot és correcte, se li envia el certificat a la carpeta ciutadana. En cas que no siga correcte també se li enviarà un document amb els errors trobats. El termini per a l'enviament del certificat serà de 24 hores.
Presencial

- Als mateixos òrgans gestors de l'ATV, davant dels quals es va presentar la liquidació o autoliquidació que haja derivat en ingrés indegut.

 

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

-I, preferentment, a:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per notificar la resolució expressa serà de sis mesos des que es presente la sol·licitud per l'interessat o des que se li notifique l'acord d'iniciació, si s'ha iniciat d'ofici. El trancurs d'este termini sense que s'haja notificat resolució expressa produirà: - la caducitat,...
Saber més
Observacions

A.- Tributs cedits. - Recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar l'acte. - Reclamació economicoadministrativa davant del Tribunal Economicoadministratiu que corresponga en funció de la quantia. B.- Tributs propis de la Generalitat Valenciana: - Recurs de reposició davant de l'òrgan que...

Saber més
Òrgans resolució