• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2020-2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2020-2021.

  Objecte del tràmit

  Convocar els centres docents públics de nivells no universitaris de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits de participació per als quals se sol·liciten auxiliars de conversa en llengua estrangera per al curs 2020-2021.
  Mitjançant aquesta convocatòria se seleccionaran els centres educatius que es proposaran al Ministeri d'Educació i Formació Professional perquè se'ls assignen auxiliars de conversa que ajuden a millorar les competències lingüístiques de l'alumnat en les llengües estrangeres del currículum (alemany, francés, anglés i italià).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar un auxiliar de llengua estrangera (anglés, francés, italià o alemany):
  - Els centres públics d'Educació Secundària Obligatòria.
  - Els centres públics que imparteixen cicles formatius de Formació Professional.
  - Els centres públics de Formació de Persones Adultes la titularitat dels quals seguisca de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV número 8745 /21/02/2020)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els centres interessats a participar en la presente convocatòria han d'emplenar els annexos autoemplenables d'aquesta resolució segellats i signats por la direcció del centre:
  - Annex I: sol·licitud.
  - Annex II: compromís de participació en el programa.
  - Annex III: justificació del programa.
  - Annex V: declaració de programes europeus Erasmus+ i eTwinning.
  Els centres que demanen auxiliar de francés, italià o alemany, a més dels annexos anteriors han de presentar:
  - Annex IV: declaració de vehicular continguts no lingüístics en francés, italià o alemany o impartir l'àrea de francés, italià o alemany.

  Impresos associats

  Accés a la sol·licitud. Auxiliars de conversació en llengües estrangeres.

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D'AUXILIARS DE CONVERSA - CURS 2020 - 2021

  [ANNEX II] COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D'AUXILIARS DE CONVERSA - CURS 2020 - 2021

  [ANNEX III] JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA - CURS 2020 - 2021

  [ANNEX IV] DECLARACIÓ DEL DIRECTOR/A DEL CENTRE EDUCATIU - CURS 2020 - 2021

  [ANNEX V] DECLARACIÓ SOBRE ELS PROGRAMES ERASMUS+ DEL CENTRE EDUCATIU

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Els annexos autoemplenables estan disponibles en la web del Servei d'Educació Plurilingüe, apartat convocatòries, http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-en-lenguas/convocatorias
  L'accés a la inscripció figurarà en el web del Servei d'Educació Plurilingüe, apartat convocatòries. http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-en-lenguas/convocatorias
  La presentació de les sol·licituds s'ha de realitzar mitjançant registre electrònic, en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es
  Juntament amb la sol·licitud (annex I) i la resta d'annexos, s'ha de presentar la documentació oportuna per a ser baremada. S'adjuntarà en format digital en PDF.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16242

  Informació adicional

  Els annexos autoemplenables estan disponibles en la web del Servei d'Educació Plurilingüe, apartat convocatòries, http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-en-lenguas/convocatorias
  L'accés a la inscripció figurarà en el web del Servei d'Educació Plurilingüe, apartat convocatòries. http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-en-lenguas/convocatorias
  La presentació de les sol·licituds s'ha de realitzar mitjançant registre electrònic, en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es
  Juntament amb la sol·licitud (annex I) i la resta d'annexos, s'ha de presentar la documentació oportuna per a ser baremada. S'adjuntarà en format digital en PDF.

  Inici
 • Informació complementària

  1. La Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació nomenarà una comissió de valoració presidida per la cap del Servei d'Educació Plurilingüe, de la qual també formaran part tres vocals membres del servei esmentat, a més d'un secretari o secretària amb veu i vot. Aquesta comissió tindrà les atribucions següents:
  - Estudiar i avaluar la documentació presentada d'acord amb els criteris establits en l'apartat 7.
  - Sol·licitar els informes i l'assessorament que considere necessaris.
  - Formular la proposta de resolució que elevarà a la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació.
  2. La comissió de valoració elaborarà una llista ordenada dels centres sol·licitants segons la puntuació obtinguda.
  3. El nombre de centres seleccionats en llista definitiva dependrà de la quota d'auxiliars de conversa subvencionats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i adjudicats a la Comunitat Valenciana i de la quota d'auxiliars subvencionats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Així mateix, l'assignació d'auxiliars als centres proposats estarà condicionada a l'existència de candidats disponibles, per la qual cosa el fet de figurar en la llista definitiva de centres seleccionats no garanteix l'acollida final d'un auxiliar.
  4. El procés de selecció de tots els auxiliars de conversa serà realitzat per la Subdirecció General de Promoció Exterior Educativa del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  5. El procés d'assignació d'auxiliars de conversa a centres serà realitzat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i també per la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport d'acord amb l'administració que atorgue la subvenció per allotjament i manutenció a cada auxiliar de conversa.
  En els annexos en què es publiquen els centres seleccionats i els centres en llista d'espera s'indicarà quina de les dues administracions farà l'assignació de l'auxiliar.
  6. En primer lloc s'assignaran als centres seleccionats els auxiliars de conversa que subvenciona el Ministeri d'Educació i Formació Professional atenent la seua normativa específica i tenint en compte l'article 3.2 d'aquesta resolució en el qual s'indiquen les característiques dels centres i l'horari dels auxiliars.
  Una vegada assignats aquests auxiliars a centres, es procedirà a continuar amb l'assignació amb auxiliars subvencionats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Atenent les especificitats d'aquesta subvenció pròpia, recollides en les bases de col·laboració signades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, les indicacions de l'horari dels auxiliars poden variar però sempre amb increment.
  7. En el cas que un auxiliar de conversa no es presente al centre, o que una vegada presentat renuncie a la seua plaça, la substitució d'aquest auxiliar es farà efectiva per part de la Subdirecció General de Promoció Exterior Educativa del Ministeri d'Educació i Formació Professional o bé per part de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, sempre que siga possible en funció de la disponibilitat de sol·licitants en llista de reserva i de la data en què es produeix la renúncia. Aquesta substitució es farà d'acord amb l'administració que haja realitzat la primera assignació.

  Criteris de valoració

  Vegeu l'apartat seté: "Criteris per a la selecció de centres", de la Resolució de 14 de febrer de 2020.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 14 de febrer de 2020, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2020-2021 (DOGV número 8745 de 21/02/2020)

  Llista de normativa

  RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2020/2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.