Detall de Procediment

Sol·licitud de la Targeta del Major de la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 211690
Codi GVA:: 16248
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es crea la Targeta del Major que amplia i simplifica l'accés a una sèrie de serveis i prestacions a les persones majors. La Targeta del Major recull tots els beneficis i avantatges culturals que s'incloïen en la Targeta Cultural de la Tercera Edat i que es detallen en el Catàleg de Servei publicat en la web de Persones Majors de la GVA.

Observacions

Observacions

* FINALITAT I EFECTES - La Targeta del Major acredita, mitjançant un suport físic adequat en el qual figuren les dades personals i un número d'identificació de l'usuari, la condició de persona major. - Les dades personals utilitzades seran tractats de conformitat amb les disposicions contingudes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. - La possessió d'esta targeta permetrà al seu titular l'accés a les prestacions i servicis inclosos en el Catàleg de Servicis i Prestacions, així com els avantatges culturals que s'incloïen en la Targeta Cultural de la Tercera Edat i que es detallen en el Catàleg de Servici, en virtut de la Resolució de 21 de juny de 2016 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. - Per a l'accés a les prestacions incloses en el Catàleg de Servicis i Prestacions es fomentarà la utilització de tecnologies de la informació i de la comunicació, de conformitat amb les disposicions de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. * ÀMBIT TERRITORIAL - La targeta acreditativa de la condició de persona major tindrà validesa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. - La conselleria competent en matèria del major podrà promoure convenis de col·laboració amb altres comunitats autònomes que disposen d'una targeta similar, amb la finalitat que reconeguen este document com a acreditatiu de la condició de persona major i viceversa. * CATÀLEG DE SERVICIS I PRESTACIONS - La conselleria establirà un Catàleg de Servicis i Prestacions pròpies a les quals es podrà accedir mitjançant la Targeta del Major. Este catàleg s'actualitzarà mensualment en la pàgina web de la conselleria https://inclusio.gva.es/es/web/mayores/tarjeta-del-mayor - La conselleria de subscriurà els corresponents convenis o contractes amb altres administracions o amb entitats públiques o privades per a incrementar les ofertes de prestacions i servicis inclosos en el catàleg. * UTILITZACIÓ DE LA TARGETA - La targeta acreditativa de la condició de persona major és un document personal i intransferible que haurà de presentar-se, juntament amb el DNI o NIE, cada vegada que s'utilitze un servici o prestació inclòs en el Catàleg de Servicis i Prestacions. - Els titulars de targeta acreditativa de la condició de persona major podran accedir als servicis que s'incorporen a esta i a totes aquelles prestacions que es deriven de la subscripció de convenis amb altres administracions o entitats tant públiques com privades. * RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ - La Targeta del Major no precisa de renovació. - La modificació de les circumstàncies personals de l'usuari haurà de ser comunicada a l'administració competent amb la finalitat de mantindre les dades actualitzades. - La reexpedició procedirà en el supòsit de pèrdua o extraviament de la targeta i l'interessat l'haja comunicat a l'administració competent, que estarà obligada a emetre una nova targeta. - La vigència de la Targeta del Major estarà subjecta al manteniment de les condicions que van donar lloc a la seua expedició. - La cancel·lació de la Targeta del Major procedirà en tot cas per la defunció del seu titular. - Així mateix, la conselleria també procedirà a la cancel·lació de la Targeta del Major en els supòsits que es detecte falsejament de les dades que van donar lloc a la seua expedició o per la seua utilització amb finalitats fraudulents.

Requisits

Requisits

- Acreditar la condició de pensionistes les persones que tinguen 60 anys complits i menys de 65 anys. - Residir en qualsevol dels municipis que integren la Comunitat Valenciana. - Presentar la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones residents a la Comunitat Valenciana que tinguen 65 anys complits o bé que tinguen 60 anys i siguen pensionistes del Sistema de Seguretat Social o de classes passives, pel concepte de jubilació, viudetat o d'altres pensions.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Termini obert durant tot l'any.

Formularis documentació

Sol·licitud segons model oficial que figura en l'annex del Decret, degudament emplenada i signada. Podran formular-se sol·licituds en fotocòpia dels models que figuren com a annexos en el Decret. La persona que ho sol·licite haurà de presentar la següent documentació: - Fotocòpia del DNI o NIE. - En el cas que el domicili del dni/nie no siga de la comunitat valenciana, s'adjuntarà certificat d'empadronament o de residència emés per l'ajuntament del municipi on resideix. - Document acreditatiu de la condició de pensionista en el supòsit de tindre 60 anys complits i menys de 65.

Presentació

Presentació

Presencial

Presencial: -Les sol·licituds, degudament signades, es podran presentar per les persones interessades, acompanyades de la documentació que procedisca: - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en els registres centrals i direccions territorials de la conselleria competent en matèria del major, i en Oficines PROP: REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA DE SERVICIS SOCIALS, IGUALTAT I HABITATGE- ALACANT AV. RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, Núm. 41 03002 Alacant/Alacant Tel. 012- 963866000 REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA DE SERVICIS SOCIALS, IGUALTAT I HABITATGE - CASTELLÓ AV. GERMANS BOU, 81 12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana Tel.: 964726200 REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA DE SERVICIS SOCIALS, IGUALTAT I HABITATGE - VALÈNCIA AV. DE L'OEST, 36 46001 València Tel. 012 Tlf.: 963867408

Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent: Tramitació Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados ). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD" * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat. -Els òrgans receptors de les sol·licituds, les remetran amb tota la documentació a les direccions territorials de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge corresponents. -Rebudes les sol·licituds, les direccions territorials de les registraran i les revisaran. -Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació, que d'acord amb el Decret resulte exigible, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. -Una vegada estudiada la sol·licitud quant al compliment dels requisits fixats en els articles precedents, es procedirà a la proposta d'expedició de la targeta.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

-Els òrgans receptors de les sol·licituds, les remetran amb tota la documentació a les direccions territorials de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge corresponents. -Rebudes les sol·licituds, les direccions territorials les registraran i les revisaran. -Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació, que d'acord amb el Decret resulte exigible, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. -Una vegada estudiada la sol·licitud quant al compliment dels requisits fixats en els articles precedents, es procedirà a la proposta d'expedició de la targeta.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

No s'estableixen criteris de selecció. S'estableixen únicament els requisits per als beneficiaris i que són: Edat: 65 anys complits. Ser pensionista: Si l'edat del sol·licitant és de 60 anys complits i menys de 65 anys. Residir en algun dels municipis que conformen la Comunitat Valenciana.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

En les direccions territorials de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge es realitzaran els tràmits pertinents.

Obligacions

Obligacions

Les persones beneficiàries tindran les següents obligacions: - Rebuda la Targeta del Major, fer ús adequat de la mateixa i no utilitzar-la amb finalitats fraudulents.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

La Direcció Territorial de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge de la província on residisca el sol·licitant, resoldrà l'autorització de l'expedició de la Targeta i la seua remissió a l'interessat.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La competència per a resoldre les sol·licituds correspon a les direccions territorials de de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

La Targeta del Major es cancel·larà en tot cas per la defunció del titular. Així mateix, la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge procedirà també a la cancel·lació quan detecte falsejament de les dades que van donar lloc a la seua expedició o per l'ús fraudulent d'esta.