Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de la Targeta del Major de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Es crea la Targeta del Major a fi de potenciar la màxima llibertat, activitat i plena integració social i òptima qualitat de vida dels majors. La targeta amplia i simplifica l'accés a una sèrie de serveis i prestacions a aquest sector, cada vegada més important, de la nostra societat.

  La Targeta del Major recull tots els beneficis i avantatges culturals que s'incloïen en la targeta cultural de la tercera edat i que es detallen en el catàleg de servei.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones residents a la Comunitat Valenciana que tinguen 65 anys complits o bé que tinguen 60 anys i siguen pensionistes del Sistema de Seguretat Social o de classes passives, pel concepte de jubilació, viudetat o d'altres pensions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Termini obert durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en en els registres centrals i les direccions territorials de la conselleria competent en matèria del major, i en oficines PROP.

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 - 39
  03001- Alacant/Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003- Castelló de la Plana
  Tel.: 012
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  Av. DE L´OEST, 36
  46004- València
  Tel.: 012
  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud segons el model oficial que figura en l'annex del decret, degudament omplida i signada.

  - Podran formular-se sol·licituds en fotocòpia dels models que figuren com a annexos en el decret.

  Mentre la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives no dispose d'accessos àgils i suficients a bases de dades d'altres administracions, la documentació que s'ha d'aportar és la següent:

  - Fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant.

  - En el cas que el domicili del DNI/NIE no siga de la Comunitat Valenciana, s'ha de presentar un certificat d'empadronament o de residència emés per l'ajuntament del municipi on resideix.

  - Les persones sol·licitants que siguen majors de 60 anys i menors de 65, el certificat de la pensió.
  - Aquells sol·licitants que siguen majors de 60 anys i menors de 65, certificat de la pensió.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE TARGETA DEL MAJOR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Els òrgans receptors de les sol·licituds les remetran amb tota la documentació a les direccions territorials de conselleria competent en matèria del major corresponents.

  - Rebudes les sol·licituds, les direccions territorials les registraran i les revisaran.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació, que resulte exigible, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

  - Una vegada estudiada la sol·licitud quant al compliment dels requisits fixats en els articles precedents, es procedirà a la proposta d'expedició de la targeta.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * FINALITAT I EFECTES
  - La Targeta del Major acredita, mitjançant un suport físic adequat en el qual figuren les dades personals i un número d'identificació de l'usuari, la condició de persona major.
  - Les dades personals utilitzades seran tractades de conformitat amb les disposicions contingudes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  - La possessió d'aquesta targeta permetrà al seu titular l'accés a les prestacions i els serveis inclosos en el catàleg de serveis i prestacions, així com als avantatges culturals que s'incloïen en la targeta cultural de la tercera edat i que es detallen en el catàleg de servei, en virtut de la Resolució de 21 de juny de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  - Per a l'accés a les prestacions incloses en el catàleg de serveis i prestacions, es fomentarà la utilització de tecnologies de la informació i de la comunicació, de conformitat amb les disposicions de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.


  * ÀMBIT TERRITORIAL
  - La targeta acreditativa de la condició de persona major tindrà validesa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
  - La conselleria competent en matèria del major podrà promoure convenis de col·laboració amb altres comunitats autònomes que disposen d'una targeta similar, amb la finalitat que reconeguen aquest document com a acreditatiu de la condició de persona major i viceversa.


  * CATÀLEG DE SERVEIS I PRESTACIONS
  - La conselleria establirà un catàleg de serveis i prestacions pròpies a les quals es podrà accedir mitjançant la Targeta del Major. Aquest catàleg s'actualitzarà mensualment en la pàgina web de la conselleria https://inclusio.gva.es
  - La conselleria subscriurà els corresponents convenis o contractes amb altres administracions o amb entitats públiques o privades per a incrementar les ofertes de prestacions i serveis inclosos en el catàleg.


  * UTILITZACIÓ DE LA TARGETA
  - La targeta acreditativa de la condició de persona major és un document personal i intransferible que ha de presentar-se, juntament amb el DNI o NIE, cada vegada que s'utilitze un servei o prestació inclòs en el catàleg de serveis i prestacions.
  - Els titulars de targeta acreditativa de la condició de persona major podran accedir als serveis que s'incorporen a aquesta i a totes aquelles prestacions que es deriven de la subscripció de convenis amb altres administracions o entitats tant públiques com privades.


  * RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ
  - La Targeta del Major no requereix renovació.
  - La modificació de les circumstàncies personals de l'usuari ha de comunicar-se a l'administració competent amb la finalitat de mantindre les dades actualitzades.
  - La reexpedició és procendent en el supòsit de pèrdua o extraviament de la targeta i la persona interessada ho ha d'haver comunicat a l'administració competent, que estarà obligada a emetre una nova targeta.
  - La vigència de la Targeta del Major estarà subjecta al manteniment de les condicions que van donar lloc a la seua expedició.
  - La cancel·lació de la Targeta del Major serà procedent, en tot cas, per la defunció del seu titular.
  - Així mateix, la conselleria també procedirà a la cancel·lació de la Targeta del Major en els supòsits en què es detecte falsejament de les dades que van donar lloc a la seua expedició o per la seua utilització amb finalitats fraudulentes.

  Obligacions

  Les persones beneficiàries tenen les obligacions següents:
  - Una vegada rebuda la Targeta del Major, cal fer-ne un ús adequat i no utilitzar-la amb finalitats fraudulentes.

  Sancions

  La Targeta del Major es cancel·larà en tot cas per la defunció del titular. Així mateix, la conselleria competent en la matèria procedirà també a la cancel·lació quan detecte falsejament de les dades que van donar lloc a la seua expedició o per l'ús fraudulent d'aquesta.

  Enllaços

  Enllaç a la web de la Conselleria

  Catàleg de la Targeta del Major.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 39/2012, de 2 de març, del Consell, pel qual es crea la Targeta del Major (DOCV núm. 6727, de 05/03/12).
  - Resolució de 21 de juny de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix la inclusió i integració de la targeta cultural de la tercera edat en la Targeta del Major.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 39/2012, de 2 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.