• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització de prospecció arqueològica per a la redacció de la memòria d'impacte patrimonial.

  Objecte del tràmit

  Amb l'atorgament d'autoritzacions per a la realització de prospeccions arqueològiques, l'Administració pretén que el promotor de la intervenció puga demanar la informació de caràcter patrimonial necessària per a l'elaboració de la memòria d'impacte patrimonial que serà objecte de l'informe exigit per l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els promotors de plans i programes subjectes a avaluació ambiental estratègica o de projectes subjectes a estudi d'impacte ambiental i en general de tots aquells projectes, plans o programes que requerisquen de l'informe previst en l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Per qualsevol dels mitjans establits en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992 (BOE núm. 285, de 27/11/92) i en el Decret 130/1998 (DOGV núm. 3339, de 28/09/98).

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16272

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Dades del promotor del projecte, pla o programa, obra o activitat.

  2. Dades del tècnic arqueòleg responsable de la prospecció.

  3. Resum o breu descripció del projecte, pla o programa, obra o activitat, amb indicació de l'òrgan substantiu competent en la declaració d'impacte ambiental, en el qual s'incloguen les coordenades UTM i la referència cadastral de la zona d'afecció. Les actuacions de caràcter lineal, ateses les seues dimensions, queden exemptes de presentar la referència cadastral.

  4. Cartografia digital georeferenciada (amb format shp o dxf) i impresa de l'àmbit afectat, a escala adequada:

  a) Plànols que incorporen la totalitat dels elements patrimonials (històrics, artístics, arquitectònics, etnològics i arqueològics) presents en les bases de dades gestionades per l'òrgan competent en matèria de patrimoni cultural de l'àrea sobre la qual s'intervé i d'un entorn mínim de 200 metres. Quan es tracte actuacions de caràcter lineal, esta obligació s'estendrà a l'àrea sobre la qual s'intervé i a un entorn de 2.000 metres.

  b) Plànols de situació sobre cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià.

  c) Plànols de detall sobre ortofoto actualitzada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE PROSPECCIÓ PER A LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA D'IMPACTE PATRIMONIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació.

  - En el cas que hi haja deficiències, els sol·licitants hauran d'esmenar-les, en el termini de deu dies, amb l'advertència que si no ho fan, la documentació s'arxivarà sense més tràmit.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Ley 39/2015, d'1 d'octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16272

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Les previstes en l'article 99 de la Llei 4/1998, d'11 de juny de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/06/98).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde de 31 de juliol de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula la concessió d'autoritzacions per a la realització d'activitats arqueològiques a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 645, de 13/8/87).
  - Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/6/98).
  - Correcció d'errors de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3435, de 16/2/99).
  - Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4479, d'11/4/03).
  - Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 4867, de 21/10/04).
  - Decret 208/2010, de 10 de desembre, del Consell, pel qual s'establix el contingut mínim de la documentació necessària per a l'elaboració dels informes als estudis d'impacte ambiental a què es referix l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV núm. 6416, de 14/12/10).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.