• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, durant l'exercici 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, durant l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  La Generalitat, a través del foment de la transparència i la participació ciutadana, té com a objectiu estimular la dinàmica participativa de la població promovent que siguen els mateixos integrants d'un col·lectiu els que promoguen iniciatives i instruments de participació activa. La participació és, d'aquesta manera, la forma de vincular-se a un projecte col·lectiu i d'implicar-se la ciutadania en les decisions i actuacions de les institucions públiques.

  Les entitats ciutadanes són un dels vehicles fonamentals a través dels quals es promou la participació activa de la ciutadania en l'esfera pública. És per això que es considera necessari destinar subvencions a les dites associacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Les federacions, confederacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana amb seu o delegació estable en aquesta.

  Requeriments

  a) Estar inscrites en el Registre Nacional d'Associacions o en el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana, o en aquells registres especials, establits per la normativa vigent.
  b) No estar incurses en les prohibicions que, per a obtindre la condició de beneficiaris de subvencions, estableix l'article 13 de l'LGS.
  c) Estar adaptades, en el cas d'associacions, federacions i confederacions, a l'àmbit aplicable de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i en el cas de fundacions a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions (per a fundacions de la Comunitat Valenciana), o a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (per a fundacions d'àmbit estatal).

  - No podran beneficiar-se d'aquestes subvencions:
  a) Les associacions i federacions integrades en una federació o confederació, que hagen sol·licitat una subvenció en la present convocatòria per al mateix projecte presentat per la seua federació o confederació.
  b) No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats segon i tercer de l'article 13 de l'LGS. A aquest efecte, l'entitat sol·licitant ha d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19 de l'RLGS, circumstància que serà comprovada d'ofici per l'òrgan instructor del procediment, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant, LPACAP), llevat que conste expressament en el formulari de sol·licitud l'oposició expressa de l'interessat. En aquest últim cas, s'haurà d'acreditar presentant els corresponents certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  - La justificació de les entitats de no estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, contingudes en els apartats segon i tercer de l'article 13 de l'LGS, s'ha de fer mitjançant una declaració responsable.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el DOGV (número 8495 de 27/02/2019). L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud (annex, document número 1) formalitzada en tots els seus apartats, ha d'anar acompanyada dels següents documents electrònics:

  a) Projecte presentat segons el model normalitzat (annex, document número 2). Les dades no que no s'indiquen en aquest formulari no es tindran en compte a l'efecte de la seua valoració.

  b) Només en els casos d'aquells projectes en què estiga previst el treball en xarxa, s'haurà d'aportar la declaració responsable subscrita pels representants de l'entitat sol·licitant, en la qual es manifeste la col·laboració en el disseny i/o l'execució del projecte a través de la metodologia de treball en xarxa (annex, document número 3).

  c) Si el compte bancari de l'entitat sol·licitant no està donat d'alta en la Generalitat, o calguera modificar-ne les dades, caldrà aportar, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 6548, de 21.06.2011), la documentació següent:

  1r. Model de domiciliació bancària (annex, document número 4), signat pel representant de l'entitat beneficiària juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació.

  2n. Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com de l'IBAN, que s'assenyale en el model de domiciliació bancària.

  d) En el cas de federacions i confederacions, han de presentar una llista actualitzada de les associacions federades i/o confederades.

  e) Qualsevol altra documentació justificativa dels mèrits que s'hagen al·legat per a la valoració.

  Si l'entitat sol·licitant no està inscrita en el Registre de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'haurà d'aportar, a més, la documentació següent:

  a) Associacions, federacions, confederacions i unions d'associacions:

  1r. Document públic acreditatiu de la inscripció en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana. En cas de no estar inscrita en aquest registre, còpia del document públic acreditatiu de la inscripció en el registre corresponent.

  2n. Còpia de l'acta fundacional, en la qual conste l'acord adoptat en la data de constitució de l'entitat sol·licitant.

  3r. Còpia dels estatuts de l'entitat, adaptats a la normativa vigent i en què conste la inscripció en el registre competent.

  4t. Certificació acreditativa de l'actual composició de la junta directiva, amb la indicació del nom, els cognoms, el DNI dels integrants i el càrrec que ocupen.

  b) Fundacions:

  1r. Document públic acreditatiu de la inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. En cas de no estar inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, còpia del document públic acreditatiu de la inscripció en el registre corresponent.

  2n. Còpia de l'escriptura pública de constitució de la fundació.

  3r. Certificació acreditativa de l'actual composició del patronat de la fundació amb la indicació del nom, els cognoms, el DNI dels integrants i el càrrec que ocupen.

  La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè la Direcció General de Transparència i Participació obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, prevista en els articles 18 i 19 de l'RLGS; en aquest cas, les entitats no hauran d'aportar les corresponents certificacions, segons el que preveu l'article 28 de l'LPACAP. No obstant això, es podrà denegar aquest consentiment, si així s'assenyala expressament en el formulari de sol·licitud. En aquest supòsit, s'han d'aportar els corresponents certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració tributària, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acrediten que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  Quedaran exemptes de presentar aquests certificats les entitats que sol·liciten subvencions inferiors a 1.803,04 euros, segons el que disposa l'article tercer de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableix la forma d'acreditació dels beneficiaris de subvencions del fet de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social (DOGV núm. 2775, de 21.06.1996).

  Impresos associats

  [DOC. 1] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS CIUTADANES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [DOC. 2] FORMULARI DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE . Subvencions destinades a Entitats Ciutadanes

  [DOC. 3] FORMULARI DE COMPROMÍS DE TREBALL EN XARXA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [DOC. 5] CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE GASTOS

  [DOC. 6] CERTIFICAT DE COMPLIMENT DEL PRESSUPOST APROVAT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.