• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'autorització per a la realització d'actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Amb l´atorgament d´autoritzacions per a la realització d´activitats arqueològiques, l´administració pretén garantir, tècnicament, la protecció del patrimoni i permetre, al mateix temps, el millor rendiment científic de la investigació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persona o entitat promotora de l'actuació arqueològica.

  Requeriments

  Les persones encarregades de la direcció tècnica d'actuacions arqueològiques hauran de comptar necessàriament amb la titulació de llicenciat o llicenciada en Geografia i Història, Història o Humanitats, o el títol universitari oficial de grau d'acord amb la matèria més el títol de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigent, habiliten per a la realització d'actuacions arqueològiques amb caràcter professional.

  Les persones encarregades de la direcció tècnica d'actuacions paleontològiques hauran de comptar necessàriament amb la titulació de llicenciat o llicenciada en Biologia o Geologia o títol universitari oficial de grau d'acord amb la matèria més el títol de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigent, habiliten per a la realització d'actuacions paleontològiques amb caràcter professional.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Projecte tècnic subscrit per la direcció tècnica:
  . Programa detallat dels treballs que justifique la seua conveniència i interés científic.
  . Antecedents històrics i arqueològics.
  . Metodologia.
  . Pla de treball.
  . Duració total prevista.
  . Diferents etapes de l'actuació, si és el castal prevista.
  . Mitjans materials tècnics i humans.
  . Situació urbanística patrimonial de l'àrea d'actuació.
  . Qualificació urbanística i/o territorial de l'àmbit.

  - Plànols i informació geogràfica.
  . Delimitació de l'àrea d'actuació georeferenciada en coordenades UTM (Datum ETRS89).
  . Pla de situació sobre mapa topogràfic.
  . Si es tracta d'un àmbit urbà s'haurà d'aportar un pla cadastral de situació i emplaçament de l'immoble o solar sobre ortofoto actualitzada.
  . Si es tracta d'un àmbit rural s'aportarà pla topogràfic de localització i pla de situació sobre ortofoto actualitzada.
  . Plànol en què es determine amb precisió els límits de l'actuació.

  - Documentació fotogràfica de l'àmbit objecte de l'actuació (si és el cas) .

  - Informe de les mesures de preservació de les restes.

  - Pressupost desglossat de l'actuació.

  - Breu currículum de la direcció tècnica i si és el cas de l'equip interdisciplinari.

  - Declaració responsable de trobar-se al dia del assegurança de responsabilitat civil.

  - Projecte d'obres que motiva l'actuació, aportant la documentació tècnica precisa que reflectisca la seua incidència sobre les restes de naturalesa arqueològiques (en cas d'actuacions arqueològiques preventives motivades per la realització d'obres o construccions).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS ARQUEOLÒGIQUES I PALEONTOLÒGIQUES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

  LLIBRE DE GESTIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- Òrgans competents per a la instrucció dels procediments d'autoritzacions arqueològiques:

  Els serveis territorials de la conselleria competent en matèria de cultura instruiran tots els procediments relatius a béns de naturalesa arqueològica, als quals es refereix el present reglament, dins dels seus respectius àmbits territorials.

  S'exclouen del que disposa el paràgraf anterior, les actuacions i intervencions pròpies de l'art rupestre i les incloses en els pressupostos d'inversions de la Generalitat, la tramitació de les quals, excepte delegació, correspondrà al corresponent servei del centre directiu competent en matèria de patrimoni cultural.

  Els procediments relatius al patrimoni subaquàtic seran instruïts pel Centre d'Arqueologia Subaquàtica de la Comunitat Valenciana.

  2.- Òrgans competents per a la resolució de procediments relatius a béns de naturalesa arqueològica:

  Serà competent per a resoldre els procediments de naturalesa arqueològica la direcció territorial corresponent, a excepció de les actuacions previstes en l'apartat 2 de l'article anterior; les autoritzacions en jaciments i altres béns individualitzats declarats béns d'interés cultural; les que tinguen àmbit supraprovincial; els plans generals d'investigació; els reconeixements de dret a premi per troballes casuals i les relatives al patrimoni subaquàtic

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procedimiento Administrativo Común de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=163

  Tramitació

  - Els que així ho desitgen, podran realitzar la presentació i registre per mitjans electrònics i sol·licitar que les comunicacions i notificacions es practiquen per dita via. Estos tràmits tindran plena validesa, d'acord amb les condicions i requisits previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, així com en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat. Amb el fi de complir amb els requisits de seguretat establits, la designació de la direcció o bústia de correu electrònic, als efectes de la pràctica de notificacions a l'interessat, haurà de correspondre amb la proporcionada per la Generalitat amb domini .

  - Es requerirà per a sol·licitar l'autorització per via telemàtica certificat de firma electrònica d'entitat emés per l'ACCV: http://www.accv.es/empresas/

  - En el cas que l'empresa sol·licitant siga una persona física, serà necessari el certificat de firma electrònica de ciutadà, emés per l'ACCV: http://www.accv.es/ciudadanos/

  - La tramitació telemàtica pot realitzar-se a través del PROP, en la següent URL:
  http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=163

  - La sol·licitud i la fitxa de manteniment de tercers poden aportar-se de forma telemàtica. La resta de documents només s'acceptaran en format .Pdf i hauran d'estar firmats per mitjà de la plataforma de firma on line de l'ACCV: http://www.accv.es/ciudadanos/firma-online-pdf/. La grandària dels arxius no podrà superar els dos megabytes (MB)

  Informació adicional

  La sol·licitud d'autorització mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA.

  Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en la Carpeta Ciutadana de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Carpeta Ciutadana) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a la Carpeta Ciutadana)].

  L'interessat s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada.

  Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà l'o els documents electrònics que haja d'aportar.

  Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTIVITATS ARQUEOLÒGIQUES:
  Es consideren activitats arqueològiques segons l'article 59 de la llei 4/98 de Patrimoni Cultural Valencià les següents:
  - Prospeccions arqueològiques o paleontològiques.
  - Excavacions arqueològiques o paleontològiques.
  - Estudis directes d'art rupestre.
  - Treballs relatius a arqueologia de l'arquitectura.
  - La manipulació amb tècniques analítiques de materials arqueològics o paleontològics.
  - La protecció, consolidació i restauració de jaciments arqueològics o paleontològics. Tindran esta consideració, entre altres, els treballs de tancament, tanca, senyalització i neteja de dites jaciments, així com, els de conservació preventiva d'art rupestre i el muntatge d'estructures subaquàtiques per a la protecció de restes.
  - L'estudi i/o documentació gràfica dels jaciments arqueològics o paleontològics i dels materials pertanyents als mateixos que es troben depositats en els museus de la Comunitat Valenciana.


  * DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A DEPOSITAR LES PECES OBTINGUDES DE LES ACTIVITATS ARQUEOLÒGIQUES O PALEONTOLÒGIQUES:
  - Una relació de les peces entregades.
  - Part gràfica i diapositives suficients que documenten el procés de l'excavació.
  - Planimetria, talls i seccions i inventari dels materials.
  - Relació de materials recopilada per mitjà de l'aplicació informàtica Magatzem, que subministrarà la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, impresa i en format magnètic.


  * CARACTERÍSTIQUES DEL MUSEU DEPOSITARI:
  Haurà d'estar reconegut legalment i reunir els requisits següents:
  - Instal·lacions amb espai suficient per a albergar el material que haja de depositar-se, que permeta una ubicació ordenada i utilització senzilla i accessible, amb facilitat per a l'evacuació en casos d'emergència. Condicions de seguretat i ambientals, relativa a llum, humitat i temperatura, que permeten la seua perfecta conservació.
  - El museu delimitarà una zona d'estudi i consulta que facilite el treball amb els materials depositats i haurà de disposar de fons bibliogràfic mínim, susceptible de ser ampliat. Igualment, haurà de constar amb tallers de restauració en què es puguen netejar o tractar les peces que integren els fons depositats.

  Sancions

  Les previstes en l'article 99 de la Llei 4/1998, d'11 de juny de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/06/98).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/6/98).
  - Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 4867, de 21/10/04).
  - Llei 5/2007, de 9 de febrer, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV núm. 5449, de 13/02/07).
  - Decret 107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8157 de 26.10.2017).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.