• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de 5 beques per a la realització de pràctiques professionals en les conselleries de turisme de les missions diplomàtiques d'Espanya a París, Londres, Brussel·les, L'Haia i Berlín.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de 5 beques per a la realització de pràctiques professionals en les conselleries de turisme de les missions diplomàtiques d'Espanya a París, Londres, Brussel·les, L'Haia i Berlín.

  Objecte del tràmit

  Completar la formació de jóvens titulats universitaris, per mitjà del desenrotllament d'accions de promoció i estudi i investigació de mercats en el marc del Pla Nacional i Integral de Turisme, per mitjà de l'adscripció de becaris en les conselleries de turisme en l'exterior (OET) en les ciutats de París, Londres, Brussel·les, l'Haia i Berlín

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria hauran de reunir els requisits següents, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

  Requeriments

  a) Tindre nacionalitat de qualsevol estat membre de la Unió Europea.
  b) No ser major de 35 anys.
  c) Titulació: estar en possessió dels títols universitaris de grau o llicenciat en Turisme, Investigació de Mercats, Ciències Econòmiques i Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses o Sociologia, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la seua obtenció.
  d) Coneixement dels següents idiomes amb domini oral i escrit acreditat per mitjà de titulacions que acrediten un nivell mínim B2 de Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües:

  - Per a totes les beques, domini oral i escrit de l'idioma anglés.

  - I a més, específicament es requerirà:

  - Per a la beca amb destinació en la Conselleria de Turisme de la Missió Diplomàtica d'Espanya a París: idioma francés.
  - Per a la beca amb destinació en la Conselleria de Turisme de la Missió Diplomàtica d'Espanya a Brussel·les: idioma francés o del neerlandés.
  - Per a la beca amb destinació en la Conselleria de Turisme de la Missió Diplomàtica d'Espanya a l'Haia: idioma neerlandés.
  - Per a la beca amb destinació en la Conselleria de Turisme de la Missió Diplomàtica d'Espanya a Berlín: idioma alemany.

  e) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  f) No haver tingut amb anterioritat la condició d'adjudicatari d'una beca "Turisme d'Espanya", ni haver gaudit en els tres anys anteriors al de la corresponent convocatòria d'una beca per a una finalitat semblant.
  g) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  h) Disposar de cobertura sanitària.
  i) Per a poder realitzar la presentació electrònicament la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a ciutadans emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o del DNI electrònic.

  EXCLUSIONS:
  - No podran optar a estes beques els qui en el moment de publicar-se la convocatòria ja gaudisquen d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - La dotació econòmica de cada una de les cinc beques serà de vint-i-sis mil huit-cents huitanta euros (26.880 euros) anuals bruts dividits en dotze mensualitats.
  - Sobre l'import es practicarà la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social i les altres que, si és el cas, puguen correspondre.
  - Les quantitats abonades en cap cas tenen caràcter de salari o retribució, sinó d'ajuda econòmica per als gastos que la beca comporta.
  - Durant el període de vigència de la beca i a fi que la quantia de l'ajuda concedida no es veja indirectament minvada, es podran abonar ajudes complementàries per a compensar els gastos derivats de l'assistència a cursos, seminaris, esdeveniments u activitats que, a consideració del tutor o tutora responsables de la formació, s'entenguen necessaris o convenients als propòsits d'esta.
  L'aplicació de la dita normativa es referirà únicament als conceptes i quanties que hagen de ser rescabalats, sense que això implique una modificació en la relació jurídica del becari amb l'Administració.


  PAGAMENT
  - L'import de les beques s'abonarà mensualment, després de la certificació del tutor que serà el Cap del Servici de Promoció i Producte de l'Àrea de Màrqueting i Comunicació de l'Agència Valenciana del Turisme.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 7737, de 09/03/2016.


  Als efectes de còmput de terminis serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada consignada en el rebut expedit per el registre electrònic. La recepció en dia inhàbil a la unitat corresponent, s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren inhàbils els que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  - Les sol·licituds es presentaran exclusivament per via telemàtica.

  Es pot sol·licitar més d'una beca, en el tràmit telemàtic s'especificarà la destinació a la qual s'opta, per la qual cosa per a cada destinació de les beques de la convocatòria s'ha d'omplir la sol·licitud i el currículum, a fi de poder obtindre l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum que es calcularà de forma automàtica a partir de la informació aportada en este.

  En cas de presentació de més d'una sol·licitud per a una mateixa beca, únicament es tindrà en compte l'última presentada, i s'arxivaran les anteriors.
  A fi de reduir càrregues administratives als interessats, junt amb la sol·licitud i el currículum (telemàtics) no s'acompanyarà cap documentació.

  La presentació de la sol·licitud per a optar a estes beques, sense perjuí d'una possible impugnació, implicarà l'acceptació per la persona sol·licitant de les bases d'esta convocatòria.

  El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable, per mitjà de la qual la persona sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades arreplegades en la sol·licitud i en el currículum són certes i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, la qual queda a disposició de la comissió d'avaluació per a la comprovació, control i inspecció que es crega oportú.

  Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar coneixements d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana que li permeten comunicar-se amb fluïdesa i desenrotllar la seua activitat en eixe idioma. Este aspecte serà objecte de verificació, si és el cas, durant el procés de selecció.


  2. ACREDITACIÓ MÈRITS DETALLATS EN EL CURRÍCULUM

  Les persones sol·licitants que siguen seleccionades per a la fase d'entrevista, prèviament a la realització d'esta, hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Si la sol·licitud presentada en termini no reunix els requisits indicats en la convocatòria o no és aportada alguna documentació de l'exigida en ella, el Servici de Promoció i Publicitat, requerirà l'interessat per a la seua esmena en el termini màxim de 10 dies hàbils, i se li indicarà que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud. La dita esmena es realitzarà també de forma telemàtica, seleccionant el tràmit creat a este efecte.

  2. El procés de selecció constarà de dos fases, una primera de valoració de mèrits de les persones aspirants i una altra de realització d'una entrevista.

  3. La comissió avaluadora es reunirà dins dels quinze dies següents a l'acabament del termini de presentació de sol·licituds per a valorar els mèrits aportats d'acord amb els criteris de baremació i elaborarà un llistat provisional de tots els aspirants, ordenat segons puntuació.

  4. El llistat provisional serà publicat en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet durant deu dies per a la fase d'al·legacions.

  5. Aquells candidats que superen la nota mínima de set en el llistat provisional, seran convocats per a la realització de l'entrevista.
  La falta d'assistència per la persona candidata a l'entrevista serà motiu d'exclusió del procés selectiu.

  6. Les persones sol·licitants seleccionades per a l'entrevista, hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum presentat junt amb la sol·licitud.

  7. Després de la valoració de sol·licituds i realització de les entrevistes, la comissió de valoració elaborarà, en el termini de deu dies, una proposta de resolució que contindrà la relació de persones beneficiàries, així com una borsa de reserva per cada beca, constituïda pels aspirants que no resulten adjudicataris de la beca, prioritzada per orde de puntuació per a cobrir les vacants que puguen sorgir durant el període de gaudi. Així mateix, s'inclourà una relació d'aspirants les sol·licituds de la qual hagen sigut desestimades, amb indicació de les causes que n'hagen motivat la denegació. La proposta s'elevarà al president de l'Agència Valenciana del Turisme per a la resolució.

  8. La resolució de concessió es dictarà pel president de l'Agència Valenciana del Turisme i es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i contindrà la relació de persones beneficiàries, així com una borsa de reserva per cada beca, constituïda pels aspirants que no resulten adjudicataris de la beca, prioritzada per orde de puntuació per a cobrir les vacants que puguen sorgir durant el període de gaudi. Així mateix, s'inclourà una relació d'aspirants les sol·licituds de la qual hagen sigut desestimades, amb indicació de les causes que n'hagen motivat la denegació.

  9. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució sobre les sol·licituds formulades serà de tres mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7737, de 09/03/2016.

  10. En el cas que transcórrega el termini establit sense que s'haja dictat i notificat una resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions que es dicten esgoten la via administrativa i contra elles podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant del president de l'Agència Valenciana del Turisme, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la resolució corresponent. Tot això sense perjuí de la interposició, per part dels interessats, de qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16334

  Informació adicional

  La sol·licitud i el currículum es presentaran exclusivament per via telemàtica.

  Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum haureu de polsar la icona "Tramitar amb certificat" o https://www.tramita.gva.es

  Una vegada presentada la sol·licitud esta no es pot modificar, per tant, si desitgeu realitzar canvis haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En eixe cas la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, pot connectar-se a l'àrea personal de la Generalitat i accedir a l'apartat JUSTIFICANTS.

  Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, vos recomanem que accediu a la següent pàgina de preguntes freqüents (https://www.tramita.gva.es/tramitacion/ayudafaq.jsp?_idioma=1).

  En cas de continuar amb problemes pot remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  El suport d'incidències, d'este correu, estarà operatiu de 8:00 h a 18:30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 h a 15:00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1.- Valoració de mèrits amb la ponderació que es detalla a continuació:

  A) Expedient acadèmic.

  1) Expedient acadèmic de la carrera aportada com a requisit.
  La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic, i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts, d'acord amb l'escala següent:
  - Nota mitjana de 5: 5 punts
  - Nota mitjana de 6: 6 punts
  - Nota mitjana de 7: 7 punts
  - Nota mitjana de 8: 8 punts
  - Nota mitjana de 9: 9 punts
  - Nota mitjana de 10:10 punts
  Quan la ponderació s'haja realitzat amb una puntuació de 0 a 4 punts, s'aplicarà el que disposa l'apartat 13.4 i 5 del Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'establixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial. No obstant això, es recomana aportar certificació on conste la nota mitjana ponderada entre 5 i 10 punts.

  2) Altres títols acadèmics oficials diferents dels que constituïxen un requisit per a la concessió.
  En este subapartat la puntuació màxima serà de 3 punts a raó de:
  - Títol de doctor: 2 punts
  - Altres llicenciatures: 1 punt
  - Altres diplomatures: 0,50 punts


  B) Coneixements de valencià.

  Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala següent i puntuant-se exclusivament el nivell més alt acreditat:
  - Oral: 0,25 punts
  - Elemental: 0,50 punts
  - Mitjà: 0,75 punts
  - Superior: 1,00 punt


  C) Coneixement d'idiomes.

  - Coneixement d'altres idiomes oficials de la Unió Europea diferents dels requerits en la base tercera d'esta convocatòria: es valorarà cada nivell superat de l'idioma o idiomes amb 0,20 punts fins a un màxim d'un punt.
  - Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, Universitats, Ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat.


  D) Coneixements addicionals.

  1) Experiència professional relacionada amb l'objecte de la beca, en particular, en matèria de promoció, màrqueting i comunicació turística, així com en l'elaboració de projectes, estudis i anàlisi en l'àmbit turístic, fins a un màxim de 2 punts. Es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.

  2) Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, en matèria de promoció, màrqueting o comunicació i informació turística, fins a un màxim de 3 punts.

  Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per l'interessat, d'acord amb l'escala següent:
  a) De 200 o més hores, 3,00 punts.
  b) De 100 o més hores, 2,00 punts.
  c) De 75 o més hores, 1,50 punts.
  d) De 50 o més hores, 1,00 punt.
  e) De 25 o més hores, 0,50 punts.
  f) De 15 o més hores, 0,20 punts.
  Els centres de formació que impartisquen cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts.
  En cap cas es puntuaran en el present subapartat ni en l'apartat C anterior els cursos de valencià i d'idiomes.


  E) Altres mèrits:

  Es valorarà fins a un màxim d'un punt:
  - Els cursos o experiència acreditada en gestió i creació de bases de dades, fulls de càlcul i/o processament de textos, de cinquanta o més hores de duració, a raó de 0,25 per curs.
  - Els cursos en gestió d'esdeveniments, protocol o relacions públiques, de cinquanta o més hores de duració a raó de 0,25 per curs.

  2.- Entrevista

  1. Les persones candidates que superen un total de set punts en la valoració de mèrits, seran convocades a una entrevista que podrà realitzar-se parcialment en algun o alguns dels idiomes aportats per l'aspirant com a requisit de la beca i incloure preguntes per a la comprovació de coneixements generals sobre la Comunitat Valenciana i la seua oferta turística.
  La puntuació màxima que es podrà obtindre en este apartat serà de sis punts.

  2. En cas d'empat es resoldrà, per este orde, a favor de la persona que en el moment de presentació de sol·licituds haja acreditat el reconeixement de l'òrgan competent de tindre una discapacitat, ser víctima de violència de gènere o d'accions terroristes.

  Obligacions

  * De les persones beneficiàries

  1. La persona beneficiària d'una beca està obligada a incorporar-se al departament que se li indique en el termini establit, a realitzar l'activitat que ha motivat la concessió durant el període de gaudi segons les directrius donades per l'Agència Valenciana del Turisme, i guardar el degut secret i confidencialitat dels assumptes en què intervinga, així com a complir les obligacions establides tant en l'article 14 de la Llei General de Subvencions com en la pròpia convocatòria.
  En este sentit, en desenrotllar la seua tasca en una de les Conselleries de Turisme en l'Exterior, està obligada a observar les instruccions i ordes del conseller de Turisme o persona en qui delegue, així com a complir les normes i horaris de funcionament de la Conselleria. Per a la realització de les seues pràctiques, utilitzarà els mitjans materials habituals i disponibles en la Conselleria de Turisme en què exercisca les seues tasques.

  2. Els estudis, informes o documents que elaboren les persones beneficiàries d'una beca en el desenrotllament de la seua activitat quedaran a disposició de l'Agència Valenciana del Turisme i de l'Institut de Turisme d'Espanya (Turespaña), que seran titulars dels drets d'explotació i la resta de relatius a la propietat intel·lectual dels estudis i informes.

  3. D'acord amb el que establix el Conveni de Col·laboració per a la Formació de Becaris en les Conselleries de Turisme en les Missions Diplomàtiques d'Espanya entre Turespaña i l'Agència Valenciana del Turisme, les persones beneficiàries d'una beca hauran d'acceptar per escrit el compliment d'estes obligacions i condicions, com a requisit previ per a la seua incorporació a les seues respectives destinacions.

  4. La persona beneficiària d'una beca està obligada a acceptar la concessió de la beca i renunciar a qualsevol altra beca coetània que es gaudisca.

  5. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió o, si és el cas, l'obtenció després de la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques o privades, podran donar lloc a la modificació de la resolució de concessió o minoració de la subvenció concedida.

  6. Finalitzat el termini de duració de la beca, i amb l'informe favorable del tutor o tutora, s'expedirà el corresponent certificat d'aptitud i aprofitament a favor del becari o becària.

  7. Durant el període de gaudi de la beca, la persona beneficiària haurà d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què s'organitze per part de tutor o tutora de l'òrgan que exercix la tutela.


  * De l'entitat concedent:

  Són obligacions de l'Agència Valenciana del Turisme en relació amb les beques concedides d'acord amb estes bases:

  a) Proporcionar el suport necessari i facilitar la utilització dels mitjans, instruments i equips que resulten necessaris per al normal exercici de l'activitat objecte d'esta beca.

  b) Designar un tutor o tutora que coordinarà i orientarà les activitats a realitzar pels becaris, assignarà les funcions a realitzar en el curs de les seues pràctiques, realitzarà el seguiment i suport necessari, resoldrà els dubtes que puguen sorgir, i avaluarà el seu aprofitament.

  c) Vetlar pel desenrotllament adequat del programa de formació.

  d) Subscriure amb una entitat asseguradora una pòlissa d'assegurança per al cas d'accident individual, del que seran beneficiàries les persones adjudicatàries d'estes beques.

  e) Expedir el corresponent certificat d'aptitud i aprofitament a favor del becari o becària, després de la finalització del termini de la beca i després d'informe favorable del tutor o tutora.

  f) Les derivades del RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/09).
  - Orde 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011).
  - Resolució de 4 de març de 2016, del president de l'Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en les conselleries de Turisme en l'exterior (oficines espanyoles de Turisme). (DOCV nº 7737 de 09/03/2016).
  - Extracte de la Resolució de 4 de març de 2016, del president de l'Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en les conselleries de turisme en l'exterior (oficines espanyoles de turisme) (DOCV nº 7737 de 09/03/2016).
  - Resolució de 20 de maig de 2016, del president de l'Agència Valenciana del Turisme, per la qual es concedeixen beques per a la realització de pràctiques professionals en les conselleries de Turisme en l'Exterior (oficines espanyoles de Turisme). (DOCV nº7794 de 31/05/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 4 de març

  Vegeu la Resolució de 4 de març

  Vegeu l'Orde 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu la Resolució de 20 de maig

  Llistat de seguiment

  Presentació d'al.legacions/subsanacions

  Renúncia a la beca

  Llista provisional d'admesos i exclosos

  Convocatòria als candidats i a les candidates que han superat la puntuació mínima per la realització de l'entrevista

  Consulta de l'estat de tramitació

  Llistat definitiu: adjudicació

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.