Detall de Procediments

TECG - Obligatorietat de mantindre la traçabilitat en els productes de la Comunitat Valenciana i la seua primera comercialització. (Document d'acompanyament i traçabilitat agrícola. DATA).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  TECG - Obligatorietat de mantindre la traçabilitat en els productes de la Comunitat Valenciana i la seua primera comercialització. (Document d'acompanyament i traçabilitat agrícola. DATA).

  Objecte del servici

  La traçabilitat és la possibilitat de trobar i seguir el rastre, a través de totes les etapes de producció, transformació i distribució, d'un aliment, un pinso, un animal destinat a la producció d'aliments o una substància destinada a ser incorporada en aliments o pinsos, o amb probabilitat de ser-ho.

  Per a això, es fa imprescindible crear registres, a través de qualsevol sistema d'emmagatzematge de dades, siga en suport paper o en suport informàtic, que represente resultats obtinguts o proporcione evidència de les activitats exercides segons el que s'ha preestablit.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Agricultors i empreses agrícoles que estiguen en algun dels supòsits que es detallen en cada un dels tipus de registre.

  Inici
 • Informació complementària

  * DEFINICIONS
  1. Titular d'explotació agrícola: qualsevol persona física o jurídica que produïsca vegetals o fongs de manera comercial amb destinació a l'alimentació humana o animal.
  2. Empresa alimentària: tota empresa pública o privada que, amb ànim de lucre o sense, duga a terme qualsevol activitat relacionada amb qualsevol de les etapes de la producció, la transformació o la distribució d'aliments. Els/les titulars d'explotacions agrícoles que produïsquen amb destinació a l'alimentació humana tindran la consideració d'empresa agrícola alimentària, segons l'article 3.2 del Reglament (CE) número 178/2002.
  3. Empresa de pinsos: tota empresa pública o privada que, amb ànim de lucre o sense, duga a terme qualsevol activitat de producció, fabricació, transformació, emmagatzematge, transport o distribució de pinsos; s'hi inclou tot productor que produïsca, transforme o emmagatzeme pinsos per a alimentar els animals de la seua pròpia explotació. Els/les titulars d'explotacions agrícoles que produïsquen amb destinació a l'alimentació animal tindran la consideració d'empresa agrícola de pinsos, segons l'article 3.5 del Reglament (CE) número 178/2002.
  4. Operadors agroalimentaris: s'entenen per tals els titulars d'explotacions agrícoles, empreses alimentàries i empreses de pinsos a l'efecte de les obligacions establides en el Decret 5/2015.
  5. Registre: qualsevol sistema d'emmagatzematge de dades, siga en suport paper o en suport informàtic, que represente resultats obtinguts o proporcione evidències de les activitats exercides segons el que s'ha preestablit.
  6. Traçabilitat: la possibilitat de trobar i seguir el rastre, a través de totes les etapes de producció, transformació i distribució, d'un aliment, un pinso, un animal destinat a la producció d'aliments o una substància , destinats a ser incorporats en aliments o pinsos o amb la probabilitat de ser-ho.
  7. Document d'acompanyament i traçabilitat agrícola (DATA): document que acompanya l'expedició de productes agraris des del seu origen en l'explotació agrícola a la seua primera destinació i acreditat la traçabilitat d'aquests productes en la seua primera comercialització.


  * REGISTRES
  1. Els registres podran portar-se en paper o en format electrònic, i serà obligatori aquest últim quan es realitzen més de 500 anotacions a l'any.
  2. En tot cas, les dades mínimes que cal registrar seran les que figuren en els annexos II a V del Decret 5/2015, sense perjudici que s'empren models més complets, com els facilitats per la conselleria amb competències en matèria d'agricultura o altres organismes en l'àmbit de les seues competències.
  3. Les anotacions que es realitzen en els registres han de complir els requisits següents:
  a) Siguen originals i no puguen ser modificades, sense que quede constància d'aquesta modificació.
  b) Romanguen llegibles durant tot el període en què s'han de conservar els registres.
  c) No siga possible la introducció de dades prèvies a anotacions ja realitzades (sense perjudici que, en els sistemes informàtics, el contingut dels registres es puga ordenar de maneres diferents a la cronològica).
  d) S'identifique la persona física que realitzarà cada anotació o inscripció.
  - Registres d'utilització de productes fitosanitaris i d'anàlisi de residus de productes fitosanitaris.
  - Registres de les pràctiques de fertilització i d'anàlisi de sòls i aigües.
  - Registre del material vegetal procedent d'organismes modificats genèticament.
  - Registres en l'origen i la destinació de la producció.


  * DADES QUE HAN DE CONSTAR EN EL DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT I TRAÇABILITAT AGRÀRIA (DATA):
  - Identificació: núm. document/any.
  - Nom, NIF o NIE, adreça i telèfon del titular d'explotació agrícola emissor del DATA. En cas de persona jurídica, cal incloure, a més, raó social i CIF. Codi de registre d'explotació agrícola, si n'hi ha.
  - Explotació d'origen de la mercaderia: municipi, polígon, parcel·la, superfície. Referència SIGPAC.
  - Producte: espècie i varietat.
  - Quantitat de producte.
  - Declaració que autoritza la recol·lecció i el trasllat de la seua collita a l'operador relacionat.
  - Nom o raó social, NIF, NIE o CIF de l'operador autoritzat.
  - Tipus i matrícula del vehicle emprat en el trasllat.
  - Destinació de la producció: nom o raó social, NIF, NIE o CIF del comprador. Adreça i telèfon. Data de trasllat.
  - Si escau, declaració que el producte conté o està compost d'organismes modificats genèticament i identificador assignat a aquest.
  - Si escau, declaració que el producte està destinat a alimentació animal.
  - Lloc, data i signatura del titular o representant de l'explotació agrícola.

  Obligacions

  OBLIGACIÓ DE REGISTRAR

  1. Tindran l'obligació de registrar les entrades i eixides dels productes agrícoles i mitjans de producció, si escau, tots els operadors agroalimentaris que estiguen en algun dels supòsits que es detallen en cada un dels tipus de registre.

  2. Els titulars d'explotació agrícola han de constar en un registre oficial per a acreditar la seua condició de productor i l'exercici de la seua activitat a l'efecte de la traçabilitat.

  3. Les empreses alimentàries o empreses de pinsos han de mantindre a la disposició de l'autoritat competent, d'acord amb la normativa vigent, una relació de les parcel·les que integren l'explotació, identificades mitjançant les seues respectives referències en el Sistema d'Informació Geogràfica de la Política Agrícola Comuna (SIGPAC).

  4. Els operadors agroalimentaris que tinguen l'obligació de portar algun tipus de registre, han de:
  a) Mantindre els registres actualitzats.
  b) Mantindre els registres durant un període mínim de tres anys, excepte pel que fa als productes que continguen o estiguen compostos per organismes modificats genèticament, per als quals el termini mínim de conservació serà de cinc anys.
  c) Posar els registres a la disposició de les autoritats competents en l'exercici de les tasques de control i inspecció, incloses les autoritats o els organismes de control del compliment de les condicions d'obtenció d'ajudes de la política agrària comuna.
  d) Facilitar els registres en format electrònic, quan el nombre d'inscripcions anuals en el registre que corresponga siga superior a 500, a petició de l'autoritat competent.


  OBLIGACIONS EN EL TRANSPORT

  1. Els titulars d'explotació agrícola han de facilitar als transportistes en origen que traslladen els seus productes un DATA amb, almenys, les dades recollides en l'annex I d'aquest decret. Les dades contingudes en el DATA han de ser coherents amb els registres en els quaderns d'explotació.

  2. El DATA expedit pel titular d'explotació agrària ha d'acompanyar els productes agraris fins a la seua primera destinació de comercialització.

  3. Una vegada haja arribat el producte agrícola fins a la primera destinació per a la seua comercialització, el DATA s'entregarà al responsable de l'empresa alimentària o l'empresa de pinsos a l'efecte del compliment dels registres corresponents, i romandrà arxivat durant un període mínim de tres anys.

  4. Quan el trasllat des de l'origen a la destinació siga realitzat amb els mitjans propis del titular d'explotació agrícola (incloent-hi els mitjans de les cooperatives o les organitzacions de productors a les quals pertanguen com a socis) no serà necessari el DATA. En aquest cas, només caldrà acreditar en el transport la identificació del titular d'explotació i de la cooperativa o l'organització de productors a la qual pertanguen com a socis, i facilitar en destinació la informació oportuna del seu origen per a l'ompliment dels registres.

  5. Els productes agrícoles destinats a autoconsum no estan obligats a acompanyar-se del DATA.

  Sancions

  Els incompliments de les obligacions establides en el Decret 5/2015 seran constitutius d'infracció administrativa quan estiguen tipificats en alguna de les lleis vigents que li siguen aplicables per raó de la matèria, entre les quals cal esmentar les següents:
  Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
  b) Llei 9/2003, de 25 d'abril, per la qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament.
  c) Llei 17/2011, de 5 de juliol, de Seguretat Alimentària i Nutrició.
  d) Llei 12/1994, de 28 de desembre, de la Generalitat, de mesures administratives i de modificació del text articulat de la Llei de bases de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Consell.

  L'incompliment de les obligacions establides en el Decret 5/2015 podrà donar lloc al fet que l'òrgan competent acorde la revocació o el reintegrament de les ajudes públiques obtingudes amb anterioritat per l'infractor, si així es preveu en les bases reguladores de les ajudes públiques.

  Si en el transcurs dels controls, les inspeccions o els esbrinaments realitzats per les autoritats competents es constatara, tant en origen, durant el transport o la circulació com en destinació, una absència de justificació de la procedència dels productes agraris, s'alçarà la corresponent acta a l'efecte d'incoar expedient sancionador sense perjudici de l'adopció pel funcionari de les mesures provisionals com la retirada del mercat precautòria o definitiva de béns per raons de salut pública i seguretat alimentària.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 5/2015, de 23 de gener, del Consell, pel qual es regula l'obligació de mantindre la traçabilitat en els productes agrícoles de la Comunitat Valenciana des del seu origen a la seua primera comercialització (DOCV núm. 7451, de 27/01/15).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 5/2015, de 23 de gener.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16346

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16346.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.